Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1598. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta v Volčjem Potoku za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 4030.

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 31. seji dne 22. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta v Volčjem Potoku za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine: Volčji Potok – Cerkev sv. Ožbolta (EŠD 1882), ki se nahaja na parc. št. 746, k. o. Volčji Potok.
Enota ima zaradi zgodovinskih, arhitekturnih, etnoloških, arheoloških in umetnostnozgodovinskih ter drugih lastnosti poseben pomen za območje Občine Kamnik, zato se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev cerkve sv. Ožbolta v Volčjem Potoku za kulturni spomenik lokalnega pomena: cerkev sv. Ožbolta je enoladijska cerkev, ki je najverjetneje nastala v obdobju poznega srednjega veka. Cerkev je ob kasnejših prenovah izgubila srednjeveški značaj. Zvonik je vključen v maso zahodne fasade. Ladja je banjasto obokana. Na velikem lesenem oltarju iz 18. stoletja je oljna slika sv. Ožbalta, ki naj bi nastala v krogu Layerja. Ostala oprema je predvsem iz 19. stoletja.
3. člen
Vplivno območje kulturnega spomenika obsega naslednje parcelne številke: 744, 745/2, 748/4, 742, vse parcele v celoti, delno pa parcela št. 929, 930/1, vse k.o. Volčji Potok.
V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo ter vidno doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika. O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni zavod.
4. člen
Meje območja kulturnega spomenika in vplivnega območja so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:1000 ter temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 z vrisanim območjem spomenika in vplivnim območjem. Izvirnik načrta, ki je sestavni del odloka, hrani Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
5. člen
Za spomenik velja naslednji varstveni režim:
1. varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
2. prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne člene in opremo, razen vzdrževalnih posegov in določenih posegov za potrebe sakralne namembnosti spomenika, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: pristojni zavod);
3. prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne značilnosti z razporedi stavb in drevja, razen vzdrževalnih del, ki so odobrena s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem pristojnega zavoda;
4. v zavarovanem območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.
6. člen
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot,
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– predstavitvi kulturnih vrednot,
– učno-demonstracijskemu delu.
7. člen
Za vsako spremembo funkcije in dejavnosti kulturnega spomenika, za vsak poseg v spomenik ali v njegove dele in zemljišče je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda.
8. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave v 30 dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo nepremičninskega spomenika v zemljiško knjigo.
Pristojni organ občinske uprave izda lastniku odločbo o varstvu spomenika na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni pogoji lahko omejujejo lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za varstvo spomenika.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000-0002/2005
Kamnik, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.