Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1628. Odlok o razglasitvi Vinske kleti na domačiji Predenca 23a za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 4073.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 24. redni seji dne 23. marca 2006 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Vinske kleti na domačiji
Predenca 23a za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota kulturne dediščine: Vinska klet na domačiji Predenca 23a – Franckina gorca (EŠD 15306).
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za območje Občine Šmarje pri Jelšah, zato se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
2. člen
Kulturni spomenik stoji na parc. št. 433/2, k.o. Šmarje pri Jelšah.
Meje spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000, Šentjur 39.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
3. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Stanovanjsko gospodarska stavba – klet s stanovanjem, se nahaja vrh hriba, južno od cerkve Sv. Roka, v naselju Predenca.
Vinska klet na domačiji Predenca 23a spada med najstarejše gospodarsko-stanovanjske stavbe v Občini Šmarje pri Jelšah. »Franckina gorca« je vrisana v Franciscejski kataster iz leta 1825, vendar je bila zgrajena že prej, o čemer priča letnica 1703, vrezana na tramu v stanovanjskem delu vinske kleti. Njen videz je arhaičen, kar ji daje še poseben pomen. Pomembna je predvsem z vidika raziskovanja razvoja stavbarstva, ter proučevanja načina življenja in gospodarjenja na območju Občine Šmarje.
Vinska klet s stanovanjem je delno lesena in delno zidana, s krajšo fasado postavljena ob breg. Delno je podkletena. Klet je kamnita. Leseno pritličje je zgrajeno iz hrastovih in bukovih brun, ki se na vogalih povezujejo z utori na križ. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji na »škarje«. Somerna dvokapna streha s čopoma je prekrita s slamo in opečnim zareznikom. V notranjosti je delno še ohranjena tradicionalna razporeditev prostorov (okrnjena zaradi gradbenih posegov).
4. člen
Vinska klet je varovana v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), ter je na osnovi 11. člena navedenega zakona vpisana v Register kulturne dediščine pod št. 15 306.
Meje spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000, Šentjur 39.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje etnoloških vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
Meja varovanega območja spomenika je vrisana na topografski karti v merilu 1:5000.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, obnovo in vzdrževanje, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0017/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.