Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1589. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah, stran 4019.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05) in 7. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 22. seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o občinskih cestah
1. člen
V prvem odstavku 4. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti.«
2. člen
16. člen se spremeni, kot sledi:
1. naslovu člena se doda besedilo: »projektiranje in rekonstrukcija občinskih cest«,
2. doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.«
3. člen
26. člen se spremeni, kot sledi:
1. naslovu člena se doda besedilo: »vzdrževanje občinskih cest«
2. v prvem odstavku 26. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje in organiziranje njihovega obnavljanje in se izvaja kot gospodarska javna služba ali s pogodbenim izvajalcem.«
3. v drugem odstavku 26. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe ali z oddajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa.«
4. člen
31. člen se spremeni, kot sledi:
1. V drugem odstavku 31. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov, naprav ter predmetov v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne službe občinske uprave za ceste.«
5. člen
(1) 45. člen se spremeni, kot sledi:
1. V 6. točki drugem odstavka tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »ob ali na cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to škodovalo cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali zmanjševalo varnost prometa. Praviloma dovoljena višina predmetov, ki onemogočajo ali vplivajo na polje preglednosti ali ovirajo ali ogrožajo promet, kot so žive meje, drevje in grmičevja, je 0,75 m.«
2. V 10. točki drugega odstavka tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo.«
3. V 12. točki drugega odstavka tega člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »postavljati na cesto kakršne koli predmete (nagrobne plošče in druga spominska znamenja, stojala, transparente, plakate in druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja in podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po cesti sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati cesto.«
4. Za 19. točko drugega odstavka se doda nova točka, ki se glasi: »nameščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa.«
(2). Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
1. »Povzročitelj je dolžan s ceste ali njenega dela ali iz dela, ki ovira ali onemogoča polje preglednosti takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati, zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano prometno signalizacijo in obvestiti občinsko upravo. Če povzročitelj ne odstrani ovir oziroma ne izvede odrejenih ukrepov na zahtevo občinskega inšpektorja, to stori izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste na stroške povzročitelja ovir ali prepovedanih ravnanj. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinske ceste.«
2. »Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dolžan s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati, zmanjševati varnost prometa na njej, v primeru izvajanja rednega vzdrževanja cest. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano prometno signalizacijo in obvestiti občinsko upravo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinske ceste.«
(3). Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega člena veljajo tudi za varovalni pas ceste in smiselno tudi za ostale javne površine in javne zelene površine.«
6. člen
47. člen se spremeni, kot sledi:
1. V drugem odstavku tega člena se iz besedila črta: »v skladu z zakonom in za odškodnino.«
2. V tretjem odstavku tega člena se besedilo glasi:
»Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno oziroma najkasneje v roku 24 ur in tako, da ne ogrožajo varnosti udeležencev v prometu. Sosedje ne smejo odmetavati sneg na ceste. Občinska inšpekcija lahko v primeru neizvrševanja teh določb, odredi namestitev snegobrana ali odstranjevanje snega in ledenih sveč po pooblaščenem izvajalcu na stroške zavezanca. Ostala določila se izvajajo v skladu z predpisi, ki urejajo zimsko službo.«
7. člen
50. člen se spremeni, kot sledi: »črtata se tretji in četrti odstavek tega člena.«
8. člen
51. člen se spremeni, kot sledi:
1. V prvem odstavku 51. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinska uprava z odločbo, razen v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.«
9. člen
V celoti se črta 56. člen tega odloka.
10. člen
57. člen se spremeni, kot sledi:
1. V šestem odstavku 57. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih služb, lahko poda občinski upravi, utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo ali koncesijo. Občinski inšpektor pa ima ne glede na navedeno pristojnost zahtevati od izvajalca rednega vzdrževanja odpravo ugotovljenih nepravilnosti.«
2. »črta se sedmi odstavek tega člena.«
11. člen
58. člen se spremeni, kot sledi:
1. V prvem odstavku se beseda denarna kazen zamenja: »z globo«.
2. V prvem odstavku se beseda najmanj črta.
3. V 1. točki prvega odstavka se besedilo spremeni, tako, da se glasi: »brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave ter predmete (drugega odstavka 31. člena)«.
4. V 14. točki prvega odstavka se besedilo spremeni, tako, da se glasi: »ne pritrdi snegolov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu ali odmetuje sneg na občinske ceste (tretji odstavek 47. člena)«.
5. V drugem odstavku se beseda denarna kazen zamenja: »z globo«.
6. V drugem odstavku se beseda najmanj črta.
7. Za 19. točko se doda nova 20. točka, ki se glasi: »ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 45. člena«.
12. člen
59. člen se spremeni, kot sledi:
1. Beseda denarna kazen se zamenja: »z globo«.
2. Beseda najmanj se črta.
13. člen
60. člen se spremeni, kot sledi:
1. V prvem in drugem odstavku se beseda denarna kazen zamenja: »z globo«.
2. V prvem in drugem odstavku se beseda najmanj črta.
14. člen
61. člen se spremeni, kot sledi:
1. V prvem in drugem odstavku se beseda denarna kazen zamenja: »z globo«.
2. V prvem in drugem odstavku se beseda najmanj črta.
3. tretji odstavek se črta.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-637/2006-01/06
Dolenjske Toplice, dne 26. marca 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.