Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1671. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev, stran 4124.

Na podlagi prvega odstavka 38. člena ter 6. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev
1. V Sklepu o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev (Uradni list RS, št. 83/04; v nadaljevanju: Sklep o določitvi pogojev) se v 6. točko doda nova d. točka:
"d. elaborat o varovanju premoženja banke, iz katerega mora izhajati ustrezna organiziranost:
– varovanja premoženja;
– prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk;
– upravljanja z varnostno-nadzornim centrom;
– načrtovanja in izvajanja varnostnih sistemov.
Elaborat mora vsebovati tudi:
– analizo tveganj banke na zgoraj navedenih področjih;
– načrt varovanja banke, ki temelji na analizi iz prejšnje alineje.
Elaboratu morajo biti priloženi:
– kopija pogodbe, sklenjene z zunanjim izvajalcem zasebnega varovanja;
– kopija ustrezne licence zunanjega izvajalca zasebnega varovanja, iz katere mora izhajati njegova strokovna usposobljenost za:
• varovanje premoženja;
• prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk;
• upravljanje z varnostno-nadzornim centrom;
• načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.
Celoten elaborat o varovanju premoženja banke s prilogami hrani banka, Banki Slovenije pa predloži le povzetek navedenih dokumentov. Izvirno dokumentacijo z vsemi prilogami je banka dolžna predložiti na vpogled pooblaščeni osebi Banke Slovenije na podlagi izrecne pisne zahteve.
Banka mora najmanj enkrat v dveh letih (po potrebi tudi večkrat, npr. če banka zamenja zunanjega izvajalca zasebnega varovanja, oziroma če pride do nadgradnje ali zamenjave katerega izmed sistemov varovanja) z neodvisno tretjo osebo, ki je ustrezno usposobljena za nadzor nad izvajanjem zasebnega varovanja, skleniti pogodbo, iz katere mora izhajati obveznost te osebe, da opravi nadzor nad izvajanjem zasebnega varovanja v banki. Neodvisna tretja oseba mora za izvršitev nadzora predhodno s strani Zbornice RS za zasebno varovanje pridobiti ustrezno pooblastilo oziroma ustrezno mnenje o strokovni usposobljenosti."
2. V Sklepu o določitvi pogojev se med 7. in 8. točko doda nova 7. 1. točka:
"7. 1. Vlogi za pridobitev dovoljenja za opravljanje druge finančne storitve oddajanja sefov je potrebno priložiti tudi akt o delovanju službe notranje revizije banke, iz katerega izhaja, da je notranja revizija banke dolžna najmanj vsaki 2 leti (po potrebi tudi večkrat, npr. če banka zamenja zunanjega izvajalca zasebnega varovanja oziroma če pride do nadgradnje ali zamenjave programske opreme za upravljanje s sefi oziroma zamenjave ali nadgradnje sistema varovanja sefov) opraviti pregled opravljanja druge finančne storitve oddajanja sefov v skladu z oblikovano politiko izvajanja pregledov v banki."
3. Banke, ki že imajo dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev oddajanja sefov, se morajo v roku enega leta od uveljavitve tega sklepa uskladiti z njegovimi določbami, poskrbeti za izvršitev aktivnosti iz četrtega odstavka 6. d. točke in o tem poslati poročilo Banki Slovenije.
4. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 6. aprila 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.