Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3450. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za restrukturiranje določenih kreditov DARS, d.d. (ZPDKVP), stran 8506.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za restrukturiranje določenih kreditov DARS, d.d. (ZPDKVP)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za restrukturiranje določenih kreditov DARS, d.d. (ZPDKVP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2006.
Št. 001-22-113/06
Ljubljana, dne 21. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS, D.D., IZ NASLOVA KREDITOV IN DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NAJETIH OZIROMA IZDANIH ZA RESTRUKTURIRANJE DOLOČENIH KREDITOV DARS, D.D. (ZPDKVP)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.), iz naslova najetih kreditov oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za namen restrukturiranja kreditov iz tretjega odstavka tega člena, največ do skupne višine 691.801.633 eurov glavnic (kar pomeni stanje glavnic kreditov DARS, d.d., iz tretjega odstavka tega člena na dan 31. 12. 2005) s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški, v tolarski protivrednosti ali v protivrednosti katerekoli druge valute po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
(2) Restrukturiranje po tem zakonu pomeni spremembo obveznosti DARS, d.d., na način reprogramiranja ali na način refinanciranja obstoječih obveznosti. Za reprogramiranje obveznosti po tem zakonu šteje sprememba ročnosti in drugih pogojev obstoječih obveznosti, za refinanciranje obveznosti pa zadolževanje pod ugodnejšimi pogoji, da se poplačajo obstoječe obveznosti.
(3) Sredstva najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev se lahko porabijo izključno za restrukturiranje kreditov DARS, d.d., navedenih v naslednji razpredelnici:
(4) Krediti iz prejšnjega odstavka se restrukturirajo v višini, ki je enaka stanju posameznih kreditov na dan restrukturiranja.
(5) DARS, d.d., lahko najame kredite iz prvega odstavka tega člena pod naslednjimi pogoji:
– sredstva kreditov se lahko črpajo v več obrokih do konca leta 2008,
– končna zapadlost kreditov ne sme biti daljša od 30. junija 2036,
– pogoji in skupni stroški kreditov morajo biti primerljivi s pogoji primerljivih kreditov z državnim poroštvom in hkrati ugodnejši od skupnih stroškov najugodnejših obstoječih kreditov.
(6) DARS, d.d., lahko izda dolžniške vrednostne papirje iz prvega odstavka tega člena pod naslednjimi pogoji:
– dolžniški vrednostni papirji se lahko izdajo v več serijah do konca leta 2008,
– končna zapadlost dolžniških vrednostnih papirjev ne sme biti daljša od 30. junija 2036,
– stroški organizacije izdaje dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti primerljivi s stroški organizacije izdaje dolžniških vrednostnih papirjev države,
– pogoji dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti primerljivi s pogoji primerljivih državnih vrednostnih papirjev in hkrati ugodnejši od obstoječih zadolžitev.
(7) DARS, d.d., lahko v primeru zadolžitve z gibljivo obrestno mero zavaruje obrestno tveganje z izvedenimi finančnimi instrumenti.
2. člen
Če DARS, d.d., ne bo poravnal obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca poravnala zapadlo obveznost namesto DARS, d.d..
3. člen
(1) Če DARS, d.d., ne bo sposoben poravnati obveznosti iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi predhodnega pisnega obvestila DARS, d.d., na dan zapadlosti poravnala posamezno obveznost zakonitemu imetniku dolžniškega vrednostnega papirja namesto DARS, d.d..
(2) Republika Slovenija in DARS, d.d., podrobneje opredelita način in vsebino obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena s pogodbo.
(3) Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, v 90 dneh po tem, ko DARS, d.d., izda dolžniške vrednostne papirje.
4. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije iz 1. člena tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
5. člen
(1) Obseg zadolževanja po tem zakonu se ne všteva v kvoto zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja, ki jo za posamezno leto določa zakon, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.
(2) Obseg izdajanja poroštev države po tem zakonu se ne všteva v kvoto izdajanja poroštev države, ki jo za posamezno leto določa zakon, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.
6. člen
(1) Pri zadolžitvi s krediti sklene pogodbe o poroštvu s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada.
(2) Pri zadolžitvi z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev izda poroštveno izjavo v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada.
7. člen
(1) Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost po tem zakonu, pridobi pravico regresiranja izplačanih zneskov od DARS, d.d., skupaj z vsemi stroški, ki so nastali v zvezi s tem.
(2) Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči iz sredstev po vseh virih, ki so namenjeni gradnji avtocest v Republiki Sloveniji.
8. člen
V 90 dneh po sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma izdaji poroštvene izjave skleneta DARS, d.d., ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/06-145/1
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EPA 938-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost