Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci, stran 4049.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00 in 20/06) in 30. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05) je Občinski svet Občine Puconci na 33. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Puconci
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 14/03, 44/04 in 17/05) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.«.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. Zoper sklep lahko upravičenci vložijo pritožbo na občinski svet v roku 8 dni od prejema sklepa. «.
3. člen
V 9. členu nastanejo naslednje spremembe in dopolnitve, ki se glasijo:
V tretjem odstavku 1.1. točke, ki določa pogoje za pridobitev pomoči se doda besedilo, ki se glasi:
»V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju.«.
V drugem odstavku 1.3. točke, ki določa višino ukrepa se stavek dopolni tako, da se pred piko doda besedilo, ki se glasi:
»vendar največ do višine 400.000 SIT«.
V tretjem odstavku 2.1. točke, ki določa pogoje za pridobitev pomoči se doda besedilo, ki se glasi:
»V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju.«.
V četrtem odstavku 2.2. točke, ki določa pogoje za pridobitev pomoči se doda besedilo, ki se glasi:
»V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju.«.
V prvem odstavku 3.1. točke, ki določa namen ukrepa, se za besedo »upravičencem« doda besedilo »oziroma kmetijam, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo kmetijske površine na območju občine«.
Prva alinea drugega odstavka, ki določa višino pomoči, pa se spremeni tako, da se glasi:
»– sofinancira se do 40% vrednosti izvedenih del za krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč vendar največ do 150.000 SIT / vlogo.«.
V tretjem odstavku 3.2. točke, ki določa pogoje za pridobitev pomoči se doda besedilo, ki se glasi:
»V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju.«.
Besedilo tretjega odstavka 4. točke, ki določa pogoje za pridobitev pomoči se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»V imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov. Med zavarovalnico in občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju. Subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka in dokazila o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženega seznama upravičencev, s katerega je razvidna premija in subvencionirani del za posameznega upravičenca.«.
V tretjem odstavku 5.1. točke, ki določa pogoje za pridobitev pomoči se v drugi alinei doda besedilo, ki se glasi:
»V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija za izvajanje izobraževanja, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju.«.
V prvem odstavku 5.2. točke, ki določa namen ukrepa, se za besedo »kmetijstva« doda besedilo »s sedežem v občini in aktivnosti društev, ki delujejo na področju kmetijstva v občini«.
Doda se 6. točka, ki se glasi:
»6. Naložbe na kmetije
6.1. Podpora nakupu specialne vrtnarske mehanizacije, steklenjakov, plastenjakov
Namen ukrepa:
Podpora vlaganj v nakup specialne vrtnarske mehanizacije, steklenjakov in plastenjakov namenjena povečanju proizvodnje zelenjadarstvu v Občini Puconci.
Višina pomoči:
– višina podpore za nakup specialne vrtnarske mehanizacije, steklenjakov in plastenjakov znaša do 20% od nabavne cene (brez DDV), vendar največ 150.000 SIT/vlogo.
Pogoji:
– račun pooblaščene organizacije o nakupu mehanizacije ali opreme.
6.2. Sofinanciranje nakupa licenciranih bikov
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljanje kakovostnih naravnih pripustov z biki, ki so pregledani in prosti raznih bolezni in dednih napak, ki bi se lahko prenesle na potomce.
Višina sofinanciranja:
– do 20% upravičenih stroškov nabave (brez DDV).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun o nakupu licenciranega bika. «
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 41403-2/2003
Puconci, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.