Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1603. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica, stran 4033.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 38. seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis
Kostanjevica
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica (Uradni list RS, št. 11/1997), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko ZN – 81/95.
2. člen
V poglavju »VII. TOLERANCE« se besedilo 21. člena črta ter nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Poleg že predpisanih toleranc pri horizontalnih in vertikalnih gabaritih objektov so dopustna tudi večja odstopanja za objekt na severnem delu območja bencinskega servisa, v skladu s pogoji ter soglasji pristojnih soglasodajalcev, pri čemer odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi. Dopustne so tudi tolerance pri izvedbi komunalne infrastrukture v takih mejah, da ne povzročijo sprememb pri predlaganih lokacijah objektov in drugih predpisanih ureditvah ter tolerance pri vsebini dopolnilnega programa bencinskega servisa, v okviru določene namenske rabe zemljišča.«
3. člen
V poglavju »VIII. KONČNE DOLOČBE« se besedilo 23. člena črta ter nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2006-O502
Krško, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.