Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1614. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2006, stran 4042.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,45/97 – odločba Ustavnega sodišča, 67/97 – odločba Ustavnega sodišča, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – odločba Ustavnega sodišča, 89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 92. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99,46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine Podlehnik na 17. redni seji dne 30. 3. 2006 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in izvrševanje proračuna Občine Podlehnik za leto 2006(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom ter občinskimi predpisi opravlja Občina Podlehnik.
3. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v skupni bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v posebnem delu proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Proračun Občine Podlehnik za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------+---------+
|A)  |Bilanca prihodkov in odhodkov      |V 000 SIT|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI             | 350.417|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|70  |Davčni prihodki             | 115.386|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|71  |Nedavčni prihodki            |  10.194|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|72  |Kapitalski prihodki           |  33.000|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|73  |Prejete donacije            |    0|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|74  |Transferni prihodki           | 185.495|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|78  |Prejeta sredstva iz EU         |  6.342|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ ODHODKI             | 537.978|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|40  |Tekoči odhodki             |  89.575|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|41  |Tekoči transferi            |  96.081|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|42  |Investicijski odhodki          |  95.742|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|43  |Investicijski transferi         | 256.580|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        | –187.561|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in naložb   |     |
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja|     |
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|   |kapitalskih deležev           |    0|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|V.  |Dana posojila in povečanje       |     |
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|   |kapitalskih deležev           |  8.000|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila in spremembe|     |
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|   |kapitalskih deležev           |  –8.000|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|C)  |Račun financiranja           |     |
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|VII. |Zadolževanje              | 322.089|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|VIII.|Odplačilo dolga             |  13.268|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|IX. |Sprememba stanja sredstev na računih  | 113.260|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|X.  |Neto zadolževanje            | 308.821|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
|XI. |Neto financiranje            | 187.561|
|   |                    |     |
+-----+----------------------------------------+---------+
4. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5 % prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
5. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smo presegati 0,5 % prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan poroča občinskemu svetu v mesecu juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom mestnega sveta drugače določeno.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
9. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
11. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višini 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
13. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in transferjev ne smejo presegati 35 % sredstev skupin odhodkov 42 – investicijski odhodki in 43 – investicijski transferji, zagotovljenih v proračunu leta 2006 Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in tekoče transfere ne smejo presegati 25 % sredstev zagotovljenih v proračunu leta 2006.
14. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se bo občina zadolžila do višine 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja.
Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan Občine Podlehnik.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 6/2006
Podlehnik, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.