Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek, stran 4034.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 38. seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Skupščinski Dolenjski list št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97 in 73/00).
2. člen
Dopolni se 4. člen odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (SDL št. 12/85), tako da se za zadnjimi navedbami parcelnih številk doda nov stavek, ki se glasi:
»Na območju zazidalnega načrta je dopustna tudi rušitev obstoječih objektov.«
3. člen
Dopolni se 2.a člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Uradni list RS, št. 73/00), tako da se v poglavju »2. Merila in pogoji za izvedbo in oblikovanje posegov« na koncu besedila za poslovni objekt (lokacija 1) doda besedilo, ki se glasi:
»Dopustna so tudi večja odstopanja, v skladu s pogoji ter soglasji pristojnih soglasodajalcev, max. horizontalnih dimenzij: klet 24,6 x 38,0 m, ostala nadstropja: 24,6 x 23,7 – 30,5 m; vertikalni gabarit: klet (4,5m) + pritličje + 3 nadstropja, max. višine objekta 15,0 m od kote terena oziroma kote pritličja obstoječega objekta. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.«
4. člen
V poglavju »II. KONČNE DOLOČBE« Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Uradni list RS, št. 73/00) se črta besedilo 5. člena ter na novo glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-16/2005 O502
Krško, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.