Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1597. Odlok o soustanovitvi zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik, stran 4027.

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) sta Občinski svet občine Kamnik na 31. seji dne 22. 3. 2006 in Mladinski svet Kamnik na seji dne 27. 3. 2006 sprejela
O D L O K
o soustanovitvi zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik
I. NAMEN USTANOVITVE
1. člen
S tem odlokom Občina Kamnik in Mladinski svet Kamnik (v nadaljevanju: soustanovitelja) za opravljanje nalog s področja mladinskih programov soustanavljata zasebni zavod »Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik« (v nadaljevanju: zavod).
Zavod se ustanavlja za izvajanje neprofitnih dejavnosti za mlade na območju Občine Kamnik, ki so v javnem interesu oziroma so v skladu z interesi ustanoviteljev.
Namen zavoda je, da v skladu z ugotovljenimi potrebami mladih v lokalni skupnosti oblikuje primerne mladinske programe ter na tak način skrbi za razvoj in promocijo mladih ustvarjalnih skupin oziroma posameznikov. Mladinski programi obsegajo področja kulture, športa, izobraževanja in drugih – za pozitiven razvoj bistvenih – dejavnosti ter so namenjeni predvsem aktivnemu, konstruktivnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa mladih iz Občine Kamnik do 29. leta starosti. Z aktivno udeležbo v programih zavod mladim nudi možnost, da nadgrajujejo svoje znanje in pridobivajo izkušnje na navedenih področjih, da se družbeno integrirajo, si utrjujejo samozavest in si medsebojno pomagajo, da pridobivajo neformalno izobrazbo, ki jim pomaga do zaposlitve.
Poslanstvo zavoda je, da s svojimi prostorskimi kapacitetami, kadrom in programom ustvarja okolje in pogoje, v katerem imajo mladi možnost, da v skladu s svojimi interesi koristno in na primeren način izrabljajo svoj prosti čas.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik.
Skrajšano ime zavoda: MCK.
Sedež zavoda: Fužine 10, 1241 Kamnik.
S statutom se določita znak in grafična podoba zavoda.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
3. člen
Zavod izvaja v javnem interesu naslednje dejavnosti:
– koordiniranje in izvajanje mladinskih programov na naslednjih področjih: likovno, literarno-novinarsko, glasbeno, gledališko in filmsko področje, področje računalništva, družabnih iger, retorike, turizma, sociale, izobraževanja (npr. učna pomoč), tujih jezikov, ekologije, informatike, naravoslovnega raziskovanja, področje mladinskega dela (izobraževanje kadrov), področje mednarodnega sodelovanja, športa ipd.;
– nudenje dostopa do interneta;
– različne oblike izobraževanj, svetovanj in ustvarjalnih delavnic;
– organizacija gledaliških predstav, potopisnih predavanj, koncertov ipd.;
– razstave mladih ustvarjalcev;
– predstavitve drugih umetniških del (knjige, brošure, priročniki ipd.).
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
22.110  izdajanje knjig
22.120  izdajanje časopisov
22.130  izdajanje revij in periodike
22.140  izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150  drugo založništvo
22.310  razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320  razmnoževanje video zapisov
22.330  razmnoževanje računalniških zapisov
52.471  dejavnost knjigarn
52.472  trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.473  dejavnost papirnic
52.610  trgovina na drobno po pošti
52.620  trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630  druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.400  točenje pijač
60.230  drug kopenski potniški promet
63.300  dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
     povezane dejavnosti
70.200  dajanje lastnih nepremičnin v najem
71.330  dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
71.340  dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.401  izposojanje športne opreme
71.402  dejavnost videotek
72.100  svetovanje o računalniških napravah
72.220  oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300  obdelava podatkov
72.400  omrežne podatkovne storitve
72.600  druge računalniške dejavnosti
73.102  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
73.103  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
     sorodnih dejavnosti
73.201  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
73.202  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
74.130  raziskovanje trga in javnega mnenja
74.400  oglaševanje
74.852  fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.871  prirejanje razstav, sejmov in kongresov
80.422  drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
85.323  dejavnosti dobrodelnih organizacij
85.329  druge socialne dejavnosti
91.330  dejavnosti drugih članskih organizacij
92.110  snemanje filmov in videofilmov
92.130  kinematografska dejavnost
92.200  radijska in televizijska dejavnost
92.310  umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320  obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340  druge razvedrilne dejavnosti
92.511  dejavnost knjižnic
92.610  obratovanje športnih objektov
92.623  druge športne dejavnosti
92.720  druge dejavnosti za sprostitev.
4. člen
Dejavnosti zavoda se lahko spremenijo, dopolnijo in razširijo le s soglasjem soustanoviteljev.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Obvezni organi zavoda so:
– direktor zavoda;
– svet zavoda;
– programski svet zavoda.
V. SVET ZAVODA
6. člen
Zavod upravlja svet, ki ima 5 članov. Svet zavoda sestavljajo:
– pet (5) predstavnikov soustanoviteljev, ki jih imenujeta pristojni organ Mladinskega sveta Kamnik (2) in Občina Kamnik (3).
Svet zavoda se lahko razširi s predstavniki novih soustanoviteljev na podlagi soglasja soustanoviteljev. V tem primeru se ustrezno spremeni število članov sveta zavoda.
7. člen
Mandat članov sveta zavoda traja tri (3) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
8. člen
Vsak član sveta zavoda ima en glas. Svet zavoda izmed sebe voli predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik oziroma v njegovi odsotnosti namestnik predsednika. Seja sveta se lahko skliče tudi na pobudo najmanj treh članov sveta. Svet zavoda je sklepčen, če je prisotna več kot polovica njegovih članov, odločitev pa je sprejeta, kadar je zanjo glasovala večina prisotnih članov. Če je rezultat neodločen, odloča glas predsednika.
9. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, po predhodnem soglasju soustanoviteljev;
– sprejema statut in programsko politiko zavoda;
– sprejema druge splošne akte;
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter nadzira njihovo izvrševanje;
– sprejema poslovna poročila;
– določa materialne okvire in pogoje za delo zavoda;
– predlaga soustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti;
– imenuje in razrešuje člane programskega sveta;
– obravnava poročilo o izvajanju nadzora in o ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti;
– daje direktorju in soustanoviteljem zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti zavoda;
– pregleduje knjige in poslovno dokumentacijo zavoda.
VI. POSLOVODNI ORGAN ZAVODA (DIREKTOR)
10. člen
Poslovodni organ in strokovni organ zavoda je direktor. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– končano najmanj višješolsko izobrazbo;
– vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja mladinskih programov.
O imenovanju direktorja odloča svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Kandidat je dolžan predložiti tudi predlog razvoja in dela zavoda za mandatno obdobje.
11. člen
Direktorja predlaga svet zavoda, ki ga potrdi z absolutno večino po predhodnem soglasju soustanoviteljev. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti pisno soglasje soustanoviteljev.
Način in postopek razpisa delovnega mesta, imenovanja in razrešitve direktorja se podrobneje uredi s statutom zavoda.
V primeru, da direktor ni pravočasno imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja za obdobje največ enega (1) leta. Vršilec dolžnosti na to funkcijo ne more biti ponovno imenovan.
12. člen
Svet zavoda imenuje direktorja za dobo dveh (2) let. Po preteku mandatne dobe lahko ista oseba znova kandidira za direktorja.
13. člen
Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja zavoda in strokovnost dela zavoda. Direktor ima odgovornosti in pooblastila določena z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda. Direktor za svoje delo in delo zavoda odgovarja svetu zavoda.
Direktor delo opravlja praviloma volontersko oziroma neprofesionalno. Direktor lahko za svoje delo prejme nagrado. O višini nagrade odloča svet zavoda z absolutno večino in ob prisotnosti vseh članov sveta zavoda s strani soustanoviteljev.
14. člen
Direktor ima naslednje pristojnost in pooblastila:
– da predstavlja in zastopa zavod;
– predlaga, organizira in vodi delo oziroma programe, poslovanje in razvoj zavoda;
– objavlja razpis programov in storitev;
– izvršuje sklepe organov zavoda;
– podpisuje akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje;
– svetu zavoda predlaga poslovno politiko, splošne akte in ukrepe za njihovo izvajanje;
– imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog;
– skrbi za realizacijo sprejetih in potrjenih programov za tekoče leto;
– poroča svetu zavoda o poslovanju zavoda;
– predlaga poslovno politiko zavoda svetu zavoda;
– na zahtevo sveta zavoda mora predložiti poročilo o opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz njegove pristojnosti;
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži svet zavoda.
15. člen
Direktorja razrešuje svet zavoda v soglasju s soustanoviteljema. Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– iz razlogov, določenih v predpisih o zavodih;
– če direktor ne opravlja nalog, ki so mu bile naložene z zakonom, odlokom in statutom zavoda;
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda;
– če je direktor objektivno odgovoren za slabo finančno poslovanje zavoda;
– če svet zavoda trikrat zaporedoma ne soglaša s predlogom programa dela, ki ga je predložil direktor;
– če mu uradni nadzorni organi pri finančnem in materialnem poslovanju zavoda dokažejo nepravilnosti, ki so posledica njegovega nevestnega dela;
– če soustanovitelja ugotovita hujše strokovne napake pri izvajanju dejavnosti zavoda.
V postopku razrešitve mora svet zavoda direktorja pisno seznaniti z razlogi za razrešitev ter mu dati možnost, da poda izjavo o razlogih za razrešitev. Pred razrešitvijo pridobi svet zavoda soglasje soustanoviteljev.
VII. PROGRAMSKI SVET
16. člen
Programski svet je strokovni organ zavoda, ki ga imenuje svet zavoda na predlog direktorja in šteje najmanj 3 in največ 10 članov. Za člana programskega sveta je lahko imenovana za posamezne dejavnosti zavoda usposobljena oseba. Usposobljenost potrdi svet zavoda na podlagi pisnega mnenja direktorja in referenc kandidata.
17. člen
Mandat programskega sveta traja dve (2) leti. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana v programski svet.
18. člen
Programski svet veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov. Odločitve programski svet sprejema z večino navzočih članov na seji.
19. člen
Programski svet opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda;
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil;
– predlaga strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda;
– daje svetu in direktorju mnenja ter predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti s strokovnih področij;
– predlaga komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog;
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet zavoda.
20. člen
Naloge sestavo in način oblikovanja programskega sveta podrobneje določa statut zavoda.
VIII. ORGANIZACIJA ZAVODA
21. člen
Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu zavoda, lahko pa tudi izven sedeža, če so za to zagotovljeni pogoji. Notranjo organizacijo, način dela in poslovanja, število in delovno področje sodelavcev, način organiziranja in delovanje zavoda se določi z notranjimi pravnimi akti, ki jih potrdi svet zavoda.
IX. SREDSTVA ZA DELO
22. člen
Soustanovitelja zagotovita finančna sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda, in sicer vsak soustanovitelj v višini 100.000 SIT.
Občina Kamnik zagotovi namensko preurejene prostore v kleti Doma kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik, v okvirni izmeri 152 m2 ter da v najem in upravljanje brezplačno, pri čemer krije stroške električne energije, ogrevanja, zavarovanja objekta in odvoz smeti.
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev soustanoviteljev;
– z opravljanjem storitev;
– iz javnih razpisov;
– s sponzorstvi in donatorstvi;
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
24. člen
Premoženje zavoda je last soustanoviteljev v skladu s soustanoviteljskim deležem in vloženimi finančnimi sredstvi. Upravljalec premoženja je zavod. Premoženje, ki je zavodu dano v upravljanje, zavod upravlja s skrbnostjo dobrega gospodarja. S premičnim in nepremičnim premoženjem se razpolaga le v soglasju s soustanoviteljema. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren soustanoviteljema.
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije zavod s sredstvi iz virov opredeljenih v 23. členu tega odloka.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in na svoj račun v skladu z veljavno zakonodajo.
XI. ODGOVORNOST SOUSTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
26. člen
Soustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno. Posamezen soustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno, in sicer do višine osnovnega soustanoviteljskega deleža, določenega v 22. členu tega odloka.
Zavod mora za kritje eventualnega primanjkljaja oblikovati rezervacije.
Soustanovitelja sta odgovorna za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih na podlagi letnih načrtov zagotavljata za dejavnost zavoda. Zavod je dolžan obveščati soustanovitelja o skladnosti porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti ter jima dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom. Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
XII. NADZOR
27. člen
Soustanovitelja nadzorujeta delo zavoda. Zavod je dolžan predložiti soustanoviteljema predlog programov in finančni plan za naslednje proračunsko obdobje do konca oktobra, ter poročilo o izvedenih programih in finančno poročilo in zaključni račun najkasneje do 28. 2. v naslednjem letu.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod ima statut, ki natančneje določa organizacijo zavoda, organe zavoda in način odločanja v organih zavoda. Statut sprejme svet zavoda v soglasju s soustanoviteljema. Statut zavoda natančneje določa organizacijo zavoda, organe zavoda, način odločanja v organih zavoda. Drugi splošni akti so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se urejajo druga razmerja pomembna za opravljanje in poslovanje zavoda.
XIV. KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02506-1/2005
Kamnik, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
 
Predsednica
Mladinskega sveta Kamnik
Brigita Crljenić l.r.