Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1633. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta stanovanjske soseske Liboje – sever, stran 4076.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) ter 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 30. marca 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta stanovanjske soseske Liboje – sever
I.
Javno se razgrne predlog zazidalnega načrta stanovanjske soseske Liboje – sever (v nadaljevanju besedila: ZN), ki ga je izdelala CONSTRUCTA d.o.o., Ljubljana, pod št. 420/04 v decembru 2005.
Ureditveno območje leži na severnem delu naselja Liboje ob lokalni cesti Petrovče–Liboje in je veliko ca. 4,50 ha. Površine so namenjene prostorskim ureditvam za potrebe gradnje enostanovanjskih objektov ter ureditvi zelenih površin, prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
II.
Predlog akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Liboje. Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
III.
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni predlog podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Liboje dne 25. aprila 2006 ob 18.00 uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Liboje. O začetku in trajanju javne razgrnitve in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V.
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na predlog ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi, da se ZN dopolni v skladu s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo ZN.
VI.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00008/2002 02/02
Žalec, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.