Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1620. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2005, stran 4052.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 29. seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem
za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2005, katerega sestavni del so sredstva proračunske rezerve in podračuni proračuna.
2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2005 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|   |                          |      v SIT|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|A)  |bilanca prihodkov in odhodkov:           |        |
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|I.  |skupaj prihodki                  |1.763.307.854,63|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|II. |skupaj odhodki                   |1.675.632.367,33|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|III. |proračunski presežek (I.-II.)           |  87.675.487,30|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|B)  |račun finančnih terjatev in naložb         |        |
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|IV. |prejeta vračila danih posojil in prodaja      |        0|
|   |kapitalskih deležev                |        |
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|V.  |dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   |        0|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|VI. |prejeta minus dana posojila in spremembe      |        0|
|   |kapitalskih deležev                |        |
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|VII. |skupni presežek                  |  87.675.487,30|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|C)  |račun financiranja                 |        |
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|VIII.|zadolževanje proračuna               |  69.229.551,02|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|IX. |odplačilo dolga                  |  1.499.591,76|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|X.  |neto zadolževanje (VIII.-IX.)           |  67.729.959,26|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
|XI. |Povečanje sredstev na računih (III.+VI.+X.)    | 155.405.446,56|
|   |                          |        |
+-----+---------------------------------------------------+----------------+
3. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 9.766.704,23 SIT se prenesejo kot prihodek proračunske rezerve v leto 2006.
4. člen
Sredstva rezervnega sklada občinskih stanovanj v višini 10.234.264,58 SIT se prenesejo kot prihodek rezervnega sklada občinskih stanovanj v leto 2006.
5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Ravne na Koroškem je sestavni del tega odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-0002/2005-301
Ravne na Koroškem, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.