Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1636. Program priprave Lokacijskega načrta za poslovno cono ob Bežigrajski cesti, stran 4079.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Lokacijskega načrta za poslovno cono
ob Bežigrajski cesti
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Za območje vzhodno od Hudinje ter med Trnoveljsko in Bežigrajsko cesto v Celju so izdelani naslednji izvedbeno prostorski akti: Lokacijski načrt Toplarna, Zazidalni načrt za območje Plinarne (projekt Razvojni center Celje številka 587/90, Uradni list RS, št. 18/91) in Zazidalni načrt Trnovlje jug (projekt Razvojni center Celje številka 7/84, Uradni list SRS, št. 23/86), ki so namenjeni za različne gospodarske dejavnosti in se navezujejo pretežno na obstoječo prometno infrastrukturo – predvsem na Kulturniško ulico in Bežigrajsko cesto. Terminsko zadnji od navedenih izvedbeno prostorskih aktov, to je Lokacijski načrta za Toplarno, je zaradi svoje lege v prostoru in navezovanja na komunalno in prometno infrastrukturo povzročil spremembo zasnove karejev za načrtovane poslovne dejavnosti, predvsem pa spremembe pri prometni infrastrukturi.
Iz tega razloga je potrebno izdelati nov izvedbeno prostorski akt, ki bo ob upoštevanju obstoječe komunalne infrastrukture in projektov, ki so bili izdelani za izvedbo toplarne, predvidel kareje za poslovne dejavnosti in traso servisne ceste tako, da bo omogočil povezavo kompleksa toplarne na Bežigrajsko cesto.
V Celjskem prostorskem planu (Uradni list RS, št. 86/01) je obravnavano območje opredeljeno za namen gospodarskih dejavnosti in razvrščeno v 4. stopnjo varstva pred hrupom.
II. Predmet in programska izhodišča izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – IPA
Predmet spremembe IPA je potrebno izdelati tako, da bo na obravnavanem območju načrtoval kareje za različne gospodarske dejavnosti, upošteval delno obstoječo in načrtovano komunalno in prometno infrastrukturo ter projekte komunalne infrastrukture, ki so bili izdelani za pridobitev projektne dokumentacije za toplarno. Ker se bo sprememba IPA zajedala v veljavne zazidalne načrte, je potrebno v grafičnem in tekstualnem delu ter v odlokih natančno določiti v kolikšnem delu in na kakšen način spreminja obstoječe izvedbeno prostorske akte ter se opredeliti do eventualnih vplivov na okolje z upoštevanjem vplivov Istrabenz plinov na neposredno sosesko.
Območje lokacijskega načrta leži med Hudinjo, Kulturniško ulico in Bežigrajsko cesto in meri cca 5,3 ha.
Pri izdelavi izvedbeno prostorskega akta je potrebno upoštevati projektno nalogo z dne 6. 3. 2006.
Izvedbeno prostorski akt mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/2004). Torej mora IPA vsebovati naslednjo vsebino: prikaz ureditvenega območja, usmeritve načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji; načrt parcelacije oziroma možnih gradbenih posegov; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture z obveznimi priključevanji nanjo; morebitno etapnost izvedbe IPA; rešitve in ukrepe za varovanje okolja; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugo predpisano vsebino; geodetski načrti za izdelavi IPA morajo biti izdelani v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), prav tako tudi grafični način obdelave IPA.
Pri izdelavi navedenega IPA je potrebno upoštevati rešitve veljavnih IPA na tem območju iz I. točke tega programa; načrtovane rešitve celotnega območja morajo funkcionirati kot celota tako pri načrtovanju urbanističnih kot komunalnih ureditev.
Poleg navedenega mora IPA vsebovati tudi izvleček iz strateškega prostorskega plana in veljavnih IPA z oznako območja spremembe oziroma umestitve le-tega v območja obstoječih IPA; obrazložitev in utemeljitev IPA; smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi IPA upoštevani; oceno stroškov za izvedbo IPA; finančno konstrukcijo pri financiranju prostorske ureditve; povzetek za javnost; spis postopka priprave in sprejemanja IPA; program opremljanja zemljišč, oziroma stroškov komunalnega opremljanja. Izbrani načrtovalec predmetnega IPA mora predati 6 izvodov prostorskega akta Mestni občini Celje v pisni obliki v formatu A4 in v digitalni obliki.
III. Okvirno ureditveno območje IPA
Ureditveno območje IPA zavzema območje označeno v grafični prilogi, ki je sestavni del projektne naloge, in zajema območje vzhodno od Hudinje ter med Kotno ulico in Bežigrajsko cesto površini cca 500 m2, geodetski posnetek pa mora biti izdelan v takšnem obsegu, da bodo razvidni obstoječi objekti in prikazani morebitni vplivi nanje.
IV. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi IPA
Pripravljavec, oziroma zanj izbrani načrtovalec, po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovane prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo IPA so:
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za promet, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,Vrunčeva 2a, Celje,
– ELES Ljubljana,
– Geoplin Ljubljana,
– Ministrstvo za promet RS, Agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, Maribor,
– Istrabenz plini, Plinarniška 1, Celje,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO-Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in druge obvezne vsebine
Pripravljavec IPA, oziroma zanj izbrani načrtovalec, bo izdelal predlog za javno razgrnitev. V postopku priprave IPA mora izbrani načrtovalec zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, v kolikor se v fazi izdelave izkaže potreba po izdelavi še dodatnih strokovnih podlag, mora načrtovalec poskrbeti za naročilo le-teh in upoštevati rešitve navedenih strokovnih podlag iz projektne naloge.
Odlok mora biti pripravljen kot pravni akt in se mora v prehodnih določbah opredeliti
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo IPA pridobi načrtovalec prostorskega akta in morajo biti izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
VII. Roki za pripravo IPA
Prva prostorska konferenca in pridobitev smernic za načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci, ki je bila 14. 2. 2006. Načrtovalec takoj po podpisu pogodbe o izdelavi prostorskega akta pozove pristojne nosilce urejanja prostora, ki so navedeni v IV. točki tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, predvidoma do konca aprila 2006.
Načrtovalec IPA mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi IPA izvede pripravljavec drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana.Druga prostorska konferenca bo v prvi polovici aprila 2006.
Javna razgrnitev, javna obravnava ter sprejem stališč do pripomb
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Mestne občine Celje, se predlog IPA javno razgrne za 30 dni. Javna razgrnitev bo potekala v maju 2006.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava predloga IPA. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo v času javne razgrnitve svoje pisne pripombe. Stališča do pripomb se pripravijo do prve obravnave Mestnega sveta, predlagatelj stališč do pripomb je župan Mestne občine Celje. Mestni svet Mestne občine Celje se opredeli do pripomb predvidoma v juniju 2006.
Izdelava dopolnjenega predloga IPA in pridobitev mnenj
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec izdela dopolnjen predlog IPA do sredine julija 2006 ter pozove nosilce urejanja prostora, določene v IV. točki tega programa priprave, da v 30 dneh podajo mnenja.
Sprejem dopolnjenega predloga oziroma odloka IPA
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Mestni svet mestne občine Celje obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog IPA oziroma njegov odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS, predvidoma v juliju 2006.
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem IPA
Finančna sredstva za izdelavo IPA zagotovi pobudnik spremembe zazidalnega načrta, geodetske podlage in morebitne dodatne strokovne podlage pridobi izbrani načrtovalec.
IX. Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-00003/2006 4200 MSE
Celje, dne 8. marca 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.