Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1659. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini iz omrežja in o podelitvi koncesije v Občini Trebnje, stran 4107.

Na podlagi 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 33. člena Energetskega zakona (EZ-UPB1; Uradni list RS, št. 26/05), Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2; Uradni list RS, št. 55/05) 5. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04, 115/04, 38/06) ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 23. seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini iz omrežja in o podelitvi koncesije v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok ureja način izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini iz omrežja (v nadaljevanju: javna služba) in določa splošne pogoje za dobavo in odjem plina v Občini Trebnje (v nadaljevanju: koncedent).
(2) Javna služba se zagotavlja s podelitvijo koncesije.
(3) Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt. Izbira izvajalca javne službe se opravi na podlagi javnega razpisa. Koncesija se podeli izbranemu izvajalcu z upravno odločbo.
2. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Plinovodno omrežje sestavljajo plinska skladiščno izparilna postaja, glavni napajalni plinovod in naprave, ki služijo za transport, redukcijo in dobavo plina odjemalcem ter hišni priključki.
(2) Hišni priključek je cevovod za dovod plina od glavnega napajalnega plinovoda do posamezne zgradbe s potrebnimi napravami na omrežju, ki se zaključuje z omarico ustrezne velikosti in glavnim zapornim ventilom na koncu priključka.
(3) Notranja plinska napeljava je cevovod za dovod plina, ki poteka v notranjosti stanovanja oziroma stavbe od hišnega priključka do posameznega stanovanja oziroma stavbe, ki vključuje tudi potrebne regulacijske in zaporne naprave vključno s trošili.
3. člen
(odjemalec plina)
Odjemalec plina je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji koncesionar dobavlja plin iz plinovodnega omrežja, ob pogojih predpisanih s tem odlokom ter koncesijsko pogodbo in pogojih za dobavo in odjem plina, določenih s strani koncesionarja.
4. člen
(zgrajeni objeti za oskrbo s plinom)
(1) Objekti in naprave, ki so že zgrajeni in potrebni za izvajanje javne službe in so v lasti koncendenta, se odprodajo ali dajo v najem koncesionarju.
(2) Podrobnejša opredelitev objektov in naprav, pogoji najema in način gospodarjenja z njimi se podrobneje določi v razpisni dokumentaciji, ki je podlaga za predložitev ponudb koncesionarjem.
5. člen
(varstvo javnih koristi)
Koncesionar zagotavlja varstvo javnih koristi z gospodarjenjem po načelu dobrega gospodarja ter z dajanjem usmeritev, mnenj, soglasij in dovoljenj glede razvoja ali tangiranja plinovodnega omrežja ter glede priključevanja na plinovodno omrežje.
6. člen
(obseg javne službe)
(1) Javna služba obsega distribucijo utekočinjenega naftnega plina, upravljanje plinovodnega omrežja in naprav ter dobavo plina odjemalcem (po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD): E/40.221 in E/40.222.
(2) Koncesionar mora poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravljati tudi dopolnilne dejavnosti, ki služijo vzdrževanju in razvoju gospodarske javne službe. Te dejavnosti so predvsem:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom v Občini Trebnje (po SKD: K/73.101 in K/73.102),
– gradnja ter vzdrževanje omrežja in naprav (po SKD: F/45.210),
– vodenje katastra plinovodnega omrežja in naprav (po SKD: K/74.201)
7. člen
(javna pooblastila koncesionarja)
(1) Koncesionar ima javno pooblastilo za izdajanje soglasij k priključitvam po tem odloku in izdajanje drugih vrst soglasij in pogojev s področja javne službe, ki mu jih določa zakon.
(2) Koncesionar lahko zavrne izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka tega člena le v primeru, če je v projektu za pridobitev dovoljenja predviden priključek, ki ga iz upravnih oziroma tehničnih ali drugih utemeljenih razlogov ni mogoče izvesti, če je gradnja v nasprotju s tehničnimi predpisi ali če z občinskimi prostorskimi akti gradnja plinovodnega omrežja, za območje zahtevka, ni predvidena.
(3) Če niso izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja, izda koncesionar upravno odločbo, s katero zahtevek zavrne. O pritožbi zoper to odločbo odloča župan.
8. člen
(območje podelitve koncesije)
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Trebnje.
9. člen
(pogoji za podelitev koncesije)
(1) Koncesija se lahko podeli pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima veljavno licenco Agencije za energijo RS za:
– skladiščenje tekočih goriv z zmogljivostjo nad 25 ton,
– proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv;
2. da je registrirana in ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti navedene v 6. členu tega odloka,
3. da upravlja vsaj eno plinovodno omrežje za utekočinjeni naftni plin z najmanj 500 priključenimi uporabniki na tem omrežju,
4. da ima na področju izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije, večletne izkušnje,
5. da ima kadrovske in ostale pogoje za opravljanje strokovno-tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje in pospeševanje in gradnjo v skladu z dejavnostjo,
6. da zagotovi ustrezne in usposobljene kadre za vodenje in vzdrževanje katastra plinovodnega omrežja in naprav,
7. da izkaže finančno usposobljenost,
8. da prevzame in zavaruje odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi, in
9. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v razpisni dokumentaciji, ki je podlaga za predložitev ponudb.
(2) Koncesionar mora kot del ponudbe predložiti vizijo predvidenega razvoja in izgradnje omrežja v Občini Trebnje, potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno vrednosti in terminom izgradnje.
II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO OMREŽJE
10. člen
(priključevanje na omrežje)
(1) Priključevanje na plinovodno omrežje dovoljuje in ureja koncesionar.
(2) Vsi uporabniki na območju, kjer je z občinskimi izvedbenimi akti predvidena izgradnja, so se dolžni priključiti na javno plinovodno omrežje.
(3) V primerih, ko zgrajeno plinovodno omrežje dopušča dodatne priključitve izven območja občinskih prostorskih aktov, mora koncesionar zainteresiranim lastnikom objektov (stavb) izven tega območja zagotoviti priključitev. Priključitev mora biti izvedena tako, da bo omogočala priključitev tudi drugim zainteresiranim subjektom.
(4) Koncesionar plinovodno omrežje dograjuje na lastne stroške.
11. člen
(zavezanci za priključitev)
(1) Zavezanec za priključitev stavbe na plinovodno omrežje je lastnik, upravljavec ali investitor stavbe, če ga k priključitvi zavezuje ta odlok (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za priključitev).
(2) Za nove stavbe in za obstoječe stavbe, ki se jih dograjuje na območju, kjer je predvidena oskrba s plinom, nastane obveznost priključitve na plinovodno omrežje ob dograditvi oziroma ob začetku uporabe stavbe.
(3) Za obstoječe stavbe, ki jih je v smislu določil drugega odstavka 10. člena obvezno priključiti na plinovodno omrežje, je rok priključitve šest mesecev po tem, ko jih koncesionar pisno obvesti o možnosti priključitve na plinovodno omrežje.
(4) Šteje se, da obstaja možnost priključitve na plinovodno omrežje, če je plinovodno omrežje oddaljeno od objekta največ 50 m.
(5) Stavbe, za katere po tem odloku ni predpisana obvezna priključitev na javno plinovodno omrežje, se lahko priključijo na javno plinovodno omrežje po postopku in ob pogojih, ki so s tem odlokom predpisani za obvezno priključitev.
12. člen
(zahtevek in soglasje za priključitev na omrežje)
(1) Zavezanec za priključitev pri koncesionarju vloži zahtevek za priključitev stavbe na plinovodno omrežje.
(2) Zahtevek mora vsebovati vse potrebne podatke in dokumentacijo za odločanje o možnosti in pogojih priključitve, ki jih koncesionar določi v splošnih pogojih poslovanja.
(3) Koncesionar je dolžan na podlagi pravilno sestavljenega zahtevka in ob izpolnjevanju predpisanih pogojev izdati zavezancu za priključitev soglasje za priključitev v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka za priključitev. Če v predpisanem roku soglasje ni izdano, se šteje, da je koncesionar soglasje zavrnil.
(4) Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, finančne in organizacijske pogoje ter obveznosti, ki jih mora zavezanec za priključitev izpolniti za priključitev stavbe na plinovodno omrežje.
13. člen
(višina priključnine)
(1) Višino priključnine določi koncesionar skladno z določili koncesijske pogodbe.
(2) Plačilo priključnine in drugih stroškov v zvezi z ureditvijo priključka na plinovodno omrežje se uredi s pogodbo med koncesionarjem in zavezancem za priključitev.
14. člen
(dovoljenje za priključitev)
(1) Zavezanec za priključitev po izpolnjevanju vseh pogojev iz soglasja za priključitev zaprosi koncesionarja za dovoljenje za priključitev na plinovodno omrežje.
(2) Zahtevku za izdajo dovoljenja za priključitev iz prejšnjega odstavka se priloži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so vsa dela na notranji plinski napeljavi in na plinskih trošilih v stavbi izvedena v skladu s strokovno tehničnimi predpisi, standardi in normativi ter v skladu s pogoji iz soglasja za priključitev.
(3) Koncesionar sme izdati dovoljenje za priključitev šele po tem, ko je na podlagi predložene dokumentacije in pregleda izvedenih del ugotovljeno, da priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje ne predstavlja nevarnosti glede požara, prometa ter življenja in zdravja ljudi v stavbi in v njeni okolici.
(4) Koncesionar mora zavrniti izdajo dovoljenja za priključitev, dokler niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka. Pred izdajo dovoljenja za priključitev mora koncesionar vročiti zavezancu za priključitev navodila glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uhajanju plina. Zavezanec za priključitev mora podpisati sprejem navodil in se zavezati, da bo poskrbel za seznanitev uporabnikov objekta z navodili.
(5) V dovoljenju za priključitev, ki ga izda koncesionar, ko so izpolnjeni pogoji, se med drugim navede imena odgovornih oseb, ki so izvedle pregled plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi.
(6) Dovoljenje za priključitev koncesionar trajno hrani v svojem arhivu.
15. člen
(izvedba hišnih priključkov, stroški pregledov)
(1) Pred neposredno priključitvijo stavbe na javno plinovodno omrežje bodoči odjemalec plina podpiše izjavo o sprejemanju pogojev za dobavo in odjem utekočinjenega naftnega plina, določene s strani koncesionarja.
(2) Neposredno priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje (hišni priključek) sme opraviti le koncesionar ali od njega pooblaščena oseba.
(3) Stroški pregleda, preizkusov in atestov notranje plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi bremenijo lastnika, upravljavca ali investitorja stavbe.
(4) Stroški rednih in izrednih pregledov plinske postaje, napajalnega plinovodnega omrežja do vključno hišnih priključkov bremenijo koncesionarja, razen če ta odlok določa drugače.
III. DOBAVA IN PLAČILO PLINA
16. člen
(dobava in spremembe pogojev dobave plina)
(1) Koncesionar je dolžan dobavljati plin odjemalcem nepretrgano in jim zagotavljati potreben obratovalni tlak na mestu odcepa za priključek na plinovodnem omrežju.
(2) Koncesionar je dolžan seznaniti odjemalce z nevarnostmi plina v okviru njegove pristojnosti.
(3) Koncesionar sme zmanjšati tlak ali prekiniti dobavo le v primerih, določenih v zakonu, drugem predpisu ali tem odloku.
(4) Koncesionar mora dobavljati plin tudi v primeru, če ima zaradi cene plina, določene z ukrepom državnega organa ali koncedenta, pri oskrbi s plinom, izgubo.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati povračilo izgube od koncedenta, če je ukrep izdal njegov organ.
(6) O spremembi pogojev dobave plina, do katerih bi prišlo z izvajanjem ukrepov na plinovodnem omrežju s strani koncesionarja, mora ta pravočasno obvestiti odjemalce plina in jim dati ustrezna navodila glede varnega ravnanja z notranjo plinsko napeljavo in plinsko napeljavo in plinskimi trošili v stavbi.
17. člen
(pregledi in zamenjava plinomerov)
(1) Količina dobavljenega plina se ugotavlja z ustreznim in predpisanim plinomerom.
(2) Koncesionar mora zagotoviti redne preglede plinomerov in njihovo zamenjavo v skladu s predpisi, ki urejajo kontrolo meril.
18. člen
(kontrola in vzdrževanje notranje plinske napeljave)
(1) Odjemalec plina mora vzdrževati notranjo plinsko napeljavo in plinska trošila v brezhibnem stanju.
(2) Odjemalec plina je dolžan, po pooblaščeni osebi, redno pregledovati notranjo plinsko napeljavo ter izvajati preizkus brezhibnosti notranje plinske napeljave in plinskih trošil ter v primeru netesnosti nemudoma opraviti vse napake. Redni pregled se opravi enkrat letno.
(3) Pravico do neoviranega dostopa do notranje plinske napeljave, zaradi izvajanja pregledov iz tega člena, si koncesionar obvezno zagotovi v pogodbi o dobavi plina, ki jo sklene z odjemalcem.
(4) Odjemalec plina je dolžan nemudoma javiti koncesionarju vsako zaznano okvaro na notranji plinski napeljavi in plinskih trošilih v stavbi ter izvesti ukrepe, predvidene s koncesijsko pogodbo, pogojih za dobavo in odjem plina, določenih s strani koncesionarja in navodili za obratovanje notranje plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi.
19. člen
(določila za prekinitev dobave plina)
(1) Odjemalec je dolžan dobavljene količine plina plačati, skladno s pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba in pogoji za dobavo in odjem plina, določenih s strani koncesionarja, po ceni, ki jo koncesionar določi v skladu s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar sme po predhodnem pisnem opozorilu, v katerem je določen naknadni rok za izpolnitev zapadlih neplačanih obveznosti, ki ne sme biti krajši od 15 dni, prekiniti dobavo plina odjemalcu plina, če le-ta tudi po opozorilu ni poravnal zapadlih obveznosti za dobavljeni plin v določenem roku.
(3) Koncesionar sme prekiniti dobavo plina brez predhodnega opozorila, če ugotovi, da je stanje notranje plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi tako, da bi nadaljnja dobava plina ogrožala varnost ljudi in premoženja v stavbi ali njeni okolici, ter v drugih primerih, določenih z zakonom ali drugim predpisom.
20. člen
(neupravičen odjem plina)
(1) Prepovedan je kakršenkoli neupravičen odjem plina iz plinovodnega omrežja.
(2) Za neupravičen odjem plina se šteje vsakršen odjem plina, ki je speljan mimo plinomera ali nedopusten poseg na plinomeru. Neupravičen odjem plina se odjemalcu plina obračuna po koncesijski pogodbi in pogojih za dobavo in odjem plina, določenih s strani koncesionarja.
21. člen
(odjava dobave plina za določen čas ali trajno)
(1) Odjemalec plina je dolžan javiti koncesionarju svoje potrebe po zvečanih ali zmanjšanih količinah plina, kadar bo sprememba presegla 30% povprečno dobavljenih količin.
(2) Odjemalec plina je dolžan pisno ali osebno odjaviti dobavo plina za določen čas ali trajno, če so za to podani razlogi, ki niso v nasprotju z določili tega odloka. Odjava mora dospeti na sedež koncesionarja najmanj 7 dni pred predlaganim dnem prekinitve dobave plina.
(3) V primeru odjave plina za določen čas, je odjemalec plina dolžan plačevati od porabe neodvisni del stroškov.
IV. KONCESIJA
22. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar gradi, vzdržuje in upravlja plinovodno omrežje s svojimi sredstvi.
(2) Koncesionar je lastnik objektov in naprav plinovodnega omrežja.
(3) Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
(4) Koncesionar mora aktivno sodelovati pri pripravi lokalnega energetskega koncepta.
(5) Natančnejše obveznosti koncesionarja se opredelijo v razpisni dokumentaciji, ki je podlaga za predložitev ponudb zainteresiranih ponudnikov.
23. člen
(vsebina razpisne dokumentacije)
Razpisna dokumentacija mora vsebovati navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pogojih najema objektov in naprav plinovodnega omrežja,
– načinu gospodarjenja z napravami plinovodnega omrežja,
– obveznih sestavinah predložene ponudbe,
– strokovnih referencah pri izvajanju oskrbe z energetskimi plini iz omrežja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve ponudb,
– klavzuli, da mora vsak ponudnik v ponudbi predložiti tudi izrecno pisno izjavo, s katero se vnaprej odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do koncedenta iz naslova morebitne nedonosnosti ali neustrezne donosnosti koncesije, če se izvaja pod normalnimi pogoji (t.j. iz naslova izgube ali nedoseganja pričakovane višine dobička pri opravljanju dejavnosti koncesije),
– roku, v katerem bo koncedent opravil morebitna dodatna usklajevanja in pogajanja s ponudniki,
– roku, do katerega bo izbran koncesionar,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij v zvezi s predmetom in postopkom oddaje koncesije.
24. člen
(izbira koncesionarja)
(1) Izbira koncesionarja se lahko opravi, če je predložena vsaj ena veljavna in po morebitnih dodatnih usklajevanjih in pogajanjih tudi ustrezna ponudba.
(2) Postopek oddaje koncesije je neuspešen, če do poteka predvidenega roka za predložitev ponudb ni predložena nobena ponudba oziroma nobena ponudba, ki izpolnjuje vse pogoje iz tega odloka, ali če do roka, predvidenega za izbor koncesionarja, nobena od predloženih ponudb po izvedenem postopku dodatnih usklajevanj in pogajanj koncendentu ne ustreza.
(3) Ponudba je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin ali če ni prispela v predvidenem roku. Če postopek oddaje koncesije ne uspe, se lahko ponovi.
25. člen
(merila za odločanje o izbiri koncesionarja)
(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila, ki bodo ovrednotena v razpisni dokumentaciji za oddajo koncesije:
– višina kupnine oziroma najemnine za objekte in naprave iz 4. člena tega odloka,
– rok in način plačila najemnine,
– višina koncesijske dajatve,
– mejna višina dobička, ki jo ima lahko v skladu z 28. členom tega odloka koncesionar,
– v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega odloka izdelano vizijo predvidenega razvoja in izgradnje omrežja ter potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno vrednosti in terminom izgradnje,
– predvidena cena plina,
– predvidena cena priključnine,
– dosedanje izkušnje ponudnika pri izvajanju oskrbe prebivalstva z utekočinjenim naftnim plinom po distribucijskem plinovodnem omrežju,
– aktivnosti, ki jih je ponudnik že izvajal na območju za katerega se podeljuje koncesija,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
(2) O izbiri koncesionarja odloča občinska uprava z upravno odločbo. O pritožbi na odločbo odloča župan.
26. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesija se prične izvajati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem.
(2) Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
27. člen
(trajanje koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijsko razmerje traja 15 let. Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo brez soglasja koncedenta.
(2) Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesijska pogodba se lahko po njenem poteku podaljša z aneksom za čas do dokončne izbire izvajalca javne službe v novem postopku.
28. člen
(letni dobiček koncesionarja)
Koncesionar ima lahko iz dejavnosti javne službe le omejen letni dobiček. Dobiček, ki preseže to mejo, mora koncesionar odvesti koncedentu kot dodatno koncesijsko dajatev. Mejna višina dobička, ki jo ima koncesionar, se opredeli v koncesijski pogodbi.
29. člen
(prenehanje, odvzem ali odkup koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe, z odvzemom ali odkupom koncesije ali s prevzemom koncesije v režijo.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, s sporazumno razvezo ali z razdrtjem.
(3) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
30. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncedent lahko enostransko in brez odpovednega roka razdre koncesijsko pogodbo, če koncesionar:
– neupravičeno prekine distribucijo plina za več kot zaporedoma 2 dni oziroma za več kot 5 dni v koledarskem letu,
– opravlja storitve v nasprotju s tem odlokom,
– ogroža varnost ljudi in premoženja,
– ne vzdržuje plinskega omrežja v skladu s predpisi,
– ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih postavk.
(2) V primeru bistvenih kršitev iz druge, tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent razdre pogodbo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu in določitvi razumnega roka za odpravo kršitev ponovi kršitve oziroma kršitve ne odpravi.
31. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
(1) Ob prenehanju koncesijskega razmerja iz kateregakoli razloga postanejo last koncedenta vsi objekti in naprave plinovodnega omrežja na območju Občine Trebnje, ki jih je koncesionar v času trajanja koncesije sam izgradil, postavil ali kako drugače zagotovil.
(2) V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja iz razlogov na strani koncesionarja, neamortizirani del objektov in naprav plinovodnega omrežja, zmanjšan za škodo, ki jo ima koncedent zaradi predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja in ki se pavšalno oceni na 20% vrednosti objektov in naprav plinovodnega omrežja, koncedent izplača koncesionarju.
(3) V primeru sporazumne razveze koncesijske pogodbe se koncesionar in koncedent lahko dogovorita o drugačni višini škode, ki jo ima koncedent zaradi predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja, kot je določena v prejšnjem odstavku.
(4) Postopek prevzema objektov in naprav plinovodnega omrežja po prenehanju koncesijskega razmerja se uredi v koncesijski pogodbi.
32. člen
(prodaja ali odsvojitev objektov in naprav plinovodnega omrežja)
(1) Koncesionar brez soglasja koncedenta ne sme prodati ali kako drugače odsvojiti objektov in naprav plinovodnega omrežja tretjim osebam.
(2) Koncesionar ne sme brez predhodno pisno pridobljenega soglasja koncedenta skleniti pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice na objektih in napravah plinovodnega omrežja. Koncesionar tudi ne sme obremeniti tega premoženja na kakršenkoli drug način.
(3) Pogodba, sklenjena v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, je nična.
33. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plačuje koncedentu od prodanega kubičnega metra plina koncesijsko dajatev.
(2) Koncesijska dajatev se določi v koncesijski pogodbi na podlagi dosežene višine v postopku zbiranja ponudb, ne sme pa biti nižja od 3% vrednosti transportiranega kubičnega metra plina.
(3) Koncesijsko dajatev mora koncesionar plačevati vsake štiri mesece ves čas trajanja koncesije, kakor tudi najemnino za omrežje in naprave, ki so v lasti koncedenta.
34. člen
(povprečna cena plina)
(1) Povprečna cena plina vsebuje nabavno ceno plina, stroške upravljanja in vzdrževanja, premoženjska bremena, delež vloženega kapitala, amortizacije, dobička, koncesijsko dajatev, davke ter vse ostale stroške koncesionarja v zvezi z oskrbo odjemalcev s plinom.
(2) Metodologija oblikovanja in spreminjanja povprečne cene plina se podrobno določi s koncesijsko pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi.
35. člen
(tarifne postavke plina)
(1) Višina tarifnih postavk plina (prodajne cene plina) za različne kategorije odjemalcev ter način obračunavanja in plačevanja plina določa tarifni sistem za dobavo in odjem plina (v nadaljevanju: tarifni sistem), ki ga sprejme občinski svet.
(2) Izhodiščni tarifni sistem je sestavni del koncesijske pogodbe.
(3) Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema sprejema občinski svet na predlog koncesionarja. Če koncesionar predlaga spremembo tarifnega sistema tako, da bi se s sprejemom predloga povišala cena plina nad povprečje cen plina, ki veljajo v času odločanja o spremembi v Republiki Sloveniji, lahko občinski svet zavrne predlagano spremembo. Koncedent v tem primeru ni dolžan pokrivati morebitne izgube koncesionarja.
(4) Koncedent lahko enostransko spremeni ceno, vendar mora zagotoviti koncesionarju povračilo za morebitno nastalo izgubo, ki mu s tem ostane.
36. člen
(storitve koncesionarja kot dopolnilna dejavnost)
Storitve, ki jih koncesionar opravlja kot dopolnilno dejavnost in ne predstavljajo javne službe, se obračunavajo po koncesionarjevem ceniku storitev.
37. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja koncedent s svojimi nadzornimi službami.
(2) Koncesionar mora osebi, ki se izkaže s pisnim pooblastilom koncedenta, dovoliti vstop v svoje poslovne prostore, vpogled v dokumentacijo, ki se uporablja za opravljanje javne službe po tem odloku in pregled vseh objektov in naprav plinovodnega omrežja.
38. člen
(nepredvidljive okoliščine pri izvajanju javne službe)
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale iz razloga višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
V. VARSTVO IN RAZVOJ PLINOVODNEGA OMREŽJA
39. člen
(varovalni pasovi, omejitve)
(1) Plinovodno omrežje ima s posebnimi predpisi določene varovalne pasove, predpisane odmike, omejitve in prepovedi, ki so obvezni za vse subjekte, ki z načrtovanjem gradnjami ali z izvajanjem dejavnosti tangirajo te varovalne pasove.
(2) Za kakršenkoli poseg v varovalni pas plinovodnega omrežja, razen za redno obdelavo kmetijskih zemljišč, je potrebno soglasje koncesionarja.
(3) Koncesionar je na območju Občine Trebnje dolžan na plinovodnem omrežju izvajati ukrepe, predvidene s posebnimi predpisi, ki prispevajo k varovanju plinovodnega omrežja pred poškodovanjem in ukrepe, ki opozarjajo občane na lego plinovodnega omrežja in morebitne nevarnosti.
40. člen
(projektni pogoji, mnenja ter soglasja)
(1) Koncesionar daje na zahtevo investitorja ali izdelovalca dokumentacije, projektne pogoje, mnenja in soglasja za izdelavo občinskih prostorskih aktov in projektne dokumentacije za gradnjo objektov.
(2) Na območju, kjer je že zgrajeno plinovodno omrežje ali se gradnja plinovodnega omrežja načrtuje, je v postopkih izdelave dokumentacije za vse gradnje oziroma v postopku izdajanja gradbenega dovoljenja za gradnje, obvezno pridobiti projektne pogoje in soglasja koncesionarja.
41. člen
(kataster plinovodnega omrežja)
Koncesionar je dolžan, v skladu s posebnimi predpisi, voditi kataster plinovodnega omrežja za svoje potrebe, za prostorske zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu organu pa v zahtevani obliki posredovati podatke za vodenje zbirnega katastra javne infrastrukture.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(1) Z globo najmanj 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če:
– se ne priključi na javno plinovodno omrežje kot to določa 10. in 11. člen odloka,
– izvede ukrepe za neupravičen odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja,
– ne seznani odjemalcev plina oziroma uporabnikov objekta z navodili glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina,
– preprečuje pooblaščenim osebam koncesionarja pregledati plinsko napeljavo in plinska trošila v stavbi ali odčitavati, vzdrževati in zamenjati plinomer,
– ne javi zaznane okvare ali, če opusti izvedbo ukrepov predpisanih v 18. členu tega odloka.
(2) Z globo najmanj 150.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo najmanj 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
43. člen
(1) Z globo najmanj 200.00 SIT se kaznuje koncesionar, če:
– če izda dovoljenje v nasprotju z določili 14. člena tega odloka,
– ne obvešča odjemalcev v skladu z določili šestega odstavka 16. člena tega odloka,
– ne zamenjuje plinomera in ne opravlja preglede v skladu z določili 17. člena tega odloka,
– opusti aktivnosti in ukrepe določene v 3. odstavku 39. členu tega odloka,
– ne vodi katastra plinovodnega omrežja v skladu z določili 41. člena tega odloka.
(2) Z globo najmanj 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba koncesionarja, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
44. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-00002/2006
Trebnje, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.