Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1641. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Dravograd, stran 4088.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 51/02, 108/03 in 72/05), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov športa v Občini Dravograd
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Dravograd na osnovi določil Zakona o športu in usmeritev Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Dravograd določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih programov, vzdrževanje športnih objektov v Občini Dravograd, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini Dravograd zagotavljajo po naslednjih področjih:
I. Vsebine po nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
8. Založniška dejavnost
9. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
11. Informacijski sistem na področju športa
12. Delovanje društev in športnih zvez.
II. Investicije v športne objekte in vzdrževanje.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in imajo sedežem na območju Občine Dravograd,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Dravograd,
– da so registrirani v skladu z zakonom,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu ter plačani članarini (velja za športna društva in športne zveze),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 članov občanov Dravograda),
– kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upravičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz matične občine,
– da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, opredeljenih v 5. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznemu razpisu le enkrat.
III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Dravograd se po tem pravilniku lahko sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Izobraževanje, usposabljanje in izopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost,
8. Založniška dejavnost,
9. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
11. Informacijski sistem na področju športa in
12. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti.
Vsebine, ki se bodo sofinancirale v posameznem letu, se določijo z letnim programom športa.
6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena, izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov ter tabori s športno vsebino v času šolskih počitnic. Lokalna skupnost sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in državnih šolskih športnih tekmovanjih, strokovni kader in objekt za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in drugih 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice ter c) starejši dečki in deklice.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi ter objekt.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira objekt in strokovni kader.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in uporaba objekta.
– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih športnih panogah in odpravljanje plavalne nepismenosti. Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS in udeležba na univerziadi.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ 20 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se za program vadbe sofinancira tudi strokovni kader. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira tudi strokovni kader za celodnevne aktivnosti v naravi, ki so dostopne vsem občanom.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V te programe so vključeni registrirani športniki v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za 320 ur programa.
4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
6. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, preko Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, preko nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih ustreznih izobraževalnih institucijah ter štipendiranje strokovnih kadrov. Posebej se podpira usposabljanje in spopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, kateri imajo verifikacijo Strokovnega sveta za šport RS.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti in države se sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
9. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izvedba storitev.
10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
10.1. Izjemne ali stalne vrhunske športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– je odmevna v širšem prostoru in
– se delno ali v celoti odvija na območju Občine Dravograd.
10.2. Športno rekreativne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
Na državni ravni:
– se delno ali v celoti odvija na območju Občine Dravograd,
– so na programu nacionalne panožne zveze in
– na njih nastopajo športniki Občine Dravograd.
Na lokalni ravni:
– se delno ali v celoti odvija na območju Občine Dravograd,
– prireditev ima tradicijo,
– je odmevna pri občanih,
– je dostopna vsem in
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
10.3. Z nagradami se sofinancirajo pomembne jubilejne prireditve, organizacija državnih prvenstev in invalidska športna srečanja.
10.4. Sofinancira se sprejem nagrajencev večjih športnih tekmovanj ter priznanja in nagrade za najuspešnejše športnike in športne kolektive Občine Dravograd.
11. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
12. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
a) Letni program športa
7. člen
Športna zveza Dravograd posreduje občinski upravi predlog letnega programa športa Občine Dravograd za posamezno proračunsko leto. Občinska uprava pripravi letni program športa do 15. decembra za prihodnje proračunsko leto. Letni program športa Občine Dravograd sprejme Občinski svet Občine Dravograd v roku, skladnim s postopkom sprejema proračuna.
V letnem programu športa se določi:
– športni programi iz 6. člena tega pravilnika, ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Dravograd,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne programe iz 6. člena tega pravilnika.
Finančni obseg sredstev za športne programe je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Dravograd.
b) Javni razpis
8. člen
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Dravograd. Javni razpis se pripravi na podlagi sprejetega letnega programa športa. Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan/županja Občine Dravograd, občina pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 6. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Dravograd, na sedežu Občine Dravograd ter na spletnih straneh Občine Dravograd.
Javni razpis mora vsebovati: navedbo naročnika, programe, ki so predmet financiranja in sofinanciranja, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ali njihovi programi, kriterije in merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev, okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa, določitev obdobja za porabo sredstev, informacijo o razpisni dokumentaciji, rok prijave, način dostave predlogov, navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij, informacijo o razpisni dokumentaciji, rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od 1. dne objave razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini materialnih stroškov.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni od dneva prejema zahteve za dopolnitev.
c) Komisija
9. člen
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan/županja je sestavljena iz petih članov:
– en član Občinske uprave
– en član Občinskega sveta
– en član ŠZ Dravograd
– en član Odbora za družbene dejavnosti
– en član izvajalcev športnih programov, ki ni član ŠZ Dravograd.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu/županji,
– spremlja izvajanje športnih programov in analizira poročila izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan/županja.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska uprava Občine Dravograd. Sedež komisije je na sedežu Občine Dravograd.
Komisija v skladu z merili in kriteriji, zbere in obdela prijavljene programe, jih ustrezno točkuje in županu/županji poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih programov. Župan/županja na podlagi tega izda sklepe o dodelitvi sredstev, ki so osnova za sklenitev pogodb. Sklep župana/županje je dokončen.
V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
10. člen
Občinski svet občine Dravograd za določitev kriterijev in meril pooblasti Odbor za družbene dejavnosti, ki kriterije in merila za vrednotenje programov v obliki točkovnega sistema oblikuje, sprejme pa jih župan/županja.
Sprejeti kriteriji in merila so sestavni del tega pravilnika.
Izvajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na s strani Občinskega sveta Občine Dravograd potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje nacionalnega programa športa v Občini Dravograd za vsako proračunsko obdobje posebej.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
11. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zveze za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev ter
– razširjenost dejavnosti izven sedeža društva, na območju Občine Dravograd.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov,
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih ter
– uvrstitve na državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov ter
– drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
12. člen
Občina Dravograd v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
I. izvajanje nacionalnega programa športa,
II. investicije v športne objekte in vzdrževanje.
I. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa
13. člen
Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa športa se na podlagi letnega programa športa zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Obseg sredstev za izvajanje programov vsebin pod točkami 1. do 10., opredeljenih v 6. členu tega pravilnika se določa na osnovi sistema točkovanja, opredeljenega v 10. členu tega pravilnika, sredstva za izvajanje programov vsebin iz točk 11. in 12. pa so določena v skladu z letnim programom športa.
14. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih po izdaji sklepa župana/županje sklenejo Občina Dravograd, Športna zveza Dravograd in predstavnik izvajalca.
Pogodba vsebuje: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna Občine Dravograd, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov iz 6. člena tega pravilnika nakazujejo na transakcijski račun Zveze športnih društev praviloma po dvanajstinah ali na drug pogodbeno dogovorjen način. Pogoj za nakazilo sredstev za uporabo športnih objektov je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.
15. člen
Izvajalci programov morajo oddati Športni zvezi Dravograd najkasneje do 31. marca naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da Športna zveza na osnovi podatkov ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku Športna zveza ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Športna zveza Dravograd posreduje svoje ugotovitve komisiji.
Komisija je v zvezi z določili tega člena županu/županji dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije izda župan/županja ustrezne sklepe. Župan/županja lahko na predlog komisije na osnovi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
16. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravljajo: komisija, občinska uprava in organi Občine Dravograd.
II. Sredstva za investicije v športne objekte
in vzdrževanje
17. člen
Sredstva za investicije v športne objekte in vzdrževanje v Občini Dravograd se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Dravograd na posebni proračunski postavki, ločeno po športnih objektih.
VIII. PREHODNI DOLOČBI
18. člen
Komisija, imenovana s sklepom župana/županje, opravlja delo po tem pravilniku do izteka mandata Občinskemu svetu Občine Dravograd.
Sofinanciranje programov športa v letu 2006 se izvede na podlagi tega pravilnika.
IX. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem. Pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Dravograd (MUV, št. 18/01).
Št. 015-03-4/2005-41
Dravograd, dne 30. marca 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.