Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1658. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«, stran 4106.

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 23. seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje zazidalnega načrta STARI TRG – DSO (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Espri, d.o.o. Novo mesto, v januarju 2006.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
– podatke o območju opremljanja,
– prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture in
– podlage za odmero komunalnega prispevka
II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA
2. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu Stari trg – DSO (Uradni list RS, št. 91/02; v nadaljevanju: ZN Stari trg-DSO).
(2) Območje opremljanja zemljišč obsega območje, ki je opredeljeno v ZN Stari trg – DSO.
3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na štiri ožja območja opremljanja in sicer:
I. območje: Dom starejših občanov,
II. območje: Varstveno delovni center VDC, Vrtec, Bazen,
III. območje: Varovana stanovanja,
IV. območje: Večstanovanjski objekti,
V. območje: Javne površine namenjene infrastrukturi.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
(priključevanje na obstoječo infrastrukturo)
Območje se na obstoječo komunalno infrastrukturo priključuje na naslednje načine:
1. Promet; območje je prometno dostopno iz vseh strani. Dostopnost na severni strani predstavlja krak Glavarjeve ulice, na južni strani pa je možen dostop iz Jurčičeve ulice, na katerega je navezana tudi obstoječa pozidava.
2. Vodovod; napajanje območja je omogočeno preko sistemov visoke in nizke cone, ki poteka preko območja ZN.
3. Kanalizacija; obstoječa kanalizacija je zgrajena v mešanem sistemu in se preko razbremenilnikov priključuje na glavni mestni zbiralnik katerega končna dispozicija je na CČN.
4. Elektro omrežje; obstoječi kablovod od TP Jurčičeva do nove TP se zaradi gradnje parkirišč in cest prestavi v novo kabelsko kanalizacijo.
5. Telekomunikacijsko omrežje; za vključitev območja v sistem telekomunikacij je potrebna dograditev sistem mestne kabelske kanalizacije.
5. člen
(izgradnja nove infrastrukture)
Na območju je na novo zgrajena naslednja infrastruktura:
1. Prometno omrežje; izvedena je rekonstrukcija in podaljšanje obstoječe Glavarjeve ulice do Jurčičeve ulice, ter povezava v osi sever – jug z Jurčičevo ulico. Z omenjenima prometnicama je bila paralelno izvedena ureditev hodnikov za pešce, kolesarski stez ter javne parkirne površine.
2. Vodovod; prestavitev obstoječega vodovoda DN 160 mm in delna prestavitev hidrantne zanke pri Domu starejših občanov, novi odcepi za priključitev objektov.
3. Kanalizacija: izvedena je nova kanalizacija v ločenem sistemu, in sicer 305 m meteorne in 218 m fekalne kanalizacije. Končna dispozicija obeh kanalov je v ločenih kanalskih sistemih Stari–trg–Praproče, ki so v fazi rekonstrukcije.
4. Elektro omrežje; nova transformatorska postaja je locirana v bližini obstoječega visokonapetostnega kabla. Obstoječi kablovod od TP Jurčičeva do nove TP prestavljen v novo kabelsko kanalizacijo. V kabelski kanalizaciji, ki poteka v pkviru infrastrukturnih koridorjev poteka tudi nizkonapetostno omrežje.
5. Telekomunikacijsko omrežje; izveden je nov kablovod iz telefonske centrale Trebnje, položen v kabelsko kanalizacijo. Kabelsko kanalizacijo sestavljajo betonski jaški ter štiri cevna kabelska kanalizacija. Glede na pozidavo in potrebe po naročniških priključkih so na trasi izvedena dva razvodišča.
6. Javna razsvetljava: izvedena je osvetlitev komunikacij in javnih površin v okviru območja ZN. Nivo osvetlitve je prilagojen sprehajalni poti ter lokalnemu prometu z omejeno hitrostjo 30 km/h. Javna razsvetljava se napaja iz z obstoječega sistema JR na Jurčičevi ulici.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(skupni stroški opremljanja stavbnega zemljišča)
(1) Skupni stroški opremljanja stavbnega zemljišča po cenah 31. 12. 2005 znašajo 275.242.935,00 SIT in obsegajo: stroške izdelave programa opremljanja, stroške dokumentacije in pripravljalnih del, stroške odškodnin za zemljišče za ureditev infrastrukture, stroške izgradnje cestne in komunalne infrastrukture, stroške strokovnega nazora in vodenja investicije.
(2) Podroben prikaz skupnih stroškov opremljanja je v finančnem delu programa opremljanja.
7. člen
(viri financiranja)
Financiranje investicije je v celoti iz sredstev občinskega proračuna na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo vplačali investitorji objektov v območju zazidalnega načrta.
8. člen
(preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel oziroma na bruto površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino gradbene parcele in na bruto tlorisno površino posamezne stavbe v območjih opremljanja.
(2) Iz ocene obračunskih stroškov, skupnih površin gradbenih parcel in skupne bruto tlorisne površine stavb na obračunskih območjih se na:
– I. območju stroški ne delijo,
– II. območju delijo vsi stroški po ključu površin, korigiranih s faktorjem izrabe gradbene parcele,
– III. območju delijo vsi stroški po ključu površin, korigiranih s faktorjem izrabe gradbene parcele,
– IV. območje delijo vsi stroški po ključu površin, korigiranih s faktorjem izrabe grabene parcele ter celotni vsi stroški izgradnje parkirišča ob C4,
– V. območju stroški ne delijo.
9. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so vsi investitorji novih objektov v ureditvenih enotah II., III. in IV. območja, razen tistih, ki so po zakonu ali občinskem odloku oproščeni plačila tega prispevka.
10. člen
(stroški opremljanja)
Stroški opremljanja po območjih opremljanja v SIT na dan 31. december 2005 so naslednji:
+------------+---------+------------+------------------+-------+-----------+
| območje  |površina |  faktor  |  korigirana  | delež |znesek SIT |
|      |     |  izrabe  |   površina   |    |      |
|      |     |      |         |    |      |
+------------+---------+------------+------------------+-------+-----------+
|Območje II. |11.236,00|0,383    |     4.301,70| 27,95%| 74.683.531|
|      |     |      |         |    |      |
+------------+---------+------------+------------------+-------+-----------+
|Območje   | 2.707,00|1,032    |     2.794,40| 18,16%| 48.514.694|
|III.    |     |      |         |    |      |
|      |     |      |         |    |      |
+------------+---------+------------+------------------+-------+-----------+
|Območje IV. | 6.378,00|1,301    |     8.295,80| 53,90%|152.044.709|
|      |     |      |         |    |      |
+------------+---------+------------+------------------+-------+-----------+
|Skupaj   |20.321,00|      |     15.391,90|100,00%|275.242.935|
|      |     |      |         |    |      |
+------------+---------+------------+------------------+-------+-----------+
 
+---------+-----------+---------------+-------+--------------------+-------+
| območje | znesek  | znesek na m2 | v EUR | znesek na m2 bruto | v EUR |
|     |      |  gradbene  | na m2 | tlorisne površine | v m2 |
|     |      |  parcele  |    |    stavbe    |    |
|     |      |        |    |          |    |
+---------+-----------+---------------+-------+--------------------+-------+
|Območje | 74.683.531|   6.647  | 27,74 |    17.361    | 72,47 |
|II.   |      |        |    |          |    |
|     |      |        |    |          |    |
+---------+-----------+---------------+-------+--------------------+-------+
|Območje | 48.514.694|  17.922   | 74,81 |    17.361    | 72,47 |
|III.   |      |        |    |          |    |
|     |      |        |    |          |    |
+---------+-----------+---------------+-------+--------------------+-------+
|Območje |152.044.709|  23.839   | 99,50 |    18.328    | 76,50 |
|IV.   |      |        |    |          |    |
|     |      |        |    |          |    |
+---------+-----------+---------------+-------+--------------------+-------+
|Skupaj  |275.242.935|  13.545   | 56,54 |    17.882    | 74,64 |
|     |      |        |    |          |    |
+---------+-----------+---------------+-------+--------------------+-------+
11. člen
(revalorizacija)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
12. člen
(terminski plan izvedbe investicije)
Vsa komunalna infrastruktura je dokončana decembra 2005.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Trebnje.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč na območju zazidalnega načrta »Stari trg-DSO« (Uradni list RS, št. 89/04).
15. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2006
Trebnje, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.