Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1610. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji, stran 4038.

Na podlagi določil 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) župan Občine Litija sprejema
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Vače pri Litiji (v nadaljevanju UN Vače)
Odlok o Ureditvenem načrtu je bil sprejet v letu 1995. Spremembe in dopolnitve so potrebne zaradi:
– dopolnitve in spremembe namenske rabe prostora zaradi pridobitve novih prostorov pri obstoječi Osnovni šoli Vače za potrebe izvajanja programa devetletne osnovne šole ter pridobitev novega objekta za potrebe predšolske vzgoje;
– dopolnitve meril in pogojev za gradnjo in varovanje prostora.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN Vače
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN Vače je ZUreP-1.
Priprava sprememb in dopolnitev UN Vače bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZUreP-1 in skladno z Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Osnova za pripravo sprememb in dopolnitev UN Vače je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Litija za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-1990 za območje Litija –dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 126/04) in Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji (Uradni list RS, št. 44/95).
UN Vače se spremeni po skrajšanem postopku v skladu z 34. členim Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1), ki predvideva skrajšani postopek v primeru, ko se spremembe oziroma dopolnitve nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, ali če se dopolni s podrobnejšimi merili in pogoji.
3. Program sprememb in dopolnitev UN Vače in območje obravnave
Osnovni razlog za spremembe in dopolnite ureditvenega načrta je pridobitev novih prostorov pri obstoječi Osnovni šoli Vače za potrebe izvajanja programa devetletne osnovne šole ter pridobitev novega objekta s parkirišči za potrebe predšolske vzgoje.
Priprava sprememb in dopolnitev UN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela (čistopis odloka z ustrezno obrazložitvijo, strokovne podlage, utemeljitve, opise, pojasnila in podobno) in grafičnega dela v fazi osnutka, dopolnjenega osnutka in končnega elaborata sprememb in dopolnitev UN v digitalni obliki. V postopku bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
Po veljavnem Dolgoročnem in družbenem planu Občine Litija za obdobje 1986–90–2000 (Uradni list SRS, št. 14/87, 4/89 Uradni list RS, št. 34/90, 40/92 20/94 in 63/99) območje urejanja z UN za naselje Vače pri Litiji zajema območje Starih Vač – območje vaškega jedra (trg pred cerkvijo, ulice proti Klancu, proti Kleniku, proti Litiji, proti Loščam in območje Krepake) in Novih Vač (Rožence nad šolo, pod Glažarjem ob cesti Vače-Litija, na Koterbinovem, Grobelce pod Starimi Vačami in območje na vzhodnem delu nad ovinkom ceste Vače-Litija.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev UN Vače
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev UN Vače podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, Izpostava Litija, Kidričeva 1, Litija;
3. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
4. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste, Tržaška 4, Ljubljana
6. Zavod za varstvo narave Slovenije, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana;
8. Komunalno stanovanjsko podjetje, Ponoviška cesta15, Litija;
9. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, Ljubljana;
10. Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana;
11. Občina Litija, Jerebova 14, Litija;
12. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, v kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev UN Vače bodo upoštevane tudi naslednje predhodno že pripravljene strokovne podlage in odloki:
– Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa Vače za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 44/88),
– Odlok o razglasitvi geološke znamenitosti na Vačah za naravni spomenik (Uradni list RS, št. 15/97),
– Odlok o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Vačah za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 67/01),
– Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija izdelane v septembru 2001,
– Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija.
– Idejne zasnove predvidene prostorske ureditve
6. Roki izdelave sprememb in dopolnitev UN Vače
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
| |Aktivnosti            |Začetek  |Konec  |Izvajalci   |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|1 |Obvestilo ministrstvu o      |pridobljeno|     |       |
| |nameravanem posegu, ter      |      |     |       |
| |pridobitev obvestila o CPVO    |      |     |       |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|2 |Objava programa priprave v    |Marec 2006 |April  |Pripravljavec |
| |Uradnem listu RS         |      |2006   |       |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|3 |Pridobitev smernic s strani    |April 2006 |Maj 2006 |Pripravljavec |
| |pristojnih nosilcev urejanja   |      |     |p.p.     |
| |prostora             |      |     |izdelovalec  |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|4 |Priprava predloga sprememb in   |Maj 2006  |Maj 2006 |Izdelovalec  |
| |dopolnitev UN Vače        |      |     |       |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|5 |Javna razgrnitev in javna     |Junij 2006 |Junij  |Pripravljavec |
| |obravnava predloga sprememb in  |2006    |2006   |       |
| |dopolnitev PUP          |      |     |       |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|6 |Dopolnitev predloga sprememb in  |julij   |julij  |Izdelovalec  |
| |dopolnitev UN Vače s stališči do |2006    |2006   |       |
| |pripomb in predlogov, danih v   |      |     |       |
| |času javne razgrnitve       |      |     |       |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|7 |Pridobitev mnenj k dopolnjenemu  |avgust   |avgust  |Pripravljavec |
| |predlogu sprememb in dopolnitev  |2006    |2006   |p.p.     |
| |UN Vače s strani pristojnih    |      |     |izdelovalec  |
| |nosilcev urejanja prostora    |      |     |       |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|8 |Uskladitev dopolnjenega predloga |september |september|Izdelovalec  |
| |sprememb in dopolnitev UN Vače  |2006    |2006   |       |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|9 |Sprejem sprememb in dopolnitev UN |september |september|Občinski svet |
| |Vače – občinski svet       |2006    |2006   |       |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
|10|Objava odloka o spremembah in   |oktober  |oktober |Pripravljavec |
| |dopolnitvah UN Vače        |2006    |2006   |       |
| |                 |      |     |       |
+--+----------------------------------+-----------+---------+--------------+
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Spremembe in dopolnitve UN Vače bodo prikazane na geodetskem načrtu M 1:500, ki ga izdela pooblaščeno geodetsko podjetje v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu. Geodetski načrt pridobi Občina Litija. Druge podlage, ki se bodo uporabljale pri izdelavi so še temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni orto foto načrti (DOF) v merilih 1:5000. Vse podlage se pridobi iz uradnih prostorskih zbirk podatkov Geodetske uprave RS.
Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev UN Vače
Pobudnik sprememb in dopolnitev Občina Litija zagotovi vsa sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, vse stroške v zvezi javno obravnavo in stroške objave odloka.
8. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 350-31/2002
Litija, dne 27. marca 2006
Župan
Občine litija
Mirko Kaplja l.r.