Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1613. Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, stran 4042.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan dne 4. 4. 2006 sprejel
D O P O L N I T E V P R O G R A M A
priprave lokacijskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas
V Programu priprave lokacijskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, objavljenem pa v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 4. 2. 2005, se dopolni poglavje 2. Vsebina in obseg lokacijskega načrta, in sicer v odstavku, ki določa predhodne postopke za izbor najbolj ustrezne variantne rešitve za izdelavo predloga lokacijskega načrta.
Ta se po novem glasi:
»Predlaga se izdelava štirih variantnih rešitev.«
V nadaljevanju se za točko 3. Varianta C doda točka:
»4. Varianta D:
Od RTP Bršljin do Mačkovca oziroma Sevnega, kjer je razplet obstoječih daljnovodov (koridor obstoječega daljnovoda Bršljin – Brestanica) je potek trase enak, kot pri prejšnjih treh variantah. Od Mačkovca (Sevnega) do RTP Gotna vas trasa daljnovoda poteka bolj vzhodno in sicer tako, da se šele vzhodno od naselja Mali Slatnik obrne proti RTP Gotna vas.«
Investitor vrednotenja dodatne variante D v primerjalni študiji variant (v odnosu na variante A, B in C) je JP Elektro Ljubljana d.d.
Dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-04-4/2004
Novo mesto, dne 4. aprila 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
Boštjan Kovačič l.r.