Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1668. Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil davčnih inšpektorjev, stran 4123.

Na podlagi petega odstavka 18. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja pooblastil davčnih inšpektorjev
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik opredeljuje način izvajanja davčnih pooblastil, ki jih imajo pooblaščene uradne osebe – davčni inšpektorji (v nadaljevanju: inšpektorji) na podlagi 18. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odl. US; v nadaljevanju: zakon) za opravljanje nalog, določenih z zakonom.
NAČIN IZVAJANJA POSAMEZNIH POOBLASTIL
2. člen
(pregled dokumentacije)
Inšpektor zahteva podatke in dokumente iz 3. do 5. točke in 12. točke četrtega odstavka 18. člena zakona praviloma ustno med postopkom opravljanja davčnega inšpekcijskega nadzora. V zahtevi mora navesti kraj in rok predložitve podatkov in dokumentacije ter opozoriti zavezanca za davek oziroma odgovorno osebo zavezanca za davek, da bo v primeru nepredložitve zahtevanih podatkov oziroma dokumentov storil prekršek v skladu z zakonom o davčnem postopku.
3. člen
(ugotavljanje istovetnosti oseb)
Inšpektor ugotavlja identiteto tako, da od osebe zahteva, da mu izroči na vpogled osebno izkaznico ali drugo veljavno javno listino, opremljeno s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, na podlagi katere lahko ugotovi njeno identiteto.
4. člen
(fotografiranje in snemanje)
Inšpektor mora pred začetkom uporabe tehničnih pripomočkov za fotografiranje oziroma vizualno snemanje, s katerimi fotografira ali posname na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, napeljave in druge predmete iz 2. točke četrtega odstavka 18. člena zakona, s tem seznaniti zavezanca za davek oziroma njegovega pooblaščenca.
5. člen
(reproduciranje)
V primerih, ko inšpektor v davčnem nadzoru reproducira listino, avdiovizualni zapis oziroma drug dokument, mora vsako kopijo vidno označiti na način, ki nedvoumno izkazuje, da gre za kopijo, ter z datumom izdelave kopije.
6. člen
(zbiranje podatkov in obvestil)
(1) O zbiranju podatkov in obvestil iz 13. točke četrtega odstavka 18. člena zakona ni potrebno obvestiti osebe, o kateri se zbirajo podatki, če bi to onemogočilo ali otežilo izvrševanje nalog službe. O zbranih in pridobljenih obvestilih se sestavi uradni zaznamek, iz katerega morata biti razvidna kraj in čas zbiranja obvestil.
(2) Pridobljeni podatki oziroma obvestila zbrana po prejšnjem odstavku tega pravilnika se lahko uporabijo za uvedbo davčnega inšpekcijskega nadzora.
7. člen
(preveritev izvajanja davčnega nadzora)
(1) Pooblastilo iz 14. točke četrtega odstavka 18. člena zakona se izvaja na način, določen s tem pravilnikom.
(2) Kadar se opravlja preveritev izvajanja davčnega nadzora iz prejšnjega odstavka pri zavezancu za davek, je potrebno zavezanca za davek pred začetkom opravljanja teh dejanj seznaniti s tem, da gre za nadzor nad delom organizacijskih enot davčne uprave pri zavezancih za davek.
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 429-16/2005/8
Ljubljana, dne 31. marca 2006
EVA 2005-1611-0063
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance