Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1607. Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje, stran 4035.

Na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 05/03) in Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) so Občinski svet Občine Brežice na seji dne 27. 3. 2006, Občinski svet Občine Krško na seji dne 23. 3. 2006 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne 16. 2. 2006 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Sveta regije Posavje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja delo in organizacijo Sveta regije (v nadaljevanju: svet), katerega ustanoviteljice so občine Brežice, Krško in Sevnica, ki tvorijo regijo Posavje.
II. SESTAVA SVETA IN NJEGOVI ORGANI
2. člen
Svet sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
Župana lahko na seji sveta nadomešča pisno pooblaščeni namestnik.
3. člen
Svet ima predsednika, ki se določi izmed županov občin ustanoviteljic.
Mandat predsednika traja eno leto, predsedniki pa se zamenjujejo po abecednem vrstnem redu občin ustanoviteljic.
Sedež sveta je na sedežu RRA Posavje, CKŽ 46, Krško.
4. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta opravlja delavec Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje), ki ga določi direktor RRA Posavje.
5. člen
Svet lahko za pripravo posameznih zadev iz svojega področja ustanovi občasna delovna telesa.
Če je taka zadeva na dnevnem redu, je predstavnik delovnega telesa vabljen na sejo sveta.
V skladu z vsebino dnevnega reda seje sveta se vabi tudi ustrezne regijske institucije.
III. PRISTOJNOSTI IN DELO SVETA
6. člen
Naloge sveta so:
– sprejem regionalnega razvojnega programa,
– potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
– potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
– imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu,
– imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
– imenovanje predstavnikov v upravni odbor RRA Posavje,
– določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije ter ustanovitev in izvrševanje upravljavskih pravic v RRA Posavje,
– sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
– nadzor nad delom RRA Posavje,
– predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.
7. člen
Delo sveta je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi, če svet tako odloči.
Svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na predlog posameznega člana sveta ali na predlog direktorja RRA Posavje.
8. člen
Sejo je treba sklicati najmanj pet dni pred dnem, določenim za sejo sveta. Sklicu seje sveta, ki obsega predlog dnevnega reda, mora biti priloženo ustrezno gradivo.
V nujnih primerih, ko tako odloči predsednik, se seja lahko skliče v roku krajšem od pet dni, s faksom, elektronski pošto ali po telefonu.
Lahko se opravi tudi korespondenčna seja, člani sveta pa morajo pred tem dobiti gradivo oziroma predlagane sklepe, o katerih se glasuje.
9. člen
O delu sveta se piše zapisnik, katerega izvod prejme vsak član sveta.
10. člen
Dogovori in odločitve sveta so veljavni in obvezujoči, ko jih sporazumno sprejmejo vsi člani sveta. Odločanje s preglasovanjem ni možno.
11. člen
Sredstva, potrebna za delovanje sveta zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Predsedovanje svetu v letu 2006 prevzame Občina Brežice. V naslednjih letih se zvrstijo občine ustanoviteljice po vrstnem redu, navedenem v 3. členu tega odloka.
13. člen
Odlok v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
14. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 022-01-4/2005-O301
Posavje, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
 
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
 
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.