Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1601. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci ter o višini prispevka za priključitev, stran 4032.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04), 12. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 66/00), 3. In 17. člena Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02), je Občinski svet Občine Križevci na seji dne 22. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci
ter o višini prispevka za priključitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezno priključitev ter višino plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijo v Občini Križevci.
II. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
2. člen
Vsak lastnik objekta mora le-tega priključiti na kanalizacijo, če je ta zgrajena in je dana možnost za priključitev. Priključek se mora izvesti takrat, kadar je komunalni vod oddaljen manj kot 100 metrov od objekta in je pretočnost tega voda zadostna za povečano obremenitev zaradi novega priključka. Mnenje o pretočnosti poda na zahtevo občinskega upravnega organa upravljalec kanalizacije.
Uporabnik si od jaška s pokrovom do stanovanjskega objekta na svoji parceli zgradi lastni priključek s svojim materialom in delom, v skladu z navodili upravljavca kanalizacijskega sistema.
Novi objekti se morajo na kanalizacijo priključiti pred vselitvijo oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja, stari objekti pa takoj oziroma v roku šestih mesecev, ko je dana možnost za priključitev.
3. člen
Izjemoma se lahko lastnika objekta oprosti plačila prispevka, če je priključitev tehnično nerešljiva glede na obstoječe omrežje. O oprostitvi odloča občinski upravni organ na podlagi vloge lastnika objekta in mnenja upravljalca.
III. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
4. člen
Prispevek za priključitev na novo javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci, ki jo morajo plačati vsi bodoči uporabniki
znaša za:
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|a) gospodinjstva                         |  1.800|
|                                 |   EUR|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|b) gospodinjstva – lastniki stanovanj v stanovanjskih blokih   | 900 EUR|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|c) gospodinjstvo + gospodarski subjekt do 2 zaposlena      |  2.100|
|                                 |   EUR|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|d) gospodinjstvo + gospodarski subjekt od 3 do 10 zaposlenih,  |  2.600|
|ter gostinske obrati z do 100 sedeži               |   EUR|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|e) gospodinjstvo + gospodarski subjekt z več kot 10 do največ 20 |  3.450|
|zaposlenih, ter gostinski obrati z nad 100 sedeži        |   EUR|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|f) za druge gospodarske in negospodarske subjekte, ki jih ni   |   600|
|mogoče razvrstiti v nobeno izmed prejšnjih alinej        | EUR/PE|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
Kot gospodinjstvo se šteje hišni priključek.
Cena posameznega priključka na kanalizacijski sistem po tem členu vključuje lastno gospodinjstvo uporabnika, ter njegov objekt v katerem opravlja obrt oziroma dejavnost.
5. člen
Uporabniki, ki bi v času gradnje primarne in sekundarne kanalizacije morali sodelovati pri sofinanciranju investicije, pa v roku določenem s strani občine niso oziroma ne bodo sklenili pogodb se morajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje po zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti poravnavajo prispevek v skladu s 4. členom odloka.
Ta prispevek obsega samo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
6. člen
Soglasje za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje izda pristojni občinski upravni organ na podlagi vloge, preveritve legalnosti gradnje objekta in predložitvi naslednjih dokazil:
– mnenje upravljalca o možnosti priključitve
– dokazila o plačilu prispevka po tem odloku ali ustreznega dokazila po 8. členu.
7. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo iz 4. člena tega odloka se lastniku zmanjša za delež stroškov individualne komunalne opreme-kanalizacija, (samo pri novogradnjah) ki jih mora poravnati lastnik skladno z Odlokom o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnih zemljišč.
8. člen
Lastnika, ki je po tem odloku dolžan priključiti na javno kanalizacijo že zgrajen – star objekt, je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila pristojbine. O oprostitvi plačila pristojbine odloči pristojni občinski upravni organ, na podlagi dokazil o socialni ogroženosti in mnenju centra za socialno delo.
Organ, ki je izdal sklep o oprostitvi plačila pristojbine, lahko naknadno ta sklep razveljavi, če ugotovi, da razlogi, zaradi katerih je bil lastnik oproščen plačila pristojbine, več ne obstajajo.
Sklep o oprostitvi plačila pristojbine iz prvega odstavka tega člena ne velja za novega lastnika, ki mora za oprostitev ponovno vložiti zahtevo.
9. člen
Sredstva prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje so namenska so namenjena za izgradnjo oziroma dograditev kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v skladu s programom, ki ga sprejema občinski svet za vsako tekoče proračunsko leto.
10. člen
Vse sklenjene pogodbe o sofinanciranju izgradnje kanalizacije pred veljavnostjo tega odloka ostanejo v veljavi.
III. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo do 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe. Z denarno kaznijo do 350.000,00 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik če se ravna v nasprotju z določbami tega odloka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna nadzorna služba in pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o obvezni priključitvi na kanalizacijsko omrežje v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 67/97).
14. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-07/06
Križevci, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.