Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1662. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Stari trg – DSO, stran 4113.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju: ZUreP-1) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je župan Občine Trebnje dne 31. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Stari trg – DSO
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
(1) Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN:
Glede na izkazane potrebe po gradnji večjega števila stanovanj od opredeljenih na območju veljavnega zazidalnega načrta Stari trg – DSO (Uradni list RS, št. 91/02), ki se odražajo predvsem v pomanjkanju parkirišč in jih v okviru veljavnega zazidalnega načrta ni bilo možno realizirati, je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve ZN. Manjše spremembe pa se nanašajo še na povečana odstopanja pri gradnjah in ureditve površin za pešce in kolesarje.
(2) Pravna podlaga:
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z določili ZUreP-1 in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), z upoštevanjem Urbanistične zasnove Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93) ter vse zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom.
V skladu z določbami 34. člena ZUreP-1 se postopek sprememb in dopolnitev ZN pripravi in sprejema po skrajšanem postopku. Spremembe se nanašajo le na spremembo podrobnejše namenske rabe, ne ovirajo pa dejavnosti osnovne namenske rabe. Predlagane spremembe pa tudi ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
2. člen
(predmet in programska izhodišča ter območje)
(1) Predmet obravnave v spremembah in dopolnitvah ZN je povečanje števila stanovanj in povečanje števila parkirišč, povečana odstopanja pri gradnjah in ureditve površin za pešce in kolesarje.
Predmet obdelave je tudi določitev urbanistično – arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanje ureditve, pogojev za prometno in komunalno infrastrukturo ter vseh ostalih pogojev, ki jih bodo morali investitorji upoštevati pri izvedbi gradnje.
(2) Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega celotno območje veljavnega zazidalnega načrta povečanega za del površin za pešce in kolesarje.
3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
(1) V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN bo potrebno izvesti celovito presoje vplivov na okolje, če bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor.
(2) Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto, Seidlova 1, Novo mesto,
4. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto,
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
7. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
8. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
9. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto
in druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane zahteve.
V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 15 dneh oziroma v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 15 dneh oziroma v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja, ne bo podal odgovora, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
4. člen
(strokovne podlage, način pridobitve strokovnih rešitev
in geodetskih podlag)
(1) Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage/idejne rešitve, in sicer:
– Urbanistično zasnovo Trebnje,
– digitalni geodetsko topografski načrt in katastrski načrt,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve …).
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo z dvema variantnima rešitvama. Izbrana variantna rešitev se upošteva pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev ZN.
(2) Za območje predvidene prostorske ureditve se uporabi že izdelan geodetski načrt, ki je služil za veljavni zazidalni načrt.
5. člen
(postopek izdelave in terminski plan)
Roki izdelave sprememb in dopolnitev ZN v skladu z ZUreP-1, so:
– izdelava gradiva za pridobitev smernic in strokovnih podlag,
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 15 dni podajo smernice za načrtovanje,
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev ZN z upoštevanjem izbrane variantne rešitve iz strokovnih podlag in pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora (15 dni po opredelitvi do variant oziroma pridobitvi smernic),
– sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN, ki ga sprejme župan in se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev ZN za najmanj 15 dni z javno obravnavo,
– priprava stališč do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve (10 dni po prejetju pripomb in predlogov),
– strokovne službe in župan lahko ocenijo, da so pripombe take narave, da mora dokončno stališče do pripomb zavzeti Občinski svet Občine Trebnje,
– prostorski akt se dopolni v skladu z stališči do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve (10 dni po javni razgrnitvi),
– nosilce urejanja prostora se pozove, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN v roku 15 dni,
– izdela se usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN (10 delovnih dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora),
– župan posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN Občinskemu svetu Občine Trebnje v sprejem,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS,
– kompletiranje prostorskega akta (15 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS).
6. člen
(organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem)
(1) Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Trebnje, Občinska uprava, Goliev trg 5, Trebnje.
(2) Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi Občina Trebnje.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-00003/2006
Trebnje, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.