Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1666. Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence, stran 4117.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena in četrtega odstavka 32. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 - odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja obliko in način vodenja Evidence o kršitvah davčnih predpisov in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba (v nadaljnjem besedilu: EKrDP) ter ravnanje s podatki, ki so izločeni iz EKrDP.
(2) EKrDP vodijo davčni uradi.
2. člen
EKrDP vsebuje informacije o zbiranju, obdelovanju, dajanju, uporabi, shranjevanju in hrambi osebnih in drugih podatkov, ki jih Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) upravlja in obdeluje pri opravljanju nalog preprečevanja in odkrivanja davčnih prekrškov ter pri vodenju postopkov za prekrške (v nadaljnjem besedilu: zadeve prekrškovnega organa) in pri opravljanju nalog preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: zadeve ovadb kaznivih dejanj).
3. člen
EKrDP se vodi v elektronski ali ročni obliki.
II. SESTAVINE EVIDENCE
1. Vrste vpisnikov
4. člen
EKrDP sestavljajo naslednji vpisniki:
1. vpisnik za zadeve prekrškovnega organa, v katerih se izda plačilni nalog (v nadaljnjem besedilu: Pn vpisnik), ki se vodi elektronsko;
2. vpisnik za zadeve prekrškovnega organa, v katerih se izda odločba (v nadaljnjem besedilu: Odl vpisnik), ki se vodi elektronsko;
3. vpisnik za zadeve, za katere so vložene kazenske ovadbe (v nadaljnjem besedilu: Ko vpisnik), ki se vodi ročno.
2. Oblika Pn vpisnika in Odl vpisnika
5. člen
V Pn vpisnik se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki po vrstnem redu, kot sledi:
1. zaporedna vpisna številka;
2. šifra zadeve;
3. ime organizacijske enote DURS;
4. ime pooblaščene uradne osebe;
5. datum izdaje plačilnega naloga;
6. številka plačilnega naloga;
7. datum vročitve plačilnega naloga;
8. če je kršitelj fizična oseba: davčna številka, EMŠO, osebno ime, državljanstvo, zadnji naslov stalnega prebivališča in zadnji naslov začasnega prebivališča (naselje, ulica, hišna številka, pošta) ter podatki o zaposlitvi, če gre za odgovorno osebo pravne osebe;
9. če je kršitelj pravna oseba: davčna številka, matična številka, firma oziroma ime, sedež (občina, naselje, ulica, hišna številka, pošta);
10. če je kršitelj fizična oseba, ki opravlja poslovno dejavnost: davčna številka, matična številka, firmo oziroma ime, sedež (občina, naselje, ulica, hišna številka, pošta);
11. čas in kraj storitve prekrška;
12. pravna opredelitev prekrška;
13. znesek globe;
14. datum pravnomočnosti plačilnega naloga;
15. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
16. datum umika zahteve za sodno varstvo;
17. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
18. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo in datum pravnomočnosti tega sklepa;
19. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
20. datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
21. datum vročitve novega plačilnega naloga zaradi nadomestitve starega;
22. datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
23. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
24. navedba vrste sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
25. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
26. datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
27. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
28. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
29. datum prostovoljne izvršitve plačilnega naloga;
30. datum odstopa plačilnega naloga pristojnemu davčnemu organu v izterjavo;
31. datum izvršitve plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu;
32. opombe.
6. člen
V Odl vpisnik se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki po vrstnem redu, kot sledi:
1. zaporedna vpisna številka;
2. šifra zadeve;
3. ime organizacijske enote DURS;
4. ime pooblaščene uradne osebe;
5. podatek o tem, ali gre za postopek po uradni dolžnosti ali pa na podlagi predloga predlagatelja z nazivom predlagatelja in datumom prejema predloga;
6. čas in kraj storitve prekrška;
7. če je kršitelj fizična oseba: davčna številka, EMŠO, osebno ime, državljanstvo, zadnji naslov stalnega prebivališča in zadnji naslov začasnega prebivališča (naselje, ulica, hišna številka, pošta) ter podatki o zaposlitvi, če gre za odgovorno osebo pravne osebe,
8. če je kršitelj pravna oseba: davčna številka, matična številka, firma oziroma ime, sedež (občina, naselje, ulica, hišna številka, pošta);
9. če je kršitelj fizična oseba, ki opravlja poslovno dejavnost: davčna številka, matična številka, firma oziroma ime, sedež (občina, naselje, ulica, hišna številka, pošta);
10. pravna opredelitev prekrška;
11. podatek o tem ali je kršitelj podal izjavo o prekršku;
12. podatek o zaznambi, da pooblaščena uradna oseba ne bo izdala odločbe ali vložila obdolžilnega predloga na predlog predlagatelja;
13. datum izdaje odločbe;
14. datum vročitve odločbe;
15. izrečene sankcije in znesek globe;
16. znesek stroškov;
17. podatek o tem, ali je bilo odločeno o odvzemu premoženjske koristi in znesek odvzete premoženjske koristi;
18. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
19. datum umika zahteve za sodno varstvo;
20. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
21. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
22. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
23. datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
24. datum izdaje nove odločbe zaradi nadomestitve stare;
25. datum vročitve nove odločbe zaradi nadomestitve stare; datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
26. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
27. navedba vrste sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
28. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
29. datum vložitve obdolžilnega predloga;
30. datum prejema sodne odločitve o vloženem obdolžilnem predlogu;
31. podatek o tem, ali je bilo odločeno o premoženjskopravnem zahtevku;
32. datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
33. datum izdaje sodne odločbe o zahtevi za varstvo zakonitosti;
34. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
35. datum prostovoljne izvršitve odločbe;
36. podatek o izvršitvi uklonilnega zapora;
37. datum oprave naloge v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti; datum odstopa zadeve pristojnemu davčnemu organu v izterjavo;
38. datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu;
39. opombe.
3. Oblika Ko vpisnika
7. člen
V Ko vpisnik se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki po vrstnem redu, kot sledi:
1. zaporedna vpisna številka;
2. ime organizacijske enote DURS, ki je ovaditelj;
3. šifra zadeve;
4. če je ovadba vložena zoper fizično osebo: davčna številka, EMŠO, osebno ime, rojstne podatke, državljanstvo, zadnji naslov stalnega prebivališča in zadnji naslov začasnega prebivališča (naselje, ulica, hišna številka, pošta) ter podatki o zaposlitvi, če gre za odgovorno osebo pravne osebe;
5. če je ovadba vložena zoper pravno osebo: davčna številka, matična številka, firma oziroma ime, sedež (občina, naselje, ulica, hišna številka, pošta), podatke o zastopnikih (davčno številko, osebno ime, naslov prebivališča, tip zastopnika, meje pooblastila, datum podelitve in prenehanja pooblastila);
6. če je ovadba vložena zoper fizično osebo, ki opravlja poslovno dejavnost: davčna številka, matična številka, firma oziroma ime, sedež (občina, naselje, ulica, hišna številka, pošta), podatke o zastopnikih (davčno številko, osebno ime, naslov prebivališča, tip zastopnika, meje pooblastila, datum podelitve in prenehanja pooblastila);
7. kraj in čas storitve kršitve;
8. zakonska označba kaznivega dejanja z navedbo odstavka in člena zakona, ki je uporabljen;
9. datum vložitve kazenske ovadbe in naziv državnega tožilstva, pri katerem je ovadba vložena;
10. datum akta o zavrženju kazenske ovadbe z navedbo razloga za zavrženje;
11. datum pravnomočnosti sodne odločitve, naziv sodišča;
12. vrsta sodne odločitve;
13. vrsta kazenske sankcije in odvzem premoženjske koristi;
14. datum prejema obvestila o izbrisu sodbe ali kazni, zastaranju pregona in navedbo organa, ki je obvestilo poslal ter navedbo šifre zadeve tega organa in
15. opombe.
III. VODENJE EVIDENCE
1. Rok in podlaga za vpis
8. člen
Vpis podatkov v vpisnike se opravi takoj, ko je mogoče po dnevu:
1. v katerem je uradna oseba opravila dejanje v zvezi s katerim se podatek vpisuje;
2. v katerem je v glavno pisarno pristojne organizacijske enote DURS prispela listina s podatkom, ki ga je potrebno vpisati.
2. Način vodenja in zaključevanje vpisnikov
9. člen
(1) Za zadevo je mišljen vpis pod eno zaporedno vpisno številko vpisnikov.
(2) Če je več kršiteljev, se vpisuje na naslednji način:
– v Odl vpisnik in v Ko vpisnik se kršitelji vpišejo pod eno zaporedno vpisno številko vpisnika, znotraj vpisne številke pa se ločijo z arabskimi številkami;
– v Pn vpisniku se vsak kršitelj vpiše pod svojo zaporedno vpisno številko.
10. člen
(1) Vpisne številke v vpisnikih si morajo slediti po časovnem zaporedju, vpisi morajo biti urejeni, popolni, pravilni.
(2) Posamezni vpisi se ne smejo brisati niti na drug način uničiti.
(3) Pri pomotno vpisani zadevi se v polje za opombe zapiše »pomoten vpis«. Pomotoma opravljen vpis obdrži zaporedno številko.
(4) V polje za opombe se vpiše podatek o tem, kje se spis zadeve nahaja, podatki o izločitvi ali pridružitvi zadeve ali drugi vpisi, ki imajo začasno informacijsko naravo.
11. člen
(1) V vpisnikih se zadeva odčrta, ko se šteje za rešeno. Pri ročno vodenem vpisniku se pred šifro zadeve vstavi znak za odčrtanje: list Pri elektronsko vodenih vpisnikih se šifra zadeve obarva z rdečo barvo.
(2) Zadeva, ki se nanaša na več storilcev, se odčrta, ko je postopek končan glede vseh. Kadar je postopek končan le glede nekaterih, se odčrta samo arabska številka, postavljena pred imenom storilca.
(3) Ko je zadeva odčrtana, se že vpisani podatki ne smejo več spreminjati.
12. člen
(1) Pri Pn vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri izmed naslednjih podatkov:
– datum prostovoljne izvršitve plačilnega naloga;
– datum izvršitve plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu;
– datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
– datum pravnomočnosti sodne odločitve, s katero je sodišče odpravilo plačilni nalog in samo odločilo o prekršku ali s katero je spremenilo plačilni nalog glede sankcije.
(2) Pri Odl vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri izmed naslednjih podatkov:
– datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga oziroma izdal odločbe;
– datum vložitve obdolžilnega predloga;
– datum prostovoljne izvršitve odločbe;
– datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu;
– datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
– datum pravnomočnosti sodne odločitve, s katero je sodišče odpravilo odločbo in samo odločilo o prekršku ali s katero je spremenilo odločbo o prekršku glede sankcije, odvzema premoženjske koristi, premoženjskopravnega zahtevka in glede stroškov postopka.
(3) V Ko vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan naslednji podatek:
– datum akta o zavrženju kazenske ovadbe z navedbo razloga za zavrženje;
– datum pravnomočnosti sodbe sodišča, naziv sodišča.
13. člen
(1) Vpisniki se vodijo za vsako leto posebej. Na začetku leta se vsakič osnuje nov vpisnik, ki se zaključi z 31. decembrom istega leta.
(2) Ob zaključku vpisnikov je potrebno narediti popis stanja tako, da se napiše besedilo z naslednjimi podatki: datum zaključka vpisnika, zaporedna številka zadnjega vpisa, število zadev, ki so ostale nerešene v prejšnjem letu, število vpisanih zadev tekočega leta, število rešenih zadev v tekočem letu, število vseh nerešenih zadev. V Ko vpisniku se besedilo napiše za zadnjo zaporedno številko vpisnika. V Pn vpisniku in Odl vpisniku se besedilo napiše v obliki računalniškega izpisa.
IV. RAVNANJE S PODATKI, KI SO IZLOČENI IZ EKrDP
14. člen
(1) Podatki iz Pn vpisnika in Odl vpisnika se iz EKrDP prenesejo, ko nastopi eden od naslednjih pogojev:
1. poteče rok treh let od dneva dokončnosti katerekoli odločbe prekrškovnega organa;
2. izteče rok zastaranja pregona prekrška, če je prekrškovni organ začel pregon in ga ni končal;
3. prekrškovni organ prejme obvestilo iz tretjega odstavka 32. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05-odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDS-1).
(2) Podatki iz Ko vpisnika se iz EKrDP prenesejo, ko nastopi eden od naslednjih pogojev:
1. ovaditelj prejme akt državnega tožilca o zavrženju ovadbe;
2. ovaditelj prejme obvestilo iz tretjega odstavka 32. člena ZDS-1.
(3) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se prenesejo, hranijo in se z njimi ravna v skladu s splošnimi pravili upravnega poslovanja za hranjenje in ravnanje s stalno zbirko dokumentarnega gradiva, ki jo sestavlja trajno in tajno gradivo.
(4) Prenos se opravi ob zaključevanju vpisnika za leto, v katerem so se stekli pogoji za prenos iz prvega in drugega odstavka tega člena, najkasneje pa do konca marca naslednjega leta. Prenos opravita oseba, ki vodi vpisnik in uslužbenec glavne pisarne.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 429-39/2005/8
Ljubljana, dne 24. marca 2006
EVA 2006-1611-0014
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance