Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, stran 4071.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. in 42 člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 64/01, 108/02, 34/03, 79/03 in 65/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 24. redni seji dne 23. marca 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 26/97) se v prvem členu besedilo za besedo »ustanavlja« črta in nadomesti z besedilom:
»za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, javni vzgojno-izobraževalni zavod Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah.«.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ime zavoda: javni zavod otroški vrtec Šmarje pri Jelšah.«.
Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V zavodu se za izvajanje programa predšolske vzgoje na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca:
– Enota Sonček, Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13,
– Enota Mavrica Mestinje, Mestinje 43,
– Enota Ciciban Šentvid, Šentvid pri Grobelnem 12,
– Potujoči vrtec.«.
3. člen
Za 2. členom se doda 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Zavod lahko po potrebi v skladu z zakonom in podrobnejšimi določili ministra, pristojnega za predšolsko vzgojo, organizira delo tudi v okviru vzgojno-varstvenih družin. Sedež in način dela v takšni enoti se opredeli v posebnem aktu.«.
4. člen
V tretjem odstavku 3. člena se za besedo »Enote« vstavi beseda »vrtca«.
5. člen
V drugem odstavku 10. člena se za besedo »Mestinju« ločilo pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »za zadovoljevanje potreb po vzgojno-varstveni dejavnosti v KS Šentvid pri Grobelnem, ima zavod organizacijsko enoto v Šentvidu pri Grobelnem ter za zadovoljevanje potreb po vzgojno-varstveni dejavnosti v KS Kristan Vrh, Sveti Štefan in Zibika, ima zavod organizacijsko enoto potujoči vrtec.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.101 Dejavnost vrtcev.
Druge dejavnosti, ki jih lahko zavod opravlja in služijo za izvajanje javne službe iz prejšnjega odstavka:
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– DB/17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
– DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
– DD/20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in praprotja
– DE/21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– DE/22.230 Knjigoveštvo
– DE/22.240 Priprava za tisk
– G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
– H/55.510 Dejavnost menz
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.610 Obratovanje športnih objektov
– K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– O/93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
– I/60.220 Dejavnost taksistov.«.
7. člen
Za 11. členom se doda 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Poleg v prejšnjem členu opredeljenih dejavnosti opravlja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti, kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost otrok in se v ta namen povezuje s starši, kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v krajevni skupnosti in občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnost otrok, učencev, druge mladine in občanov na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa
– organizira počitniško varstvo otrok, zimovanja in letovanja in planinske tabore.«.
8. člen
V tretjem odstavku 16. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci vseh enot vrtca.«.
9. člen
V 17. členu se spremeni peta alineja, tako da se sedaj glasi:
»– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki.«.
Sedma alineja 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,«.
10. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v drugem stavku besedna zveza »podružnične šole« nadomesti z besedno zvezo »enote vrtca«.
11. člen
V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca.«.
12. člen
Za 24. členom se doda 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
V javnem vrtcu se lahko imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.«.
13. člen
V tretjem odstavku 25. člena se v drugem stavku besedna zveza »štiri leta« nadomesti z besedno zvezo »pet let«.
14. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Enoto javnega vrtca vodi vodja enote.«.
15. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.«.
16. člen
V 34. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z odlokom o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.«.
Dosedanji drugi odstavek 34. člena postane tretji odstavek in tretji odstavek postane četrti odstavek.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0018/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost