Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1635. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III S sever – jug, stran 4077.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/2000, 108/2001) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III S sever – jug
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Za območje ob zahodni strani Božičeve ulice v Celju so bile sprejete Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Otok III S sever – jug (Projekt Razvojni center Celje d.o.o. številka 390/99, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Otok III S sever – jug je objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/02) za potrebe stanovanjske gradnje in garaž. V spremembi zazidalnega načrta so načrtovane štiri atrijske vrstne hiše in na koncu niza stanovanjskih objektov v križišču Božičeve in Ljubljanske ceste štiri garaže za potrebe predvidenih stanovanjskih hiš. Stanovanjske hiše je lastnik zemljišča GIPS s.p. zgradil tako, da imajo v objektu garažo in na zahodni strani pokrit nadstrešek za parkiranje še dveh avtomobilov. Lastniki stanovanjskih hiš nimajo potrebe pa gradnji oziroma nakupu garaž, zato daje lastnik zemljišča parcelna številka 939/11 k.o. Celje pobudo za spremembo zazidalnega načrta, in sicer za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta namesto garaž.
II. Predmet in programska izhodišča izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – IPA
Predmet spremembe IPA je potrebno izdelati tako, da bo na obravnavani parceli načrtovana gradnja poslovno – stanovanjskega objekta s pripadajočim dostopom in parkirišči, z upoštevanjem gradbenih linij obstoječih objektov, odmikov od obstoječih objektov tako, da ne bodo poslabšani bivalni pogoji le teh, upoštevanje višinskih kot in gabaritov in oblikovanja obstoječih atrijskih stanovanjskih hiš in z upoštevanjem izgrajene komunalne infrastrukture. Ker se bo sprememba IPA zajedala v veljavni ZN, je potrebno v grafičnem in tekstualnem delu ter v odloku natančno določiti v kolikšnem delu in na kakšen način spreminja obstoječi zazidalni načrt ter se opredeliti do eventualnih vplivov na okolje.
Območje spremembe IPA leži med zadnjo atrijsko hišo v nizu in Ljubljansko cesto in meri cca 500 m2.
Kot ena od podlag za izdelavo IPA so tudi priporočila in smernice pridobljene na prostorski konferenci, ki je bila dne 14. 2. 2006. Pobude prostorske konference so bile naslednje: gradnja poslovno stanovanjskega objekta se podpira, investitor IPA mora zagotoviti, da lastniki stanovanjskih hiš niso zainteresirani za gradnjo garaž in da bo objekt umeščen v prostor tako, da ne bo imel negativnih vplivov na sosesko.
Izvedbeno prostorski akt mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Torej mora IPA vsebovati naslednjo vsebino: prikaz ureditvenega območja, usmeritve načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture z obveznimi priključevanji nanjo; morebitno etapnost izvedbe IPA; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugo predpisano vsebino; geodetski načrti za izdelavi IPA morajo biti izdelani v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), prav tako tudi grafični način obdelave IPA.
Poleg navedenega mora IPA vsebovati tudi izvleček iz strateškega prostorskega plana in veljavnega IPA z oznako območja spremembe; obrazložitev in utemeljitev IPA; smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi IPA upoštevani; oceno stroškov za izvedbo IPA; finančno konstrukcijo pri financiranju prostorske ureditve; povzetek za javnost; spis postopka priprave in sprejemanja IPA; program opremljanja zemljišč, oziroma stroškov komunalnega opremljanja. Načrtovalec predmetnega IPA mora predati 2 izvoda prostorskega akta Mestni občini Celje. En izvod bo predan Upravni enoti, en izvod pa bo hranjen na MOC Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, kjer bo akt na vpogled in dostopen javnosti.
III. Okvirno ureditveno območje IPA
Ureditveno območje IPA zavzema parcelo 939/11 k.o. Celje na površini cca 500 m2, geodetski posnetek pa mora biti izdelan v takšnem obsegu, da bodo razvidni obstoječi objekti in prikazani morebitni vplivi nanje.
IV. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi IPA
Pripravljavec in pobudnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je lastnik zemljišča GIPS s.p. oziroma izdelovalec spremembe zazidalnega načrta Mobile Arch. d.o.o., ki po sprejemu programa priprave da pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovane prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo IPA so:
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za promet, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,Vrunčeva 2 a, Celje,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO-Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Glavni trg 1, Celje.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in druge obvezne vsebine
Pripravljavec IPA, oziroma zanj izbrani načrtovalec, bo izdelal predlog za javno razgrnitev. V postopku priprave IPA mora izbrani načrtovalec zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, v kolikor se v fazi izdelave izkaže potreba po izdelavi le-teh in upoštevati rešitve Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III S sever-jug.
Odlok mora biti pripravljen kot spremembe in dopolnitve odloka objavljenega v Uradnem listu RS, št. 45/05 in mora imeti vsebino pravnega akta.
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo IPA pridobi načrtovalec prostorskega akta in morajo biti izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
VII. Roki za pripravo IPA
Prva prostorska konferenca in pridobitev smernic za načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci, ki je bila 14. 2. 2006. Načrtovalec takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora kot so navedeni v IV. točki tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Načrtovalec IPA mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi IPA izvede pripravljavec drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana.Druga prostorska konferenca bo v sredini aprila 2006.
Javna razgrnitev, javna obravnava ter sprejem stališč do pripomb
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Mestne občine Celje, se predlog IPA javno razgrne za 30 dni. Javna razgrnitev bo v maju 2006.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava predloga IPA. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo v času javne razgrnitve svoje pisne pripombe. Stališča do pripomb se pripravijo do prve obravnave Mestnega sveta, predlagatelj stališč do pripomb je župan Mestne občine Celje. Mestni svet Mestne občine Celje se opredeli do pripomb predvidoma v juniju 2006.
Izdelava dopolnjenega predloga IPA in pridobitev mnenj
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec izdela dopolnjen predlog IPA do konca julija 2006 ter pozove nosilce urejanja prostora, določene v IV. točki tega programa priprave, da v 30 dneh podajo mnenja.
Sprejem dopolnjenega predloga oziroma odloka IPA
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Mestni svet mestne občine Celje obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog IPA oziroma njegov odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS, predvidoma v septembru 2006.
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem IPA
Finančna sredstva za izdelavo IPA zagotovi pobudnik spremembe zazidalnega načrta.
IX. Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-00002/2006 4200 MSE
Celje, dne 28. februarja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.