Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1608. Odlok o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje, stran 4036.

Na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) in Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) so Občinski svet Občine Brežice na seji dne 27. 3. 2006, Občinski svet Občine Krško na seji dne 23. 3. 2006 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne 16. 2. 2006 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa ustanovitev in naloge Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje (v nadaljevanju: razvojni svet), sestavo, delovanje in odbore razvojnega sveta, katerega ustanoviteljice so občine Brežice, Krško in Sevnica, ki tvorijo regijo Posavje.
II. SESTAVA IN DELOVANJE RAZVOJNEGA SVETA
2. člen
Razvojni svet je sestavljen iz:
– 6 predstavnikov občin razvojne regije,
– 6 predstavnikov združenj gospodarstva na ravni razvojne regije,
– 3 predstavnikov sindikatov, nevladnih organizacij in predstavnikov drugih partnerjev na ravni razvojne regije,
– 1 predstavnika upravljavcev zavarovanih območij narave,
– 1 predstavnika romske skupnosti.
3. člen
Predstavnike občin imenuje svet regije.
Predstavnike gospodarstva imenujejo:
– Območna gospodarska zbornica,
– Območna obrtna zbornica Brežice,
– Območna obrtna zbornica Krško,
– Območna obrtna zbornica Sevnica,
– Kmetijsko gozdarska zbornica, Območna enota Brežice,
– Združenje podjetnikov.
Predstavnike sindikatov, nevladnih organizacij in zavodov ter skladov imenujejo sindikati in nevladne regionalne institucije in zavodi ter skladi v Posavju.
Predstavnika upravljavcev zavarovanih območij narave imenuje Kozjanski park Podsreda.
Predstavnika romske skupnosti imenuje društvo romske skupnosti.
4. člen
Razvojni svet ima predsednika, ki ga izvolijo člani razvojnega sveta izmed sebe z večino glasov vseh članov.
Predsednik predstavlja razvojni svet ter vodi njegovo delo.
5. člen
Razvojni svet ima podpredsednika, ki ga izvolijo člani razvojnega sveta izmed sebe z večino glasov vseh članov.
Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu in opravlja naloge iz njegove pristojnosti, za katere ga predsednik pooblasti.
6. člen
Razvojni svet prične z delom, če je na prvi seji navzočih več kot polovica članov s potrjenimi mandati.
7. člen
Mandat razvojnega sveta je vezan na programsko obdobje, za katerega se pripravlja Državni razvojni program in regionalni razvojni program.
Člani morajo biti imenovani najkasneje šest mesecev pred iztekom programskega obdobja.
8. člen
Način dela razvojnega sveta se določi s poslovnikom, ki ga sprejme razvojni svet z večino glasov vseh članov.
9. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe razvojnega sveta opravlja delavec Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje), ki ga določi direktor RRA Posavje.
III. NALOGE RAZVOJNEGA SVETA
10. člen
Naloge razvojnega sveta so:
– sprejemanje sklepov o pripravi regionalnega razvojnega programa ter drugih odločitev v postopku njegove priprave,
– priprava predloga izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
– spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa,
– imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
– sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja na območju razvojne regije,
– imenovanje vodij odborov regionalnega razvojnega sveta,
– sprejem pravil svojega delovanja ter
– obravnava drugih zadev regionalnega pomena.
IV. ODBORI RAZVOJNEGA SVETA
11. člen
Razvojni svet ima naslednje odbore:
– odbor za človeške vire,
– odbor za infrastrukturo,
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za razvoj podeželja.
Odbore vodijo vodje odborov, ki so člani razvojnega sveta in jih imenuje razvojni svet.
12. člen
Število članov in način imenovanj za posamezni odbor določi razvojni svet s poslovnikom.
Člani odborov se imenujejo izmed predstavnikov RRA Posavje, občin ustanoviteljic, območne enote Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Gospodarske zbornice Slovenije – Območne gospodarske zbornice Posavje, Območne obrtne zbornice Brežice, Območne obrtne zbornice Krško, Območne obrtne zbornice Sevnica, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz odborov izpostav Brežice, Krško in Sevnica, regionalnega Zavoda za zdravstveno varstvo, regijskih študijskih središč, upravljavcev zavarovanih območij narave in drugih izpostav ministrstev oziroma institucij, ki delujejo na regionalni ravni in izrazijo interes za sodelovanje v odborih.
Odbori sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega programa na njihovih področjih dela.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Svet se konstituira v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
14. člen
Prvo sejo sveta skliče direktor RRA Posavje.
15. člen
Odlok v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
16. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 022-01-5/2005-O301
Posavje, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
 
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
 
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.