Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1591. Odlok o zimski službi, stran 4021.

Na podlagi 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 23/97, 18/02 in 92/05) in 13. člena Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 62/98), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 55/05) ter v skladu s 7. in 17. členom Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 22. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zimski službi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe na območju Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina), ki je sestavni del vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin.
2. člen
(1) Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: lokalnih cestah, javnih poteh, zbirnih krajevnih ali krajevnih cestah, površinah za pešce, pločnikih, intervencijskih poteh, avtobusnih postajališčih, parkirnih in drugih podobnih javnih površinah.
(2) Zimsko službo izvajajo izvajalec zimske službe in zavezanci po tem odloku, predpisih, ki urejajo javno snago in predpisih, ki urejajo varstvo občinskih cest.
(3) Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v večstanovanjskih hišah pa upravnik (v nadaljnje: zavezanci).
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
Zimska služba obsega naslednja opravila:
1. pluženje in po potrebi odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin
2. pluženje in po potrebi odstranjevanje in odvažanje snega z javnih površin
3. pluženje snega z glavnih pešpoti
4. po potrebi odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce
5. posipavanje s snovmi za preprečevanje poledice
6. postavitev, čiščenje in odstranjevanje prometne signalizacije in snežnih kolov ter smernikov
7. čiščenje koritnic, muld, kanalet, jarkov, propustov, jaškov (v času, ko ni »zimskih akcij«)
8. odstranjevanje in obsekavanje poškodovanih dreves in polomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari (v času, ko ni »zimskih akcij«)
9. obveščanje občinskega inšpektorja ali drugega pristojnega delavca občinske uprave o stanju cest
10. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah
11. obveščanje o stanju cest v sredstvih javnega obveščanja.
III. NALOGE IZVAJALCEV ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju občine opravlja izvajalec zimske službe na podlagi koncesije ali pogodbe.
5. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdela operativni plan zimske službe in ga predloži v potrditev občinski upravi;
2. pripravi mehanizacijo, prometno signalizacijo in opremo ter posipni material;
3. izvaja zimsko službo po potrjenem programu in po prednostnem vrstnem redu, ki je določen z strani občinske uprave. Program in prednostni red pa se lahko prilagaja glede na sprotne vremenske okoliščine;
4. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišči zazna pojav poledice. Na cestah, za katere je v operativnem planu predvideno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
5. na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, mora izvajalec zimske službe namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki opozarja na nevarnost;
6. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori občinski redar ali občinski inšpektor ali drug pristojen delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi občinski redar ali pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem pri nižji višini zapadlega snega;
7. organizira dežurno službo;
8. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje in ga da vpogled občinski upravi.
6. člen
(1) Pri odstranjevanju snega in sipanju površin mora izvajalec upoštevati tudi naslednji prioritetni vrstni red:
1. prioriteta 1:
– lokalne ceste in javne poti ter pločnike, po katerih potekajo šolske avtobusne proge oziroma po katerih poteka promet do šole ter vrtca
– lokalne ceste in javne poti, po katerih poteka promet do zdravstvenih postaj, lekarn in gasilskih domov
– glavne lokalne ceste skozi naselja
– prehodi za pešce
2. prioriteta 2:
– ostale lokalne ceste, pomembnejše javne poti, avtobusna postajališča, javna parkirišča
– intervencijske poti
3. prioriteta 3:
– ostale javne poti, pločnike ter ostale javne površine
– turistične ceste oziroma poti.
(2) Podrobnejši vrstni red z navedbo prioritet, nazivom in kategorijo cest in potekom izvedbe zimske službe je opredeljen v operativnem planu, ki ga za tekoče leto pripravi izvajalec zimske službe na podlagi določenih prioritet in usmeritev s strani občinske uprave. Operativni plan sprejme župan s sklepom.
(3) Operativni plan iz prejšnjega člena mora biti javno objavljen oziroma posredovan občanom občine.
7. člen
(1) Sneg mora biti odstranjen:
1. s pločnikov tako, da je prehod, kjer dopuščajo razmere, širok 1 m
2. z vozišča, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, na lokalnih cestah širok najmanj 3 m ter na javnih poteh širok praviloma vsaj 3 m.
(2) Sneg se praviloma ne sme odmetavati iz vozišča na pločnik, če je širina pločnika manjša od 1 m. V operativnem planu se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa sneg kasneje po potrebi odpelje.
(3) Sneg mora biti odstranjen po možnosti do 7. ure oziroma najkasneje 6 ur po prenehanju sneženja na cestah 1. prioritete, 12 ur na cestah 2. prioritete in 24 ur na cestah 3. prioritete.
8. člen
(1) Avtobusna postajališča morajo biti očiščena v celotni dolžini:
1. postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očistijo v dolžini 15 m
2. postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu.
(2) Sneg se ob avtobusnih postajališčih ne sme odložiti na pločnik.
9. člen
Po koncu zimskega obdobja, vendar najkasneje do 1. aprila mora izvajalec zimske službe na površinah iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, odstraniti ostanek posipnih materialov, začasno dopolnilno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
10. člen
(1) Zavezanci iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okoli svojih stavb, ki mejijo na javne površine in ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. sproti oziroma najpozneje v roku 24 ur z streh, žlebov odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati z opozorilno tablo
2. namestiti na strehe, ki imajo naklon na javno površino, snegobrane v primeru ogrožanja varnosti ljudi in stvari
3. sproti posipavati pločnike za hojo pešcev ob poledici
4. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, katere so obrnjene na javno površino
5. odstraniti sneg z pločnikov in ostalih javnih površin, ki se vsuje z streh hiš
6. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencijsko in požarno varnost
7. odstraniti novo zapadli sneg s pločnikov ob lokalnih cestah, javnih poteh, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom, če ga zapade 10 cm (meja debeline) oziroma tudi pri nižji meji debeline, če bi to ogrožalo varnost in zdravje ljudi.
(2) Zavezanci so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišče, prehodi ipd.). Zavezanci morajo izpolnjevati svoje obveznosti iz prejšnjega odstavka v celotni dolžini zgradbe oziroma meje funkcionalne površine.
(3) Sneg iz površin iz 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena se ne sme odmetavati na vozišče.
(4) Za obveznost iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki oziroma najemniki zemljišč.
(5) Zavezanci iz tega člena lahko s pogodbo prenesejo svoje obveznosti na odgovornega izvajalca zimske službe, pri čemer krijejo stroške zimske službe zavezanci sami.
11. člen
Če občinski inšpektor ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 10. člena tega odloka kljub opozorilu, odredi izvedbo del izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca.
12. člen
(1) Pred odstranjevanjem snega s streh zgradb je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati oziroma namestiti najmanj opozorilne table.
(2) Tako odstranjenega snega ni dovoljeno odmetavati na vozišče in na pločnike. Sneg se mora odlagati ob rob vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje ali na mesta, kjer odstranjeni sneg ne ovira peš prometa in prometa z vozili. Če to ni mogoče, je potrebno zagotoviti odvoz snega.
13. člen
(1) Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom ali drugim ustreznim ekološkim materialom.
(2) Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim posipnim materialom.
(3) Izvajalec zimske službe lahko organizira prodajo soli in drugih posipnih materialov zavezancem.
(4) Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin.
(5) Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.
14. člen
(1) Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano onemogočanje prometa po teh površinah. Sneg se mora odlagati ob rob vozišča, pri čemer mora biti zagotovljen odvod vode, ali na površini, kjer odstranjeni sneg ne ovira prehodnosti oziroma prevoznosti udeležencev cestnega prometa.
(2) V času odstranjevanja z površin določenim s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin in ostalih površin. Če lastniki kljub opozorilu ali predhodni najavi občinskega redarja ali inšpektorja za ceste ali drugega pristojnega delavca občinske uprave o odstranjevanju snega ne odstranijo vozila, to stori izvajalec odvoza vozil na stroške lastnika vozila.
(3) Hidranti morajo biti dostopni v vsakem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
15. člen
(1) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko župan poleg izvajalcev zimske službe aktivira občinski štab za civilno zaščito, reševanje in pomoč v občini.
(2) V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame Občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(1) Z globo v višini 200.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec zimske službe:
1. če ne izvaja nalog iz 5., 7., 8. in 9. člena.
(2) Z globo v višini 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
(1) Z globo v višini 30.000 SIT se kaznuje za prekršek zavezanec:
1. če ne izvaja nalog iz 10., 12., 13. in 14. člena.
(2) Z globo v višini 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-635/2006-01/06
Dolenjske Toplice, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.