Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2005, stran 4092.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03 in 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 22. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Hajdina za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine Hajdina zajema:
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|I.  |Prihodki                        |452.531.258|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|II. |Odhodki                         |449.420.076|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|III. |Proračunski presežek (primanjkljaj)           | 3.111.182|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih  |     0|
|   |deležev                         |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     |     0|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih  |     0|
|   |deležev                         |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                   |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|VII. |Zadolževanje občine                   |     0|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|VIII.|Odplačila posojil                    |     0|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|IX. |Neto zadolževanje                    |     0|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|X.  |Neto financiranje                    |     0|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|XI. |Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.+-II.- | 3.111.182|
|   |V.-VIII.)                        |      |
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
|XII. |Sredstva na računih (31. 12. 2005)           | 4.648.699|
|   |                            |      |
+-----+--------------------------------------------------------+-----------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/2006
Hajdina, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.