Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1652. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2005, stran 4102.

Na podlagi 62. člena in 96.-99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 72/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) je Občinski svet Občine Loški Potok na 18. redni seji dne 31. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
SIT
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|I.  |Skupaj prihodki                     |356.915.374|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|II. |Skupaj odhodki                     |343.586.719|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|III. |Proračunski presežek (primanjkljaj)=(I.-II.)      | 13.328.655|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil              |     /|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|V.  |Dana posojila in poveč.kap.deležev           |     /|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila               |     /|
|   |(IV.-V.)                        |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA                   |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|VII. |Zadolževanje                      | 60.000.000|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|VIII.|Odplačilo dolga                     | 63.750.000|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|IX. |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih       | 9.578.655|
|   |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)               |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|X.  |Neto zadolževanje proračuna               | –3.750.000|
|   |(VII.-VIII.)                      |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|XI. |Neto financiranje                    |–13.325.655|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)                |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
3. člen
Stanje sredstev rezerv je 4.012.517,00 SIT in se prenese v rezerve proračuna za leto 2006.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS.
Šifra: 410-0016/2006
Loški Potok, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.