Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1637. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd, stran 4080.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00 in 20/06) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na 32. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci in pogoji za dodelitev finančnih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd se finančna sredstva usmerjajo v:
– sofinanciranje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj na področju kmetijstva,
– pospeševanje društvene dejavnosti,
– sofinanciranje analiz zemlje in krme,
– subvencioniranje agromelioracij in apnenja,
– subvencioniranje izboljšanja genetskega potenciala v živinoreji.
Sredstva za posamezne namene se koristijo do višine, določene s proračunom za področje kmetijstva.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE OHRANJANJA
IN RAZVOJA KMETIJSTVA
4. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so fizične in pravne osebe ter društva, ki izvajajo kmetijsko dejavnost, opredeljeno v javnem razpisu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče ali sedež v Občini Dravograd oziroma podeljeno koncesijo za delovanje na območju Občine Dravograd;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– društva morajo biti registrirana v skladu z Zakonom o društvih;
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz tega pravilnika.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Dravograd.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, plačil storitev in dotacij.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 3. členu tega pravilnika podati izjavo, da bodo odobrena sredstva porabili za namen, za katerega so jim bila odobrena.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisanih pogojev. Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje ohranjanja in razvoja kmetijstva je Občina Dravograd. Javni razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto.
Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov oziroma dejavnosti za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Izvajalec javnega razpisa le tega objavi najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Dravograd, na sedežu Občine Dravograd ter na spletnih straneh Občine Dravograd.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne objave razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini materialnih stroškov.
Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov, na katerega se vložijo zahtevki,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o rešitvi,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij.
Zahtevki upravičencev morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni od dneva prejema zahteve za dopolnitev.
Postopek javnega razpisa izvede komisija, ki jo s sklepom imenuje župan/ja in je sestavljena iz petih članov:
– en član občinske uprave;
– en član Občinskega sveta;
– dva člana Komisije za kmetijstvo;
– en član Kmetijsko svetovalne službe.
Komisija je sklepčna in lahko obravnava in ocenjuje prispele vloge, če je na seji prisotna večina članov komisije.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni poziv,
– vrednotenje prijavljenih programov oziroma dejavnosti za ohranjanje in razvoj kmetijstva skladno z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu/ji,
– spremljanje izvajanja dejavnosti oziroma programov in analiziranje poročila izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij skladno z določili 15. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje programov oziroma dejavnosti za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan/ja.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska uprava Občine Dravograd. Sedež komisije je na sedežu Občine Dravograd.
Komisija v skladu z merili in kriteriji, zbere in obdela prijavljene programe, jih ustrezno točkuje in županu/ji poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih programov. Župan/ja na podlagi tega izda sklepe o dodelitvi sredstev, ki so osnova za sklenitev pogodb. Sklep župana/je je dokončen.
III. VREDNOTENJE PROGRAMOV IN UKREPOV
ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA
7. člen
Komisija kot osnovo za točkovanje upošteva merila v obliki točkovnega sistema. Občinski svet za določitev kriterijev in meril za vrednotenje programov iz tega pravilnika pooblasti Komisijo za kmetijstvo, sprejme pa jih župan/ja. Sprejeti kriteriji in merila so sestavni del tega pravilnika. Izvajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na s strani Občinskega sveta Občine Dravograd potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dravograd za vsako proračunsko obdobje posebej.
Sredstva za posamezne programe se ob upoštevanju višine razpoložljivih proračunskih sredstev razdelijo glede na doseženo število točk, razen za področje melioracij in apnenja, za katera so merila določena v 9. členu tega pravilnika ter za subvencioniranje izboljšanja genetskega potenciala v živinoreji, kjer se sredstva razdelijo na osnovi pogodb, sklenjenih s koncesijskimi upravičenci.
8. člen
Sklep o sofinanciranju je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programa z izbranimi izvajalci; sofinanciranje več izbranih programov enega izvajalca se uredi s skupno pogodbo, morebitne spremembe obveznosti pa z aneksom k pogodbi. Pogodba se sklene po izdaji sklepa župana/je v roku 15 dni.
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna Občine Dravograd, način nadzora nad porabo sredstev, obveznost poročanja izvajalca ter druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov iz 9. člena tega pravilnika nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, po dvanajstinah ali na drug pogodbeno dogovorjen način.
IV. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja:
– razvoj in prilagajanje podeželskih območij (sofinanciranje kmetijskih društev)
Podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva in podpora izvajanju različnih programov, projektov in ukrepov v kmetijstvu, spodbujanje aktivnosti društev s področja kmetijstva za izvajanje strokovnega dela, strokovnih prireditev, izvajanje izobraževanja in usposabljanj za člane društva.
– zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (melioracij, apnjenja)
Sredstva se namenjajo za izboljšanje fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti tal, čiščenje in preprečevanje zaraščenosti, izravnava zemljišč, odvodnjavanje, odstranjevanje kamenja, drenažiranja kmetijskih zemljišč.
– delovanje služb in javnih zavodov (sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe – analize, poskusi, preventiva).
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme pa služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa. Namen sofinanciranja izobraževanja kmetov je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju. Pri programih izobraževanja, se za nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijsko svetovalne službe, veterinarske službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja. Ukrep vključuje izpopolnjevanje, izobraževanje ter izvedbo strokovnih ekskurzij, kot npr: preizkuse znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij, izvedbo ostalih strokovnih predavanj, seminarjev in strokovnih ekskurzij.
AGROMELIORACIJE
Višina pomoči:
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov investicije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki so lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine, v višini, določeni v proračunu. Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi agromelioracijskega načrta, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca kmetijsko svetovalna služba. Strnjena površina, za katero lahko upravičenec pridobi sredstva za sofinanciranje, je od 0,25 ha do 2 ha. Zahtevku mora biti priloženo tudi dokazilo o lastništvu ali najemu zemljišča ter dokazila o stroških za izvedeno melioracijo.
APNJENJE
Višina pomoči:
– sofinancira se 50% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki so lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine, v višini, določeni v proračunu. Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi gnojilnega načrta, ki ga pripravi za upravičenca kmetijsko svetovalna služba ter računa o nakupu apna. Za apnjenje tal se upošteva poraba 1,5 tone apna na 1 ha zemljišča. Zahtevku mora biti priloženo tudi dokazilo o lastništvu ali najemu zemljišča.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi ter o izvedbi letno poročati.
Občina Dravograd od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska strokovna služba in komisija iz 6. člena tega pravilnika.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičenca do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Komisija, imenovana s sklepom župana/je, opravlja delo po tem pravilniku do izteka mandata Občinskemu svetu Občine Dravograd.
Sestavni del pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dravograd so merila.
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0001/2006-16
Dravograd, dne 30. marca 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.