Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3448. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-A), stran 8488.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2006.
Št. 001-22-110/06
Ljubljana, dne 20. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O LETALSTVU (ZLet-A)
1. člen
V Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 – ZGO-1 in 49/06 – ZMetD) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive:
– Direktiva Sveta 89/629/EGS z dne 4. decembra 1989 o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal (UL L št. 363 z dne 13. 12. 1989, str. 27),
– Direktiva Sveta 91/670/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju licenc osebja za opravljanje funkcij v civilnem letalstvu (UL L št. 373 z dne 31. 12. 1991, str. 21),
– Direktiva Sveta 92/14/EGS z dne 2. marca 1992 o omejevanju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) (UL L št. 76 z dne 23. 3. 1992, str. 21), kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 1999/28/ES z dne 21. aprila 1999 o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 92/14/EGS o omejevanju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) (UL L št. 118 z dne 6. 5. 1999, str. 53),
– Direktiva Sveta 94/56/ES z dne 21. novembra 1994 o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč in incidentov v civilnem letalstvu (UL L št. 319 z dne 12. 12. 1994, str. 14),
– Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L št. 272 z dne 25. 10. 1996, str. 36),
– Direktiva Sveta 2000/79/ES z dne 27. novembra 2000 o Evropskem sporazumu o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu, ki so ga sklenili AEA (Združenje evropskih letalskih prevoznikov), ETF (Evropska federacija delavcev v prometu), ECA (Evropsko združenje pilotov), ERA (Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov) in IACA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov) (UL L št. 302 z dne 1. 12. 2000, str. 57),
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES z dne 26. marca 2002 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti (UL L št. 85 z dne 28. 3. 2002, str. 40),
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/42/ES z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (UL L št. 167 z dne 4. 7. 2003, str. 23),
– Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o dolžnosti prevoznikov, da posredujejo podatke o potnikih (UL L št. 261 z dne 6. 8. 2004, str. 24).«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo, pristojno za promet, ureja in nadzoruje letalstvo v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju letalstva.
(2) Ministrstvo, pristojno za promet, opravlja upravno-strokovne naloge, vključno z inšpekcijskimi, ter druge naloge na letalskem področju, razen nalog, za katere so pristojni organi Evropske unije.
(3) Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka, razen inšpekcijskih, lahko minister, pristojen za promet, v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, pooblasti za to usposobljene organizacije ali posameznike, če izpolnijo predpisane pogoje in če je zagotovljen ustrezen strokovni nadzor nad delom teh organizacij oziroma posameznikov.«.
3. člen
V 9., 11., 22., 23., 24., 25., 27., 31., 33., 34., 35., 37., 39., 41., 42., 43., 46., 55., 56., 63., 67., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 86., 95., 96., 98., 100., 101., 102., 104., 108., 110., 111., 112., 114., 116., 120., 123., 135., 143., 147., 151., 155., 160., 161., 162., drugem odstavku 171., 182., 183., 184., 187., 189., 191., 193., 197., 207., 213., 214., 216. in 223. členu tega zakona se besedilo »Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo« oziroma beseda »Uprava« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet« v ustreznem sklonu.
4. člen
V 17. členu se črtajo 15., 35. in 69. točka, pika na koncu 78. točke se nadomesti s podpičjem in se dodata novi 79. in 80. točka, ki se glasita:
»79. drugo varnostno pomembno območje letališča je območje, ki ni javni del letališča, varnostno območje omejenega gibanja ali kritični del varnostnega območja omejenega gibanja, vendar ga je zaradi celovitosti ukrepov varovanja treba določiti;
80. letalski inšpektor oziroma inšpektor pomeni pooblaščeno uradno osebo ministrstva, pristojnega za promet, ki je pristojna za inšpekcijski nadzor v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v 84.a, 84.b in 189.a členu tega zakona, s katerimi se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2004/82/ES, imajo naslednji pomen:
1. «prevoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba, katere zaposlitev je izvajanje prevoza potnikov po zraku;
2. «zunanje meje« so zunanje meje držav članic s tretjimi državami;
3. «mejna kontrola« je kontrola, ki se izvaja na meji in je povezana izključno z namenom prehoda te meje, ne glede na ostale vidike;
4. «mejni prehod« je vsak prehod, ki ga pristojni organi določijo za prehod zunanjih meja;
5. «osebni podatki«, »obdelava osebnih podatkov« in »zbirke osebnih podatkov« imajo enak pomen, kot je določen z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«.
5. člen
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se vpišejo ultralahke in druge letalne naprave, ki niso izdelane v skladu s certifikacijskimi zahtevami in sprejemljivimi postopki usklajevanja, drugi zrakoplovi pa se vpišejo v register zrakoplovov.«.
V četrtem odstavku se besedilo »na predlog Uprave« nadomesti z besedilom »po predhodni preveritvi izpolnjevanja teh pogojev«, beseda »Uprava« pa se nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet«.
6. člen
V drugem odstavku 23. člena se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. državljani in pravne osebe Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.«.
7. člen
V prvem, tretjem in četrtem odstavku 29. člena se beseda »Uprava« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet« v ustreznem sklonu.
Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
8. člen
V prvem, drugem, petem, šestem, devetem in desetem odstavku 32. člena se beseda »Uprava« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet« v ustreznem sklonu.
V tretjem odstavku se besedilo »direktor Uprave izmed delavcev Uprave« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za promet, izmed javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za promet«.
V prvem stavku sedmega odstavka se besedi »delavcem Uprave« nadomestita z besedilom »javnim uslužbencem ministrstva, pristojnega za promet«, v drugem stavku pa se besedi »delavca Uprave« nadomestita z besedilom »javnega uslužbenca ministrstva, pristojnega za promet«.
V osmem odstavku se besedilo »na predlog direktorja Uprave« nadomesti z besedilom »po predhodni preveritvi izpolnjevanja predpisanih pogojev«.
9. člen
V prvem, tretjem, četrtem in petem odstavku 38. členu se beseda »Uprava« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet«.
V tretjem odstavku se besedi »delavci Uprave« nadomestita z besedilom »javni uslužbenci ministrstva, pristojnega za promet«.
10. člen
V prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 45. člena se beseda »Uprava« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet«.
V drugem stavku petega odstavka se črta besedilo »na ministrstvo, pristojno za promet«.
Črta se šesti odstavek.
11. člen
V drugem odstavku 48. člena se beseda »Uprava« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za promet«.
V četrtem odstavku se besedi »direktor Uprave« nadomestita z besedilom »minister, pristojen za promet« in se besedi »delavcev Uprave« nadomestita z besedilom »javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za promet«.
12. člen
V drugem odstavku 49. člena se črta besedilo », praviloma na predlog direktorja Uprave«.
13. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 50. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pooblastilo za izvajanje navedenih zdravstvenih pregledov izda izvajalcu zdravstvenih pregledov minister, pristojen za zdravje, na predlog ministra, pristojnega za promet, po preveritvi izpolnjevanja predhodno navedenih posebnih pogojev.«.
14. člen
V prvem in drugem odstavku 52. člena se beseda »Uprava« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet«.
Tretji odstavek se črta.
15. člen
V prvem, drugem, petem, šestem in osmem odstavku 53. člena se beseda »Uprava« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet« v ustreznem sklonu.
V petem odstavku se besedilo »na predlog Uprave« nadomesti z besedilom »po predhodni preveritvi izpolnjevanja predpisanih pogojev.«.
V šestem odstavku se besedi »direktor Uprave« nadomestita z besedilom »minister, pristojen za promet«.
16. člen
V prvem odstavku 54. člena se črta besedilo »,na predlog direktorja Uprave«.
V drugem odstavku se beseda »Upravi« nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za promet«.
17. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 58. člena se beseda »Uprava« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za promet« v ustreznem sklonu.
V prvem stavku tretjega odstavka se črta besedilo »na ministrstvo, pristojno za promet«.
Črta se četrti odstavek.
18. člen
Za 84. členom se dodata 84.a in 84.b člen, ki se glasita:
»84.a člen
(sporočanje podatkov)
(1) Prevozniki v letalstvu morajo na zahtevo organov, pristojnih za izvajanje mejne kontrole oseb na zunanjih mejah, do konca prijave potnikov na let sporočiti podatke o potnikih, ki jih bodo prepeljali na določeni mejni prehod, preko katerega bodo te osebe vstopile na ozemlje države članice Evropske unije.
(2) Sporočijo se naslednji podatki o potnikih iz prejšnjega odstavka:
– številka in vrsta uporabljene potne listine,
– državljanstvo,
– osebno ime oziroma celotna imena,
– datum rojstva,
– mejni prehod vstopa na ozemlje držav članic,
– oznaka prevoza,
– čas odhoda in prihoda prevoza,
– skupno število potnikov, ki se prevažajo,
– začetno mesto vkrcanja.
(3) Sporočanje podatkov iz prejšnjega odstavka ne izključuje obveznosti prevoznikov iz 26. člena Schengenske konvencije (UL L št. 239, z dne 22. 9. 2000, str. 1, z vsemi spremembami).
84.b člen
(obdelava podatkov)
(1) Obdelava podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena se izvaja na naslednji način:
– podatki se sporočijo organom, pristojnim za izvajanje kontrole oseb na zunanjih mejah, preko katerih bo potnik vstopil na ozemlje držav članic;
– podatke smejo zbirati le prevozniki v letalstvu in jih elektronsko ali v primeru okvare kako drugače ustrezno sporočiti organom, pristojnim za izvajanje mejnih kontrol na določenem mejnem prehodu, preko katerega bo potnik vstopil na ozemlje države članice. Organi, pristojni za izvajanje mejne kontrole oseb na zunanjih mejah, podatke shranijo v začasno datoteko;
– po vstopu potnikov organi iz prve alinee tega odstavka izbrišejo podatke v 24 urah po njihovem prejemu, razen kadar so podatki pozneje potrebni za izvajanje zakonskih pooblastil organov, pristojnih za izvajanje kontrol oseb na zunanjih mejah, skladno s predpisi Republike Slovenije in ob upoštevanju predpisov o varstvu osebnih podatkov;
– prevozniki v letalstvu morajo v 24 urah po prihodu prevoznega sredstva skladno s prvim odstavkom prejšnjega člena izbrisati osebne podatke, ki so jih zbrali in sporočili mejnim organom v zvezi z izvajanjem določb 84.a in tega člena.
(2) Osebne podatke iz 84.a člena tega zakona lahko pristojni organi Republike Slovenije uporabljajo za izvajanje mejne kontrole oseb na zunanjih mejah, za izvajanje določb tega člena in za izvajanje določb 189.a člena tega zakona, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(3) Prevozniki v letalstvu morajo obveščati potnike o obdelavi podatkov iz 84.a člena tega zakona v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05 – ZInfP), vključno z informacijami iz drugega in četrtega odstavka 19. člena navedenega zakona.«.
19. člen
V tretjem odstavku 91. člena se besedilo », na predlog Uprave« nadomesti z besedilom »po predhodni preveritvi predpisanih pogojev«.
20. člen
V drugem, tretjem in četrtem odstavku 97. člena se beseda »Uprava« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet«.
Črta se peti odstavek.
21. člen
V prvem, četrtem in sedmem odstavku 103. člena se beseda »Uprava« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet« v ustreznem sklonu.
Črta se šesti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
22. člen
V drugem in tretjem odstavku 119. člena se beseda »Uprava« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet«.
Črta se četrti odstavek.
23. člen
V prvem, drugem in četrtem odstavku 121. člena tega zakona se beseda »Uprava« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet« v ustreznem sklonu.
Besedilo šestega odstavka se nadomesti z novima šestim in sedmim odstavkom, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbe petega odstavka 156. člena tega zakona lahko nastopa kot investitor infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa iz 118. člena tega zakona, za katere se izdaja obratovalno dovoljenje po tem zakonu, tudi oseba javnega prava, ki zagotavlja navigacijske službe zračnega prometa v skladu z uredbami (ES) o enotnem evropskem nebu in zakonom, ki ureja zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa.
(7) Infrastrukturni objekti, naprave in sistemi navigacijskih služb zračnega prometa iz prejšnjega odstavka so lahko, ne glede na peti odstavek 156. člena tega zakona, v lasti te osebe javnega prava in v smislu določbe tretjega odstavka 156. člena tega zakona štejejo za objekte javne infrastrukture.«.
24. člen
Besedilo 125. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Varnost zračnega prometa se zagotavlja tudi z varovanjem civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja.
(2) Pri pripravi in izvajanju ukrepov ter postopkov varovanja morajo med seboj sodelovati državni organi, lastniki in upravljalci javnih letališč, izvajalci letaliških služb na javnem letališču, letalski prevozniki in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa v skladu s predpisi, programi in drugimi akti s področja letalstva, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
(3) Na javnem letališču in v zrakoplovu ter v objektu navigacijskih služb zračnega prometa mora vsak ravnati v skladu s predpisi, programi in drugimi akti s področja varovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
(4) Vlada na usklajen predlog ministra, pristojnega za promet, in ministra, pristojnega za notranje zadeve, izda predpise o varovanju, s katerimi določi zlasti: osnovne in posebne varnostne preglede ter ukrepe; obvezne vsebine letalskih varnostnih programov in načrtov za postopke v sili, način nadzora nad njihovim izvajanjem ter s tem povezane naloge posameznih organov in organizacij, v kolikor teh vprašanj ne urejajo predpisi Evropske unije.
(5) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve in ministrom, pristojnim za finance, izda predpise o redu in zemeljskem prometu na območju javnega letališča.«.
25. člen
126. člen se spremeni tako, da se glasi:
»126. člen
(orožje in nevarni predmeti ter posebnosti)
(1) Na javnem letališču smejo imeti in nositi orožje in nevarne predmete le policisti in pooblaščene uradne osebe carinske službe. Pooblaščene osebe Slovenske varnostno-obveščevalne agencije in obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo, pa smejo imeti in nositi le kratkocevno orožje praviloma tako, da ni vidno.
(2) Na predlog ministra, pristojnega za promet, vlada določi izjeme in posebnosti nošenja in uporabe orožja ter prevoza orožja in nevarnih predmetov na javnem letališču in v zračnem prometu, če to dopuščajo drugi predpisi in je to potrebno zaradi zagotavljanja varnosti. O posamezni izjemi vlada odloči s sklepom.«.
26. člen
Besedilo 127. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na javnem letališču morajo biti zagotovljene ustrezne površine, prostori in oprema za varnostne preglede zrakoplovov, potnikov, prtljage, letalskega tovora in stvari, določeni morajo biti tudi javni deli letališča, nadzorovani deli letališča, varnostna območja omejenega gibanja, kritični deli varnostnih območij omejenega gibanja in, če je potrebno, tudi druga varnostno pomembna območja letališča.
(2) Obratovalec javnega letališča oziroma njegovega dela, ki zagotavlja in obratuje manevrske površine in ploščadi, potniški ali tovorni terminal letališča, mora na teh površinah oziroma v terminalu skladno z letalskimi varnostnim programi zagotoviti zlasti naslednje tehnično-tehnološke pogoje varovanja:
1. površine na letališču, potrebne za varnostne preglede zrakoplovov,
2. prostore in opremo, potrebno za osnovne in posebne varnostne preglede potnikov, prtljage, letalskega tovora in drugih oseb ter stvari, ki vstopajo ali se vnašajo na varnostna območja omejenega gibanja, kritične dele varnostnega območja omejenega gibanja in, če so določena, druga varnostno pomembna območja letališča,
3. osnovne varnostne preglede potnikov, prtljage in stvari ter drugih oseb, ki vstopajo na varnostna območja omejenega gibanja,
4. prostore in opremo za nastanitev in oskrbo oseb iz petega odstavka 84. člena tega zakona ter za druge posebne kategorije potnikov, na primer za osebe, ki so v nameravanem času prevoza v postopku prisilne odstranitve tujca oziroma je prevoz potreben v zvezi s kazenskim postopkom ali izvršitvijo pravnomočne obsodbe,
5. varovanje javnih delov letališča in nadzorovanih delov letališča, razen uradnih prostorov policije, carine in drugih državnih organov, če to s temi organi s pogodbo ni urejeno drugače,
6. prostorske in druge pogoje pristojnim organom za nadzor izvajanja varovanja.
(3) Osnovne varnostne preglede zrakoplovov zagotavlja letalski prevoznik ali operator zrakoplova, ki tudi zagotavlja opremo, potrebno za njihovo izvajanje.
(4) Posebne varnostne preglede in ukrepe opravlja Policija.
(5) Če pristojni letalski nadzorni organ ali Policija ugotovi, da varovanje iz tega člena ni zagotovljeno v skladu z letalskimi predpisi ter letalskimi varnostnimi programi in drugimi akti, lahko minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog in v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, odredi policijsko varovanje do odprave pomanjkljivosti. S tem nastali stroški bremenijo tistega, ki bi moral zagotoviti izvajanje teh nalog.
(6) Javni deli letališča, nadzorovani deli letališča, varnostna območja omejenega gibanja, kritični deli varnostnega območja omejenega gibanja in druga varnostno pomembna območja letališča iz prvega odstavka tega člena se določijo z letalskim varnostnim programom za Republiko Slovenijo in varnostnim programom javnega letališča ter morajo biti opredeljena tudi v obratovalnem dovoljenju javnega letališča.«.
27. člen
128. člen se spremeni tako, da se glasi:
»128. člen
(gibanje in zadrževanje na javnem letališču ter v objektu navigacijskih služb zračnega prometa)
(1) Na nadzorovanih delih javnega letališča, varnostnih območjih omejenega gibanja, kritičnih delih varnostnega območja omejenega gibanja in, če so določena, drugih varnostno pomembnih območjih javnega letališča ter v objektih navigacijskih služb zračnega prometa, ki so opredeljeni v ustreznih letalskih varnostnih programih, se smejo gibati in zadrževati samo tiste osebe, ki opravljajo službena opravila in imajo za to ustrezna dovoljenja za gibanje in zadrževanje (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za gibanje).
(2) Dovoljenje za gibanje izda osebi iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: prosilec) ministrstvo, pristojno za promet, na obrazložen predlog obratovalca letališča iz drugega odstavka 127. člena tega zakona, obratovalca druge letališke infrastrukture iz sedmega odstavka 103. člena tega zakona, letalskega prevoznika, izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa ali predstojnika državnega organa, ki opravlja službena opravila na letališču ali v objektu kontrole zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). Dovoljenje za gibanje se izda, če so za gibanje in zadrževanje na letališču ter v objektu navigacijskih služb zračnega prometa, za katerega je potrebno dovoljenje za gibanje, izpolnjeni predpisani pogoji. Na podlagi dovoljenja za gibanje upravljalec letališča zagotovi izdelavo identifikacijske priponke za letališče, javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., pa za objekte navigacijskih služb zračnega prometa. Oblika in vsebina identifikacijske priponke se določita v letalskem varnostnem programu za Republiko Slovenijo. Identifikacijska priponka je dokazilo, da je njenemu imetniku oziroma imetnici izdano ustrezno dovoljenje za gibanje.
(3) Pred izdajo dovoljenja za gibanje ministrstvo, pristojno za promet, s soglasjem prosilca opravi preverjanje preteklosti prosilca in na podlagi dobljenih podatkov izdela oceno primernosti prosilca za gibanje in zadrževanje na letališču ter v objektu navigacijskih služb zračnega prometa brez spremstva. Preverjanje preteklosti se opravi na podlagi:
– podrobnega življenjepisa, ki ga je predložil prosilec,
– mnenja predlagatelja za izdajo dovoljenja za gibanje, ki mora vsebovati najmanj opredelitev potrebe po gibanju in zadrževanju na območju ter v objektu, za katerega je potrebno dovoljenje za gibanje, podatke o morebitnih izrečenih disciplinskih sankcijah in vodenih disciplinskih postopkih,
– kopije dokumenta, s katerim prosilec izkazuje svojo identiteto,
– dokazil o neizbrisanih pravnomočnih obsodbah za kazniva dejanja ali neizbrisanih pravnomočnih odločbah o letalskih prekrških, in o neobstoju poteka kazenskega postopka za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– soglasja prosilca za zbiranje osebnih podatkov, za preverjanje preteklosti in za morebitno varnostno preverjanje,
– osebnega pogovora s prosilcem, če so dobljeni podatki in listine nejasni.
(4) Vloga z dokazili iz prejšnjega odstavka, ki jih predloži prosilec, se predloži tako, da predlagatelj nima vpogleda v osebne podatke prosilca. Če se pri izdelavi ocene o primernosti prosilca za izdajo dovoljenja za gibanje brez spremstva na podlagi razpoložljivih podatkov ali pogovora posumi v primernost prosilca za izdajo dovoljenja, se s soglasjem prosilca, če je potrebno, opravi varnostno preverjanje. Varnostno preverjanje prosilca, v odvisnosti od državljanstva, kraja prebivališča (stalnega in/ali začasnega), kraja zaposlitve in kraja poslovnega sedeža delodajalca prosilca, na zaprosilo ministrstva, pristojnega za promet, opravi Policija, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija ali obveščevalno-varnostna služba ministrstva, pristojnega za obrambo ali več navedenih organov hkrati, če se to izkaže za potrebno. Varnostno preverjanje se opravi skladno s pooblastili, ki jih imajo navedeni organi in njihove pooblaščene osebe.
(5) Na površinah in območjih iz prvega odstavka tega člena se smejo gibati tudi druge osebe, če se nameravajo vkrcati v zrakoplov ali izkrcati iz njega ali opraviti določene naloge, vendar morajo imeti spremljevalca, ki ga določi pristojna služba varovanja na letališču.
(6) Na površinah in območjih iz prvega odstavka tega člena se smejo gibati brez dovoljenja za gibanje in brez spremstva tudi člani letalskih posadk, če imajo ustrezno identifikacijsko priponko, izdano v skladu s Prilogo 9 k Čikaški konvenciji.
(7) V okviru obravnave vloge za izdajo dovoljenja za gibanje, preverjanja preteklosti in varnostnega preverjanja, izdelave ocene primernosti prosilca za gibanje in zadrževanje na letališču in v objektu navigacijskih služb zračnega prometa brez spremstva, ministrstvo, pristojno za promet, in organi, ki opravljajo varnostno preverjanje iz tretjega odstavka tega člena, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, obdelujejo za to potrebne osebne podatke, zlasti pa:
– vse podatke, ki so v skladu s predpisi vsebovani v osebni izkaznici ali potni listini,
– podatke o delovnih izkušnjah, zaposlitvah in delodajalcih,
– podatke o neizbrisanih pravnomočnih obsodbah in kazenskih postopkih za kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, skupaj z razlogi za obsodbo in izrečeni ali zagroženi kazni,
– podatke o pomembnih življenjskih dogodkih, ki jih je prosilec navedel v podrobnem življenjepisu,
– biometrične podatke, če je dostop na območja in v objekte iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi zagotovljen z uporabo opreme, ki zahteva take podatke,
– oceno primernosti za izdajo dovoljenja za gibanje.
(8) Podrobni življenjepis iz prve alineje tretjega odstavka tega člena mora vsebovati naslednje podatke:
1. osebno ime, vključno s prejšnjimi;
2. enotno matično številko občana (EMŠO);
3. datum in kraj rojstva;
4. državljanstvo oziroma državljanstva, vključno s prejšnjimi;
5. naslov prebivališča (stalnega, začasnega in naslov dosegljivosti);
6. bivanja v tujini, če so trajala tri mesece ali več (kraj, obdobje in razlog bivanja);
7. poklic in delo, ki ga opravlja;
8. služenje vojaškega roka;
9. šolanje in obiskovanje seminarjev ali drugih oblik usposabljanja v tujini, če so trajala več kot en mesec (kraj in obdobje);
10. delodajalce in njihove naslove, vključno s prejšnjimi;
11. neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, ter podatke o prekrških, ki so jih obravnavali prekrškovni organi ali sodišča;
12. tekoče kazenske postopke;
13. odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti;
14. bolezen ali duševne motnje, ki bi lahko ogrozile varno izvajanje delovnih nalog;
15. stike s tujimi varnostnimi ali obveščevalnimi službami;
16. članstvo ali sodelovanje v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo vitalne interese Republike Slovenije ali držav članic političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija;
17. izrečene disciplinske ukrepe;
18. prejšnja varnostna preverjanja v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
19. sodelovanje v tujih oboroženih silah ali drugih oboroženih formacijah;
20. finančne obveznosti oziroma prevzeta jamstva z navedbo vrste (npr.: krediti, hipoteke, preživnine) in višine finančnih obveznosti, razloge za dolgove in upnike ter navedbo vseh dohodkov v preteklem letu, vključno s podatki o lastništvu nepremičnin. Preverjana oseba navede tudi podatke o povprečnem osebnem dohodku v zadnjih treh mesecih pred izpolnjevanjem varnostnega vprašalnika;
21. davčno številko;
22. lastnosti in okoliščine iz življenja preverjane osebe, ki imajo lahko za posledico izpostavljenost izsiljevanju ali drugim oblikam izvajanja pritiska.
(9) Vlada predpiše način izdaje dovoljenja za gibanje in obvezne vsebine obrazloženega predloga iz drugega odstavka tega člena. Zaščita dovoljenja za gibanje in identifikacijske priponke pred ponarejanjem in drugimi oblikami zlorab ter način nošenja identifikacijske priponke in preverjanje z njo povezane identitete nosilca se določijo v letalskem varnostnem programu za Republiko Slovenijo.
(10) Ne glede na prejšnje določbe tega člena, dovoljenje za gibanje uslužbencem Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo izda ministrstvo, pristojno za promet, le na podlagi zaprosila in mnenja predlagatelja, ki mora vsebovati najmanj opredelitev potrebe po gibanju in zadrževanju na območju oziroma v objektu, za katerega je potrebno imeti dovoljenje za gibanje, če organ, ki je zaprosil za izdajo dovoljenja za gibanje, poda izjavo, da je opravil preverjanje, ki glede zahtevnosti ustreza najmanj preverjanju preteklosti iz tretjega odstavka tega člena.«.
28. člen
Za 128. členom se doda 128.a člen, ki se glasi:
»128.a člen
(razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja za gibanje in druge omejitve)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, izdajo dovoljenja za gibanje iz prejšnjega člena zavrne, če:
1. ni izkazana identiteta prosilca;
2. če je bil pri varnostnem preverjanju ugotovljen varnostni zadržek;
3. za prosilca ni izkazana potreba po gibanju in zadrževanju na območjih letališča ter v objektu navigacijskih služb zračnega prometa, za katerega je dovoljenje za gibanje potrebno, ali če ta potreba ni trajna;
4. prosilec ni soglašal z zbiranjem osebnih podatkov, preverjanjem preteklosti ali z morebitnim varnostnim preverjanjem;
5. je bil prosilec pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ali za prekršek, povezan s kršitvijo predpisov in drugih aktov o varovanju civilnega letalstva;
6. je prosilec v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se vodi po uradni dolžnosti, ali v disciplinskem postopku zaradi disciplinskega prekrška, za katerega se lahko izreče disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja ali
7. se prosilec ni udeležil osebnega pogovora, če je bil nanj vabljen.
(2) Pri zavrnitvi izdaje dovoljenja za gibanje ministrstvo, pristojno za promet, na način, ki prikrije vir podatkov, seznani prosilca tudi z razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, izdano dovoljenje za gibanje odvzame, če se med veljavnostjo dovoljenja za gibanje ugotovi, da so nastali razlogi iz prvega odstavka tega člena za zavrnitev izdaje dovoljenja.
(4) Dovoljenje za gibanje sme ministrstvo, pristojno za promet, prosilcu vročiti samo osebno, pri čemer ostali načini vročitve, ki štejejo za osebno vročitev, niso dovoljeni.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet, začasno zadrži izvajanje pravic iz dovoljenja za gibanje, če:
1. imetnik dovoljenja za gibanje ni v roku končal varnostnega usposabljanja, če je zahtevano z letalskim varnostnim programom ali
2. je pri imetniku dovoljenja za gibanje nastala okoliščina, ki kaže na nastanek razlogov za odvzem dovoljenja.
(6) Začasno zadržanje izvajanja pravic iz dovoljenja ustno izreče pooblaščena uradna oseba ministrstva, pristojnega za promet, ki dovoljenje tudi začasno odvzame. Pisna odločba o začasnem zadržanju mora biti izdana v roku 24 ur od izreka.«.
29. člen
Besedilo 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Letalski varnostni programi se izdelajo za Republiko Slovenijo, za vsako javno letališče, za vsakega letalskega prevoznika in za vsakega izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa.
(2) Letalske varnostne naloge in ukrepi, ki jih določajo letalski varnostni programi, so obvezni za vse, ki opravljajo naloge v zvezi z zračnim prometom in zračnim prevozom.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, je odgovorno za usklajeno izvajanje vseh predpisanih ukrepov varovanja na javnih letališčih.
(4) Letalski varnostni programi niso javni dokumenti in ne veljajo za informacijo javnega značaja.«.
30. člen
Besedilo 130. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Letalski varnostni program za Republiko Slovenijo sprejme vlada na predlog ministra, pristojnega za promet.
(2) Varnostni programi javnih letališč, letalskih prevoznikov in izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa morajo biti usklajeni z letalskim varnostnim programom iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, je pristojno za usklajevanje in spremljanje izvajanja letalskega varnostnega programa iz prvega odstavka tega člena.«.
31. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»131. člen
(varnostni program javnega letališča in izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa)
(1) Varnostni program javnega letališča odobri ministrstvo, pristojno za promet, na predlog upravljalca letališča, ki ga predhodno uskladi z obratovalci na letališču, če je na letališču več obratovalcev letališča.
(2) Varnostni program izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa odobri ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Obratovalec na letališču in izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa morata primerno objaviti varnostna navodila in prepovedi.«.
32. člen
Besedilo 132. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Varnostni program letalskega prevoznika odobri ministrstvo, pristojno za promet.
(2) Varnostni program slovenskega letalskega prevoznika mora biti usklajen tudi z varnostnimi programi letališč v tujini, na katerih opravlja redni zračni prevoz, če mednarodna pogodba, ki velja v Republiki Sloveniji, ne določa drugače.
(3) Tuji letalski prevoznik mora uskladiti svoj varnostni program z varnostnimi programi letališč v Republiki Sloveniji, na katerih želi opravljati zračni prevoz, če mednarodna pogodba, ki velja v Republiki Sloveniji, ne določa drugače.«.
33. člen
V prvem odstavku 153. člena se besedilo »na predlog Uprave« nadomesti z besedilom »po predhodni preveritvi izpolnitve predpisanih pogojev«.
34. člen
V tretjem, petem, osmem odstavku 159. člena se beseda »Uprava« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet« v ustreznem sklonu.
Črta se deveti odstavek.
35. člen
Besedilo 166. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Inšpekcijski nadzor in upravno-strokovni nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, izvaja ministrstvo, pristojno za promet, razen inšpekcijskega nadzora, ki ga organi Evropske unije izvajajo neposredno.
(2) Upravno-strokovni nadzor opravljajo pooblaščene uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, oziroma drugi pooblaščeni izvajalci, v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
(3) Inšpekcijski nadzor opravljajo letalski inšpektorji oziroma inšpektorji. O prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter drugih letalskih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, odločajo letalski inšpektorji oziroma inšpektorji v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(4) Inšpekcijski nadzor po tem zakonu ne zajema nalog nadzora, ki se izvajajo v okviru upravno-strokovnega nadzora. Izvaja se ločeno od upravno-strokovnega nadzora.
(5) Pooblastilo za opravljanje nadzora iz drugega in tretjega odstavka tega člena izkazujejo izvajalci s službeno izkaznico, ki je lahko v obliki priponke ali značke. Minister, pristojen za promet, predpiše obrazec službene izkaznice ter postopek za njeno izdajo.«.
36. člen
Besedilo 167. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zaradi ohranjanja ustrezne strokovne usposobljenosti izvajalcev nadzora iz prejšnjega člena mora biti zagotovljeno njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje.
(2) Ne glede na predpise o javnih uslužbencih, lahko izvajalci iz prejšnjega odstavka, zaradi vzdrževanja potrebnih znanj in izurjenosti, opravljajo določena strokovna dela v okviru svoje strokovne usposobljenosti v letalski stroki s pisnim soglasjem ministra, pristojnega za promet, vendar pri osebi, pri kateri opravlja ta strokovna dela, praviloma ne opravljajo nadzora.«.
37. člen
V petem odstavku 170. člena se beseda »upravnih« nadomesti z besedo »državnih«.
38. člen
V 171. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.«
39. člen
179. člen se spremeni tako, da se glasi:
»179. člen
(drugi organi nadzora)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, zagotovi potrebne pogoje za izvajanje nadzora, ki ga v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, opravljajo pristojni organi Evropske unije.
(2) Minister, pristojen za promet, lahko dovoli tudi posebne oblike nadzora, ki ga v skladu z uveljavljeno mednarodno prakso izvajajo ICAO, ECAC in EUROCONTROL ter o tem sklene potrebne pisne dogovore.
(3) Osebe, pri katerih se izvaja posebna oblika nadzora iz prejšnjega odstavka morajo omogočiti nemoteno izvajanje nadzora in imajo v zvezi s tem nadzorom enake obveznosti, odgovornosti in pravice, kot v primeru nadzora, ki ga izvajajo ministrstvo, pristojno za promet, in pristojni organi Evropske unije.«.
40. člen
Za 179. členom se doda novo poglavje z naslovom »11.1. PRITOŽBA IN ODLOČANJE O PRITOŽBI« in 179.a do 179.č člen, ki se glasijo:
»179.a člen
(pritožba)
(1) Zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji na podlagi letalskih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, izda ministrstvo, pristojno za promet, je dovoljena pritožba, če z letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ni določeno drugače.
(2) O pritožbah odloča vlada.
(3) Postopek o pritožbi iz prvega odstavka tega člena vodi komisija, ki ima praviloma tri člane in jo sestavljajo pooblaščene uradne osebe, ki niso sodelovale v postopku izdaje akta na prvi stopnji. Komisija pripravi poročilo in predlog odločitve.
(4) Vlada na predlog ministra, pristojnega za promet, določi komisijo iz prejšnjega odstavka ter pogoje za imenovanje članov komisije in njihovih namestnikov za posamezno strokovno področje, na katerih komisija odloča, pri čemer mora imeti predsednik komisije in vsak član komisije najmanj enega namestnika.
(5) Komisija pri vodenju postopka smiselno uporablja pravila postopka iz zakona o splošnem upravnem postopku, kolikor predpisi Evropske unije ne določajo drugače.
(6) Sestav komisije za vodenje postopka v zvezi s posamezno pritožbo določi predsednik komisije, v odvisnosti od strokovnega področja na katerem je potrebno odločanje. V primeru izločitve predsednika komisije ali njegove zadržanosti sestav komisije za vodenje postopka v zvezi s posamezno pritožbo določi namestnik predsednika komisije.
179.b člen
(izvršljivost)
Pritožba zoper odločbo, ki se nanaša na plovnost in vplive zrakoplovov na okolje, osebje iz prvega odstavka 43. člena tega zakona ter na letalske operacije, dela v zraku in kontrolo zračnega prometa, ne zadrži izvršitve odločbe.
179.c člen
(izpolnjevanje pogojev)
Vsaj en član komisije iz šestega odstavka 179.a člena tega zakona mora izpolnjevati pogoje iz 31. člena zakona o splošnem upravnem postopku, vsaj en član komisije pa tudi predpisane letalske strokovne pogoje za področje, na katerem komisija odloča.
179.č člen
(pogoji za delo)
Člani komisije iz tretjega odstavka 179.a člena tega zakona in njihovi namestniki opravljajo naloge v zvezi z vodenjem postopka o pritožbi neprofesionalno, pri čemer jim pripada plačilo za delo, ki ga določi vlada, ali profesionalno kot javni uslužbenci. Sredstva za plačilo za delo se zagotavljajo pri ministrstvu, pristojnem za promet.«.
41. člen
V 180. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
42. člen
V 181. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
43. člen
V 182. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
44. člen
V 183. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.«.
45. člen
V 184. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
Besedilo 4., 5. in 6. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»4. kot lastnik, upravljalec javnega letališča, izvajalec letališke službe na javnem letališču, letalski prevoznik ali izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa ne sodeluje pri pripravi in izvajanju ukrepov ter postopkov varovanja ali ne ravna v skladu s predpisi, programi in drugimi akti s področja varovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji (drugi in tretji odstavek 125. člena),
5. kot obratovalec javnega letališča ne zagotovi tehnično-tehnoloških pogojev varovanja (drugi odstavek 127. člena),
6. kot obratovalec na letališču ali izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa primerno ne objavi varnostnih navodil in prepovedi (tretji odstavek 131. člena),«.
46. člen
V 185. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
47. člen
V 186. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
48. člen
V 187. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
49. člen
V 188. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
50. člen
V 189. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
Besedilo 10. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»kot letalski prevoznik oziroma operator zrakoplova ne zagotovi osnovnih varnostnih pregledov zrakoplovov ali opreme, potrebne za njihovo izvajanje (tretji odstavek 127. člena),«.
51. člen
Za 189. členom se doda nov 189.a člen, ki se glasi:
»189.a člen
(letalski prekrški)
Z globo od 850.000 tolarjev do 1,500.000 tolarjev se kaznuje prevoznik v letalstvu, ki ni sporočil podatkov ali je sporočil nepravilne podatke o potnikih (84.a in 84.b člen).«.
52. člen
V 190. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V prvem odstavku 190. člena se doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. na javnem letališču, v zrakoplovu ali v objektu navigacijskih služb zračnega prometa ne ravna v skladu s predpisi, programi in drugimi akti s področja varovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji (tretji odstavek 125. člena),«.
Dosedanje 1., 2. in 3. točka, ki postanejo 2., 3. in 4. točka, se spremenijo tako, da se glasijo:
»2. nosi orožje ali nevarne predmete na javnem letališču ali prevaža orožje ali nevarne predmete v nasprotju s predpisi (126. člen),
3. se giblje ali zadržuje na nadzorovanih delih javnega letališča, varnostnih območjih omejenega gibanja, kritičnih delih varnostnega območja omejenega gibanja in, če so določena, na drugih varnostno pomembnih območjih javnega letališča ter v objektih navigacijskih služb zračnega prometa, ki so opredeljeni v ustreznih letalskih varnostnih programih, ne da bi opravljal službeno opravilo ali imel ustrezno dovoljenje (prvi odstavek 128. člena),
4. se giblje na nadzorovanih delih javnega letališča, varnostnih območjih omejenega gibanja, kritičnih delih varnostnega območja omejenega gibanja in, če so določena, na drugih varnostno pomembnih območjih javnega letališča ter v objektih navigacijskih služb zračnega prometa, ki so opredeljeni v ustreznih letalskih varnostnih programih brez spremljevalca (peti odstavek 128. člena).«.
Za spremenjeno 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. se kot član letalske posadke giblje na površinah in območjih iz prvega odstavka 128. člena brez ustrezne identifikacijske priponke (šesti odstavek 128. člena),«;
Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
53. člen
V 191. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(letalski prekrški)«, v besedilu člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, besedilo »kaznuje inšpektor takoj na kraju samem« pa nadomesti z besedilom »se kaznuje za prekršek« in se pri navedbi subjektov prekrškov uporabi ustrezen sklon.
54. člen
V 192. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(letalski prekrški)«, v besedilu člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, besedilo »kaznuje inšpektor takoj na kraju samem« pa nadomesti z besedilom »se kaznuje za prekršek« in se pri navedbi subjektov prekrškov uporabi ustrezen sklon.«
55. člen
V 193. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(letalski prekrški)«, v besedilu člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, besedilo »kaznuje inšpektor takoj na kraju samem« pa nadomesti z besedilom »se kaznuje za prekršek« in se pri navedbi subjektov prekrškov uporabi ustrezen sklon.«
56. člen
V 194. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(letalski prekrški)«, v besedilu člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, besedilo »kaznuje inšpektor takoj na kraju samem« pa nadomesti z besedilom »se kaznuje za prekršek« in se pri navedbi subjektov prekrškov uporabi ustrezen sklon.«
V četrtem odstavku se besedilo »odgovorna oseba upravnega organa« nadomesti z besedilom »odgovorna oseba državnega organa«.
57. člen
195. člena se spremeni tako, da se glasi:
»195. člen
(globe)
Globe, predpisane s tem zakonom, se izrečejo v okviru razpona, določenega s tem zakonom.«.
58. člen
196. člen se spremeni tako, da se glasi:
»196. člen
(stranska sankcija)
Skupaj s kaznijo za prekršek iz druge točke prvega odstavka 190. člena se storilcu izreče stranska sankcija odvzem predmetov.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
(1) Pristojnosti in naloge, ki jih imata po Zakonu o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo in Prometni inšpektorat Republike Slovenije, preidejo z dnem uveljavitve tega zakona na ministrstvo, pristojno za promet.
(2) Šteje se, da je v vseh predpisih, izdanih na podlagi Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 – ZGO-1 in 49/06 – ZMetD) in tistih, ki se uporabljajo na njegovi podlagi, v primerih, ko je navedena pristojnost Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo oziroma njenega predstojnika ali Prometnega inšpektorata Republike Slovenije oziroma njegovega predstojnika, pristojni organ ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Postopek za izdajo listin, ki se izdajo na podlagi letalskih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in glede katerih je bil postopek za njihovo izdajo uveden pred uveljavitvijo tega zakona, se konča po določbah tega zakona.
(4) Obrazci, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo, se smejo uporabljati do izdaje novih predpisov, vendar največ eno leto od dneva uveljavitve tega zakona.
60. člen
Ne glede na 217. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 – ZGO-1 in 49/06 – ZMetD) morajo obratovalec javnega letališča, ki zagotavlja in obratuje manevrske površine in ploščadi, potniški ali tovorni terminal letališča in letalski prevozniki ali operatorji iz 26. člena tega zakona zagotoviti izpolnjevanje pogojev in zahtev iz navedenega člena v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
61. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe 18. in 51. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. septembra 2006.
Št. 326-06/98-23/16
Ljubljana, dne 12. julija 2006
EPA 868-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost