Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1640. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dravograd, stran 4086.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 51/02, 108/03 in 72/05), 1. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dravograd.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po programskih vsebinah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, likovne, literarne, fotografske, filmske in video dejavnosti.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov na področju ljubiteljske dejavnosti imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Dravograd oziroma izvajajo dejavnost na območju Občine Dravograd,
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih in izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred objavo razpisa,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 članov občanov Dravograda),
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani in o tem vodijo evidenco,
– da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva oziroma sekcije,
– če ne dosegajo 2/3 članstva, so upravičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz matične občine,
– da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Dravograd.
4. člen
S sredstvi občinskega proračuna se na podlagi tega pravilnika sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, ter
– udeležba na območnih, medobmočnih, državnih, mednarodnih srečanjih.
5. člen
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje ter investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost, spomeniško varstvene akcije ter drugi kulturni projekti.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, na osnovi katerega se določi višina sredstev za sofinanciranje posameznih programskih sklopov iz 2. člena skladno z višino namenskih sredstev proračuna za vsako proračunsko obdobje posebej.
7. člen
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje programov je Občina Dravograd. Javni razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine programov. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Dravograd, na sedežu Občine Dravograd ter na spletnih straneh Občine Dravograd.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od 1. dne objave razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini materialnih stroškov.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni od dneva prejema zahteve za dopolnitev.
8. člen
Javni razpis vsebuje:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet financiranja in sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– kriterije in merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
9. člen
Pred objavo javnega razpisa župan/županja s sklepom imenuje petčlansko komisijo, ki jo sestavljajo dva predstavnika Zveze kulturnih društev Dravograd, en predstavnik Odbora za družbene dejavnosti, en predstavnik občinske uprave in predstavnik Območne izpostave Javnega sklada za ljubiteljske dejavnosti. Župan/županja izmed članov komisije imenuje predsednika.
10. člen
Naloge komisije so: pregled prispelih prijav na javni razpis, ocenjevanje prijav, poziv vlagateljem za morebitne dopolnitve vlog, izločitev vlog, ki ne ustrezajo pogojem javnega razpisa in tega pravilnika, vrednotenje prijavljenih programov, priprava predloga razdelitve sredstev prijavljenih programov, priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo meril za vrednotenje kulturnih programov, priprava poročila županu/županji, izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan/županja.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska uprava Občine Dravograd. Sedež komisije je na sedežu Občine Dravograd.
Komisija v skladu z merili in kriteriji, zbere in obdela prijavljene programe, jih ustrezno točkuje in županu/županji poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih programov. Župan/županja na podlagi tega izda sklepe o dodelitvi sredstev, ki so osnova za sklenitev pogodb. Sklep župana/županje je dokončen.
Z izbranimi izvajalci se na osnovi pridobljenih točk oziroma ovrednotenih programov sklene pogodba o sofinanciranju dejavnosti.
Obvezne sestavine pogodbe so: pogodbene stranke, vsebina in obseg programa dejavnosti, višina dodeljenih sredstev, način nadzora nad namensko in zakonito porabo sredstev, terminski plan realizacije programa in porabe sredstev, določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi sredstva oziroma ne izpolni pogodbene obveznosti, obveznost poročanja izvajalca občini.
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev se podrobneje določi s pogodbo.
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe le za namene, opredeljene v pogodbi ter o njihovi izvedbi sprotno poročati. Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov. Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska strokovna služba.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se zaračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
Strokovna služba občinske uprave posreduje svoje ugotovitve komisiji.
Komisija je v zvezi z določili tega člena županu/županji dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije izda župan/županja ustrezne sklepe. Župan/županja lahko na predlog komisije na osnovi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju programov oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
12. člen
Občinski svet Občine Dravograd za določitev kriterijev in meril pooblasti Odbor za družbene dejavnosti, ki jih oblikuje, sprejme pa jih župan/županja.
Sprejeti kriteriji in merila so sestavni del tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na potrjeno višino proračunskih sredstev za izvajanje vsebin ljubiteljske kulturne dejavnosti za vsako proračunsko obdobje posebej.
V. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem. Pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Sofinanciranje programov letu 2006 se izvede na podlagi tega pravilnika.
Komisija, imenovana s sklepom župana/županje, opravlja delo po tem pravilniku do izteka mandata Občinskemu svetu Občine Dravograd.
14. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Dravograd (MUV, št. 18/01).
Št. 0071-0003/2006-41
Dravograd, dne 30. marca 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.