Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1600. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem redu v Občini Kobilje, stran 4031.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 55/05) ter 20. člena Statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) je Občinski svet Občine Kobilje na 19. seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem redu v Občini Kobilje
1. člen
17. člen Odloka o javnem redu v Občini Kobilje (Uradni list RS, št. 14/04) se nadomesti z besedilom:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna inšpekcija in pristojna uprava v skladu s svojimi pooblastili.
Pri izvajanju nadzora lahko izdaja pristojna inšpekcija odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.«
2. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo 80.000« nadomesti z besedilom: »Z globo 200.000 tolarjev«.
Drugi odstavek 18. člena se nadomesti z besedilom:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena«.
Tretji odstavek 18. člena se nadomesti z besedilom:
»Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena«.
3. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 50.000 tolarjev«.
4. člen
Prva točka 20. člena se nadomesti z besedilom: »pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik z globo 100.000 tolarjev, če kršita določila:
– 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točke 4. člena,
– 5., 6., 9., 10., 11. in 12. točke 7. člena,
– 3., 4., 6., 7., 8., 9. in 10. točke 11. člena,
– 1., 2., 3., 6., 7. in 9. točke 12. člena,
– 13. člena,
– 1. in 2. točke 14. člena,
– 15. člena,
– 16. člena«.
Besedilo druge točke 20. člena: »posameznik in odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo 15.000 tolarjev« se nadomesti z besedilom: »posameznik in odgovorna oseba pravne osebe z globo 50.000 tolarjev«, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
5. člen
Črta se 21. člen odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Kobilje.
Št. 157/PN
Kobilje, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l.r.