Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1634. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja, stran 4077.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja, ki ga je pod štev. 27/05 izdelal Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/911, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega se nanaša na poslovni kompleks Gruda-Jurmes, določitev gradbenih parcel stanovanjskih objektov Ulica Frankolovskih žrtev št. 28, 30, 32, 34, kotlovnice Energetika Celje, trafo postaje Elektro Celje ter stanovanjskima hišama Bezenškova 7 in 9 in gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta Simonič.
III.
Javna razgrnitev predloga spremembe zazidalnega načrta se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Hudinja in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V tridesetih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom spremembe zazidalnega načrta.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališča, ki jih posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00018/2003-0008 MS
Celje, dne 7. decembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost