Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1626. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2005, stran 4071.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, odločbe US in 56/98) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05), je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 31. seji dne 23. marca 2006 sprejel naslednji
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2005.
2. člen
Proračun Občine Šempeter - Vrtojba je bil realiziran v naslednjem obsegu:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                     + 1.727.448.831 SIT
– odhodki                     – 1.456.231.374 SIT
– proračunski presežek – primanjkljaj         271.217.457 SIT
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil             6.194.870 SIT
– povečanje kapitalskih deležev                 0 SIT
– razlika                        6.194.870 SIT
c) Račun financiranja
– zadolževanje                          0 SIT
– odplačilo dolga                      81.019 SIT
– neto zadolževanje                    – 81.019 SIT
d) Rekapitulacija
– bilanca prihodkov in odhodkov            271.217.457 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb           6.194.870 SIT
– račun financiranja                   – 81.019 SIT
– povečanje – zmanjšanje sredstev
na računih                      277.331.307 SIT.
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2005 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati z dnem objave.
Šifra: 011-01-2/2006-7
Šempeter pri Gorici, dne 24. marca 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.