Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1657. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »OBRTNA CONA TREBNJE«, stran 4104.

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 50/95, 80/98, 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 23. seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »OBRTNA CONA TREBNJE«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje zazidalnega načrta OBRTNA CONA TREBNJE (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Espri, d.o.o. Novo mesto, v februarju 2006.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
– podatke o območju opremljanja,
– prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture in
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA
2. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan na podlagi Odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 Obrtna cona Trebnje (Uradni list RS, št. 53/01); (v nadaljevanju: ZN Obrtna cona).
(2) Območje opremljanja zemljišč obsega zemljišča opredeljena v ZN Obrtna cona.
3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na ožja območja opremljanja, in sicer:
– I. območje: proizvodne in poslovne dejavnosti,
– II. območje:stanovanja (samo parcela 29),
– III. območje:proizvodne in poslovne dejavnosti (samo parceli 19 in 20),
– IV. območje: površine za javno infrastrukturo.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
(priključevanje na obstoječo infrastrukturo)
Območje je delno komunalno in energetsko urejeno le v svojem južnem delu. Preostalo območje ni urejeno.
1. Promet; območje ZN Obrtna cona leži v podaljšku obstoječe 1. faze, ob regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mirna,
2. Vodovod; trasa vodovoda PVC Ø 160 poteka po obstoječi 1. fazi cone ter se zaključi na njenem severnem obodu,
3. Kanalizacija; odvajanje in čiščenje odpadnih voda na obravnavanem območju ni urejeno. Trasa meteorne ter fekalne kanalizacije, ki poteka po obstoječi 1. fazi cone, se zaključi na severnem obodu,
4. Telekomunikacije; po obravnavanem območju potekala telekomunikacijski kabel Trebnje–Mirna,
5. Elektrika; po območju obdelave poteka nadzemni NN električni vod, ki oskrbuje z električno energijo stanovanjski objekt na obravnavanem območju. Ob južni meji območja poteka podzemni NN električni vod, ki poteka iz smeri obstoječe 1. faze cone.
5. člen
(izgradnja nove infrastrukture)
Na območju je na novo zgrajena naslednja infrastruktura:
1. Prometno omrežje; v območju opremljanja so zgrajene tri ceste in krožno križišče. Cesta, ki poteka po sredini obrtne cone se imenuje »zbirna cesta«, drugi dve pa glede na lokacijo »severna« in »južna cesta«. Na južni strani je locirano tudi krožno križišče.
2. Vodovod; za potrebe oskrbe obravnavanega območja s pitno, tehnološko in požarno vodo je izvedena izgradnja sekundarnega in hidrantnega vodovodnega omrežja ter postavitev nadzemnih hidrantov. Vodovodno omrežje se priključuje na obstoječe omrežje v južnem predelu območja.
3. Kanalizacijsko omrežje; za obravnavano območje je zgrajen ločen sistem kanalizacijskega omrežja. Kanalizacijski sistem za odvajanje fekalnih vod je priključen na obstoječo kanalizacijo. Poleg fekalne kanalizacije je vzporedno zgrajena meteorna kanalizacija, katere izpust je predviden v odprt odvodnik. V nadaljevanju se odpadna meteorna voda odvaja v naravni vodotok.
4. Telekomunikacijsko omrežje; za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja je uporabljena na obravnavnem območju telekomunikacijska kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški. Potek trase telekomunikacijske kabelske kanalizacije je ob izvedenih cestah poleg elektrike. Priključek za obravnavano območje je izveden iz obstoječe kabelske kanalizacije ob regionalni cesti.
5. Javna razsvetljava; vzdolž vseh treh cest je izvedena javna razsvetljava. Pri razporedu so bile upoštevane potrebe po osvetljenosti prometa, posameznih lokacij, razpored objektov ter velikost in zahtevnost površine, ki se osvetljuje.
6. KATV razvod; po celotnem območju je izvedeno KATV omrežje, ki omogoča prenos televizijskih, radijskih in drugih informacijskih signalov. Trasa omrežja poteka v pločniku in je usklajena s poteki drugih instalacij. Razvod instalacije do objektov ni predmet opremljanja.
7. Plinovodno omrežje; na območju ZN Obrtna cona je bilo zgrajeno plinovodno omrežje s plinsko postajo, v sklopu katere so bili postavljeni trije podzemni rezervoarji velikosti po 5 m3. Trasa plinovoda je usklajena z vsemi komunalnimi napravami in poteka v cestnem telesu novih cest.
8. Elektro omrežje; za potrebe oskrbe območja z električno energijo sta zgrajeni dve novi transformatorski postaji, ki sta zazankani in povezani z obstoječo TP Stari trg preko visokonapetostne povezave v kabelski izvedbi. Izvedena je kabelska kanalizacija za nizkonapetostno in visokonapetostno omrežje, ki poteka ob cestah.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(skupni stroški opremljanja stavbnega zemljišča)
(1) Skupni stroški opremljanja stavbnih zemljišč po cenah na dan 31. 12. 2005 znašajo 473,404.814 SIT in obsegajo: stroške izdelave programa opremljanja, stroške dokumentacije in pripravljalnih del, stroške odškodnin za zemljišče za ureditev infrastrukture, stroške izgradnje cestne in komunalne infrastrukture, stroške strokovnega nazora in vodenja investicije.
(2) Podroben prikaz skupnih stroškov opremljanja je v finančnem delu programa opremljanja.
7. člen
(viri financiranja)
Financiranje investicije je iz sredstev občinskega proračuna na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo vplačali investitorji objektov v območju zazidalnega načrta in nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo – Agencije za regionalni razvoj ter Evropske Unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj.
8. člen
(preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel)
(1) Stroški opremljanja se delijo na površino gradbenih parcel v vseh območjih opremljanja, in sicer na:
– I. območju; vsi stroški,
– II. območju; samo stroški izgradnje kanalizacije, plinovoda ter kabelsko razdelilnega omrežja,
– III. območju, samo stroški plinovoda ter kabelsko razdelilnega omrežja.
(2) Stroški nadzora se delijo na posamezna območja po skupnem ključu (deležu stroškov posameznega območja v vseh stroških izvedbenih del).
(3) Na zavezance za plačilo komunalnega prispevka se deli samo tisti del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča od katerega so že odšteta sredstva, ki jih prispevata Ministrstvo za gospodarstvo in Evropska skupnost – Evropski sklad za regionalni razvoj.
(4) Tako je strošek opremljanja stavbnega zemljišča, ki odpade na zavezance naslednji:
+--------+---------------+-----------+---------+-------------+-------------+
| območje|  površina  |  v SIT  | v EUR |  v SIT/m2 | v EUR/m2  |
|    |  gradbenih  |      |     |  gradbene | gradbene  |
|    | parcel v m2 |      |     |  parcele  |  parcele  |
|    |        |      |     |       |       |
+--------+---------------+-----------+---------+-------------+-------------+
|I.   |     90.448|246.195.711|1.027.356|   2.721,96|    11,36|
|območje |        |      |     |       |       |
|    |        |      |     |       |       |
+--------+---------------+-----------+---------+-------------+-------------+
|II.   |     1.023|  687.126|  2.867|    671,68|     2,80|
|območje |        |      |     |       |       |
|    |        |      |     |       |       |
+--------+---------------+-----------+---------+-------------+-------------+
|III.  |     4.782| 1.720.585|  7.180|    359,80|     1,50|
|območje |        |      |     |       |       |
|    |        |      |     |       |       |
+--------+---------------+-----------+---------+-------------+-------------+
|Skupaj |     96.253|248.603.422|1.037.403|   2.582,81|    10,78|
|    |        |      |     |       |       |
+--------+---------------+-----------+---------+-------------+-------------+
9. člen
(revalorizacija)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
10. člen
(terminski plan izvedbe investicije)
Vsa komunalna infrastruktura je dokončana v začetku leta 2006.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Trebnje.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč na območju zazidalnega načrta »Obrtna cona Trebnje« (Uradni list RS, št. 78/03).
13. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00003/2006
Trebnje, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.