Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1639. Pravilnik o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Dravograd, stran 4084.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 51/02, 108/03 in 72/05 ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov drugih društev
in organizacij v Občini Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe in projekte drugih društev, ki jih iz občinskega proračuna financira ali sofinancira Občina Dravograd.
Pojem oziroma izraz »druga društva« se uporablja za društva in organizacije, ki delujejo na območju Občine Dravograd ali katerih dejavnost se odvija na tem območju in se ne uvrščajo v področje sociale, športa, kulture in turizma oziroma lahko/so za vsebine kandidirajo/kandidirali na razpisih omenjenih področij in pridobijo/pridobili finančna sredstva.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije.
2. člen
Namenska proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju naslednjih vsebin:
– dejavnost registriranih drugih društev in organizacij (Društvo prijateljev mladine, Območno združenje vojne veteranov za Slovenijo, Združenje slovenskih častnikov, Združenje šoferjev in avtomehanikov, Združenje borcev NOB idr., skupnosti, klubi, ki ne spadajo v področja, navedena v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika);
– udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih prireditvah ali aktivnostih;
– izobraževanje strokovnih kadrov za delo na tem področju;
– prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;
– drugi programi in projekti drugih društev, ki kažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Dravograd.
3. člen
Komisija za potrditev izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov, občinska uprava in predlagatelji programov oziroma projektov, se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del pravilnika.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
4. člen
Na podlagi tega pravilnika se sofinancirajo izvajalci programov, navedeni v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika.
5. člen
Izvajalci programov na področju drugih društev in programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Dravograd ali delujejo na območju Občine Dravograd oziroma katerih dejavnost se odvija na tem območju,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na svojem področju,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 članov občanov Dravograda),
– kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upravičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz matične občine,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa skladno z višino namenskih sredstev proračuna za vsako proračunsko obdobje posebej.
7. člen
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje programov je Občina Dravograd. Javni razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Dravograd, na sedežu Občine Dravograd ter na spletnih straneh Občine Dravograd.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od 1. dne objave razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini materialnih stroškov.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni od dneva prejema zahteve za dopolnitev.
8. člen
Javni razpis vsebuje:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet financiranja in sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– kriterije in merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
9. člen
Pred objavo javnega razpisa župan/županja s sklepom imenuje tričlansko komisijo.
10. člen
Naloge komisije so: pregled prispelih prijav na javni razpis, ocenjevanje prijav, poziv vlagateljem za morebitne dopolnitve vlog, izločitev vlog, ki ne ustrezajo pogojem javnega razpisa in tega pravilnika, vrednotenje prijavljenih programov, priprava predloga razdelitve sredstev prijavljenih programov, priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo meril za vrednotenje programov, priprava poročila županu/županji, izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan/županja.
Komisija v skladu z merili in kriteriji, zbere in obdela prijavljene programe, jih ustrezno točkuje in županu/županji poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih programov. Župan/županja na podlagi tega izda sklepe o dodelitvi sredstev, ki so osnova za sklenitev pogodb. Sklep župana/županje je dokončen.
Z izbranimi izvajalci se na osnovi pridobljenih točk sklene pogodba o sofinanciranju dejavnosti.
Obvezne sestavine pogodbe so: pogodbene stranke, vsebina in obseg programa dejavnosti, višina dodeljenih sredstev, način nadzora nad namensko in zakonito porabo sredstev, terminski plan realizacije programa in porabe sredstev, določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi sredstva oziroma ne izpolni pogodbene obveznosti, obveznost poročanja izvajalca občini.
11. člen
Izjemoma sme župan/županja skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto, ki pripomore h kvaliteti življenja občanov.
IV. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
12. člen
Občinski svet Občine Dravograd za določitev kriterijev in meril pooblasti Odbor za družbene dejavnosti, ki jih oblikuje, sprejme pa jih župan/županja.
Sprejeti kriteriji in merila so sestavni del tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta Občine Dravograd potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za vsako proračunsko obdobje posebej.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
Nadzor nad porabo sredstev se podrobneje določi s pogodbo.
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte le za namene, opredeljene v pogodbi ter o njihovi izvedbi sprotno poročati. Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov. Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska strokovna služba.
14. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se zaračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
VI. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku kot sam pravilnik.
Komisija, imenovana s sklepom župana/županje, opravlja delo po tem pravilniku do izteka mandata Občinskemu svetu Občine Dravograd.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-0007/2005-41
Dravograd, dne 30. marca 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.