Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, stran 4037.

Na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 05/03) in Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) so Občinski svet Občine Brežice na seji dne 27. 3. 2006, Občinski svet Občine Krško na seji dne 23. 3. 2006 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne 16. 2. 2006 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Uradni list RS, št. 57/98 in 107/03).
2. člen
Na začetku IV. poglavja se doda nov 5.a člen, ki glasi:
»RRA Posavje je subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni v smislu 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05).«
3. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
»RRA Posavje izvaja zlasti naslednje naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu:
– pripravlja regionalni razvojni program,
– opravlja strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega programa z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja,
– pripravlja izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa in ga uskladi z državnim in občinskimi proračuni,
– spremlja, poroča in nadzira izvajanje regionalnih razvojnih programov in območnih razvojnih programov, vključno z izdelavo ocen vplivov na zdravje, okolje in enake možnosti,
– informira in svetuje ter pomaga pri pripravi regionalnih projektov,
– usklajuje delo območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik ter enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa,
– opravlja splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije,
– promovira razvojno regijo in investicije v razvojni regiji,
– nudi tehnično, strokovno in administrativno podporo delovanju sveta regije in regionalnega razvojnega sveta,
– sodeluje pri pripravi Strategije regionalnega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega programa,
– svetuje in pomaga pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud,
– opravlja administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov iz regionalnih razvojnih programov,
– izvaja razpise za projekte iz izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
– vzpostavlja regijske garancijske in mikro kreditne sheme ter druge regijske finančne sheme,
– vzpostavlja regijske poslovne cone in pripadajočo razvojno infrastrukturo,
– vzpostavlja regijsko štipendijsko shemo ter višja in visokošolska študijska središča v povezavi s potrebami gospodarstva v regiji,
– organizira in koordinira druge naloge v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,
– opravlja razvojne naloge s področja regionalne strukturne politike zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja,
– svetuje in pridobiva sofinanciranje za posamezne projekte iz države in tujine,
– razvija podjetniške pobude in ugodne klime za nastanek razvojnih projektov,
– izvaja regionalne promocijske aktivnosti in koordinira naloge turističnih informacijskih centrov,
– aktivira in razvija kadre, spodbuja razvoj kadrov za podjetništvo,
– vzpostavlja celovite razvojne funkcije regije na enem mestu,
– opravlja aktivnosti za ustanovitev in delovanje Garancijske sheme Posavje, pri čemer jo ustanoviteljice posebej pooblaščajo za vzpostavitev in delovanje garancijske sheme,
– koordinira različne državne in mednarodne programe na ravni regije ter
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz letnega programa dela.
RRA Posavje lahko opravlja vse dejavnosti, za katere je registrirana v sodnem registru.
Dejavnost RRA Posavje je po standardni klasifikaciji dejavnosti naslednja:
   – K/75.130  Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
  – K/74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja,
  – K/74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje,
  – K/74.400  Oglaševanje,
  – K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
  – K/74.873  Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
  – K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
         družboslovja,
  – K/72.400  Omrežne podatkovne storitve,
  – K/71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
  – J/65.230  Drugo finančno posredništvo, d.n.,
  – O/91.110  Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
  – O/91.120  Dejavnost strokovnih združenj,
  – M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
         d.n.,
  – DE/22.130  Izdajanje revij in periodike.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
»RRA Posavje upravlja upravni odbor, ki ima pristojnosti, določene z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, zakonom o zavodih ter statutom RRA Posavje.
Upravni odbor ima pet članov, in sicer:
– tri predstavnike sveta regije,
– enega predstavnika zaposlenih v RRA Posavje ter
– enega predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Regionalni razvojni svet regije Posavje.
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 300-05-14/2002-O403
Posavje, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
 
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
 
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.