Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1638. Pravilnik o sofinanciranju programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Dravograd, stran 4082.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 51/02, 108/03 in 72/05) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za programe humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo na področju Občine Dravograd, so lokalnega pomena in jih Občina Dravograd sofinancira iz javnih sredstev.
2. člen
Predmet sofinanciranja so naslednji programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva:
a) programi humanitarnih in invalidskih organizacij
b) programi za starejše
c) programi za mladino
d) programi preprečevanja zasvojenosti.
3. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
a) programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe na podlagi zakonske ali pogodbene dejavnosti,
b) investicij.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
4. člen
Izvajalci programov, ki jih Občina Dravograd sofinancira na podlagi tega pravilnika, so lahko:
a) invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z zakonom o društvih,
b) javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
5. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Dravograd,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 članov občanov Dravograda),
e) kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upravičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz matične občine,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katero se prijavljajo v okviru razpisa.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Programi se izberejo na podlagi javnega razpisa, na osnovi katerega se določi višina sredstev za sofinanciranje posameznih programskih sklopov iz 2. člena skladno z višino namenskih sredstev proračuna za vsako proračunsko obdobje posebej.
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje programov je Občina Dravograd. Javni razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine programov. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Dravograd, na sedežu Občine Dravograd ter na spletnih straneh Občine Dravograd.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od 1. dne objave razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini materialnih stroškov.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni od dneva prejema zahteve za dopolnitev.
7. člen
Javni razpis vsebuje:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet financiranja in sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– kriterije in merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
8. člen
Pred objavo javnega razpisa župan/županja s sklepom imenuje petčlansko komisijo, ki jo sestavljajo en predstavnik Centra za socialno delo, en predstavnik Zdravstvenega doma, en predstavnik Odbora za družbene dejavnosti ter dva predstavnika občinske uprave.
9. člen
Naloge komisije so: pregled prispelih prijav na javni razpis, ocenjevanje prijav, poziv vlagateljem za morebitne dopolnitve vlog, izločitev vlog, ki ne ustrezajo pogojem javnega razpisa in tega pravilnika, vrednotenje prijavljenih programov, priprava predloga razdelitve sredstev prijavljenih programov, priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo meril za vrednotenje programov, priprava poročila županu/županji, izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan/županja.
Komisija v skladu z merili in kriteriji, zbere in obdela prijavljene programe, jih ustrezno točkuje in županu/županji poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih programov. Župan/županja na podlagi tega izda sklepe o dodelitvi sredstev, ki so osnova za sklenitev pogodb. Sklep župana/županje je dokončen.
Z izbranimi izvajalci se na osnovi pridobljenih točk sklene pogodba o sofinanciranju dejavnosti.
Obvezne sestavine pogodbe so: pogodbene stranke, vsebina in obseg programa dejavnosti, višina dodeljenih sredstev, način nadzora nad namensko in zakonito porabo sredstev, terminski plan realizacije programa in porabe sredstev, določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi sredstva oziroma ne izpolni pogodbene obveznosti, obveznost poročanja izvajalca občini.
IV. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
10. člen
Občinski svet Občine Dravograd za določitev kriterijev in meril pooblasti Odbor za družbene dejavnosti, ki jih oblikuje, sprejme pa jih župan/županja.
Sprejeti kriteriji in merila so sestavni del tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na s strani Občinskega sveta Občine Dravograd potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za vsako proračunsko obdobje posebej.
11. člen
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu tega razpisa prijavijo največ štiri različne programe naenkrat, ki pa jih lahko komisija za izvedbo razpisa združi, če meni, da je to smotrno.
12. člen
Posamezni programi lahko s strani Občine Dravograd prejmejo sredstva v višini največ 80% vseh predvidenih odhodkov programa. Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– vrednost predloženega programa.
13. člen
Programi, ki jih izvajalec prijavi na razpis, ne smejo biti v tekočem letu hkratno sofinancirani še iz katerega koli drugega finančnega vira, podeljenega s strani Občine Dravograd.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
14. člen
Nadzor nad porabo sredstev se podrobneje določi s pogodbo.
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte le za namene, opredeljene v pogodbi ter o njihovi izvedbi sprotno poročati. Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov. Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska strokovna služba.
15. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se zaračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Občina Dravograd si pridržuje pravico, da v primerih, ko za posamezna področja socialnega varstva ni ustreznih izvajalcev ali le-ti ne izvajajo programov, ki bi ustrezali interesom občine, izvede program v lastni organizaciji.
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem. Pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Sofinanciranje programov v letu 2006 se izvede na podlagi tega pravilnika.
Komisija, imenovana s sklepom župana/županje, opravlja delo po tem pravilniku do izteka mandata Občinskemu svetu Občine Dravograd.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem dnem preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Dravograd (MUV, št. 18/2001).
Št. 0071-0002/2006-41
Dravograd, dne 30. marca 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.