Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1588. Odlok o javni snagi, čiščenju in urejanju javnih površin ter videzu naselij v Občini Dolenjske Toplice, stran 4016.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO–1) (Uradni list RS, št. 41/04), 21. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 55/05) ter v skladu s 7. in 17. členom Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 22. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o javni snagi, čiščenju in urejanju javnih površin ter videzu naselij v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se v Občini Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) določajo:
1. obveznosti in način zagotavljanja javne snage in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: vzdrževanje javne snage)
2. območja, ki so predmet tega odloka
3. naloge pooblaščenih izvajalcev za urejanje in vzdrževanje javnih površin (v nadaljevanju: izvajalci)
4. obveznosti lastnikov oziroma upravljalcev površin v javni rabi
5. obveznosti uporabnikov javnih površin
6. obveznosti lastnikov nezazidanih stavbnih zemljišč in zasebnih zelenih površin
7. vrste vzdrževalnih del in nivo vzdrževanja javne snage in
8. ukrepe za zagotovitev primernega videza naselij v občini (v nadaljevanju: videz naselij).
(2) Določila tega odloka veljajo za celotno območje občine.
2. člen
(1) Za javne površine se po tem odloku štejejo:
1. površine ob javnih cestah (pločniki, kolesarske poti, dovozne poti ipd.), lokalnih poteh in drugih javnih komunikacijah
2. ulice, trgi, ceste, podvozi, nadvozi, mostovi, obrežja vodotokov in drugih vodnih površin
3. avtobusna postajališča, parkirni prostori, telefonske govorilnice
4. zelenice, zelenice ob javnih komunikacijskih poteh (v nadaljevanju: javne zelene površine)
5. javne površine in javne zelene površine ob spomenikih ter turističnih objektih
6. okolica šol, vrtcev in drugih javnih zavodov s pripadajočimi športnimi in otroškimi igrišči
7. pokopališča
8. površine in objekti za plakatiranje
9. javne površine in objekti, ki so namenjeni za prireditve na prostem.
(2) Poleg javnih površin iz prvega odstavka tega člena pa se s tem odlokom urejajo tudi ostale površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (kot npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori in podobno)
2. skupna funkcionalna zemljišča, parkirišča, zelenice in otroška igrišča ob stanovanjskih blokih in večstanovanjskih objektih
3. površine in objekti, ki so namenjeni za prireditve na prostem
4. nezazidana stavbna zemljišča in zelene površine v zasebni lasti
5. nekategorizirane ceste.
(3) Lastniki, upravljalci in uporabniki javnih in ostalih površin ter objektov in izvajalci del na teh površinah in objektih so dolžni ravnati tako, da je zagotovljena čistoča in primerni videz naselij.
(4) Kot ostale površine se štejejo površine, ki so v zasebni lasti, vendar so v javni rabi ali mejijo na javne površine ali so vidne z javnih površin tako, da njihov izgled vpliva na videz občine.
II. VZDRŽEVANJE JAVNE SNAGE
3. člen
(1) Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah in njihovo urejanje iz prvega odstavka 2. člena skrbijo pooblaščeni izvajalci in občina, razen v primerih iz 3., 6. in 7. in 9. točke prvega odstavka 2. člena, v katerih za vzdrževanje javne snage skrbijo lastniki oziroma organizatorji oziroma upravljalci teh površin.
(2) Za vzdrževanje so pooblaščeni izvajalci, ki jim je bilo opravljanje določenih dejavnosti poverjeno s koncesijo ali pogodbo.
(3) Javne površine in javne zelene površine določi župan z odredbo. Občina je dolžna vzpostaviti in voditi register javnih površin in javnih zelenih površin ter pripraviti program urejanja in vzdrževanja teh površin.
(4) Lastniki, uporabniki in upravljalci so na površinah iz drugega odstavka 2. člena dolžni skrbeti za čistočo ob objektih tako, da se ne kvari videz objekta, da se ne dela škode na teh površinah in ne ogroža zdravje ljudi.
4. člen
(1) Na površinah iz 2. člena tega odloka je prepovedano:
1. metati papir, cigaretne ogorke in druge odpadke izven košev za odpadke,
2. nepravilno odlagati frakcije komunalnih odpadkov v namenske posode za odpadke,
3. zlivati oziroma spuščati odpadne vode in tekoče odpadke,
4. odlagati dračje, vejevje, gradbeni material, kosovne odpadke, embalažo, tehnične predmete in podobno,
5. odlagati zapuščena vozila,
6. prati motorna in druga vozila, razen v 2. in 4. točki drugega odstavka 2. člena,
7. odvajati in izpuščati vode iz zgradb in zemljišč, razen v primeru elementarnih in drugih nesreč,
8. puščati iztrebke živali,
9. uporabljati urbano opremo v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,
10. stepati, izlivati ali metati iz oken karkoli, kar povzroča nesnago. V primeru, da pride do onesnaženja, je dolžan povzročitelj nesnago takoj počistiti,
11. odlagati nevarne odpadke v koše za smeti.
(2) Lastniku zapuščenega vozila odloženega na površini iz 2. člena tega odloka se odredi obveznost odstranitve vozila v skladu z predpisi o ravnanju z zapuščenimi vozili.
(3) Na površinah iz prvega odstavka 2. člena tega odloka je prepovedano tudi:
1. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne in usmerjevalne table, javna opozorilna in obvestila znamenja, prometne znake, spomenike, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, cvetlične posode, ograje, igrala na otroških igriščih in druge naprave na teh površinah, posode za odpadke, stojala za kolesa ter druge naprave ali predmete, ki služijo javnemu namenu in za splošno rabo;
2. graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte brez soglasja pristojnega občinskega organa;
3. uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih in zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom;
4. poslikavati javne površine, opremo in infrastrukturo na teh površinah brez dovoljenja pristojnega občinskega organa;
5. puščati komunalne in druge odpadke na javni površini, za katere ni zagotovljen posebni odvoz.
(4) Na zasebnih zelenih površinah pa je prepovedano tudi:
– spreminjanje namembnosti zasebnih zelenih površin, zmanjšanje teh površin, sekanje, obsekavanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje ali uničevanje drugega parkovnega ali gozdnega fonda (drevje, grmovje ali žive meje), če se s tem kršijo prostorski izvedbeni akti.
5. člen
(1) Izvajalci gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine,
3. preprečiti širjenje prahu ob rušenju zgradb,
4. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
5. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih površinah,
6. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
7. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču, tako da se ne raznaša na javne površine,
8. po končanih gradbenih delih odstraniti preostali gradbeni material in očistiti gradbišče v širini varovalnega pasu ceste,
9. urediti javne površine v stanje, kot je bilo pred posegom, oziroma škodo takoj po nastanku odpraviti.
(2) V primeru, da izvajalec škode ne odpravi takoj po opravljenem delu, mu inšpekcijski organ odredi dodatni rok za odpravo škode oziroma mu odredi, da na stroške izvajalca škodo odpravi drug izvajalec.
6. člen
(1) Prevozniki (pravne osebe in posamezniki) so dolžni na svoje stroške:
1. pri prevozu goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati tovor tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti stresanje takšnih snovi na javne površine,
2. vozilo očistiti pred dovozom na javno površino in s tem preprečiti onesnaženje le-te,
3. pri prevozu gramoza ali peska poskrbeti, da se z vozil ne izceja voda in ne stresa tovor na javne površine.
(2) V primerih, ko prevoznik ne more preprečiti onesnaženja javne površine, mora le-to takoj očistiti oziroma ravnati v skladu z 14. členom.
7. člen
(1) Lastniki so dolžni na svoje stroške:
1. drevje, žive meje, ograje, vrtičke, dvorišča in ostala zemljišča ter okolico zgradb neposredno ob javnih površinah ali ob površinah, ki so dostopne za javnost, vzdrževati tako, da je zagotovljena čistoča okolja,
2. zagotoviti polje preglednosti v skladu z predpisi, ki urejajo občinske ceste,
3. poskrbeti za sprotno odstranjevanje odpadkov in na urejen videz naselja.
(2) Lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti in vzdrževati (košnja in podobno), tako, da so primernega videza in na njih ni odpadkov in drugega odpadnega materiala.
(3) Pri čiščenju in urejanju zelenic ter obrezovanju dreves in grmičevja je dolžan lastnik oziroma pooblaščeni izvajalec odpadke odstraniti takoj in jih odlagati v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
8. člen
Organizatorji prireditev so dolžni na lastne stroške:
1. vzdrževati čistočo na prireditvenem prostoru ali shodu in skrbeti, da se javne površine ne onesnažujejo,
2. po končanju prireditve oziroma shoda, pa so dolžni takoj, oziroma v roku, ki je naveden v dovoljenju pristojnega občinskega organa, očistiti in kadar je potrebno, tudi razkužiti ter vzpostaviti v prvotno stanje.
9. člen
Če povzročitelj oziroma organizator onesnaženja javne površine iz 6., 7. ter 8. člena tega odloka ne očisti in po potrebi ne razkuži takoj po onesnaženju oziroma uporabi, mora po naročilu pristojne inšpekcije to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja oziroma organizatorja.
10. člen
(1) Na javnih površinah iz prvega odstavka 2. člena in tudi na površinah iz 1., 2., 3. točke drugega odstavka 2. člena, je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki, morajo lastniki oziroma vodniki psov, le-te takoj odstraniti.
(2) Določilo se smiselno uporablja tudi za iztrebke ostalih domačih živali.
(3) Na javnih površinah je prepovedana reja živali.
III. ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
11. člen
(1) Stalno odprte poslovne površine (kot npr. avtobusna postajališča, športna igrišča, telefonske govorilnice ipd.) čistijo lastniki ali najemniki površin.
(2) Če lastnik ali najemnik površine iz gornjega odstavka tega člena ne čisti redno, jo mora očistiti pooblaščeni izvajalec po naročilu pristojne inšpekcije na stroške lastnika ali najemnika.
12. člen
(1) Lastniki, uporabniki in upravljavci površin in objektov iz 2. člena so dolžni:
– na vseh objektih s strehami v naklonu, ki segajo na cesto, javno pot, pločnik, pešpot in parkirišče oziroma drugo javno ali zeleno površino, namestiti snegobrane in odstraniti ledene sveče, ki jih je potrebno odstraniti sproti oziroma najkasneje v 24 urah.
(2) Na javne površine ni dovoljeno odmetavanje snega. Ostala določila se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo zimsko službo in predpisi o občinskih cestah.
(3) Občinska inšpekcija lahko v primeru neizvrševanja teh določb, odredi namestitev snegobrana ali odstranjevanje snega in ledenih sveč po pooblaščenem izvajalcu na stroške zavezanca.
13. člen
Cestne odtočne jaške v naseljih v občini mora čistiti pooblaščen vzdrževalec cest.
14. člen
(1) Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih se mora javne površine takoj očistiti, odstraniti oljne madeže in površino po potrebi razkužiti.
(2) Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec na stroške povzročitelja.
IV. RAVNANJE Z ODPADKI
15. člen
(1) Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke. Koše namesti pooblaščeni izvajalec. Njihovo obliko, barvo in mesto postavitve določi občina.
(2) Koše za odpadke izpraznjuje in vzdržuje pooblaščeni izvajalec.
(3) Lastniki oziroma upravljalci oziroma organizatorji morajo na svojih površinah zagotoviti namestitev in praznjenje košev ter redno predajo komunalnih odpadkov izvajalcu.
16. člen
Ravnanje z odpadki ureja poseben odlok.
V. VIDEZ NASELIJ
17. člen
(1) Okolico zgradb, dvorišča, žive meje, drevje in podobno, ki mejijo na javne prometne in druge javne površine, morajo lastniki redno vzdrževati, tako da se doseže in ohrani primeren videz naselij ter odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšuje preglednost, do takšne višine – praviloma do 0,75 m, da se zagotovi preglednost oziroma ravnati skladno s predpisi o cestah.
(2) Zunanji del zgradb (pročelja, balkoni, žlebovi, vrata, izložbe, okna, ruševine pomožnih in drugih objektov ter podobno), ki mejijo na javne prometne in druge javne površine in predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi, je potrebno sanirati oziroma odstraniti.
18. člen
(1) Na javnih in drugih površinah iz 2. člena tega odloka, je prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival, razen na za to posebej določenih območjih.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za turistično taborjenje in taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva in tudi ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in je za taborjenje pridobljeno dovoljenje občinskega upravnega organa.
VI. JAVNE ZELENE POVRŠINE
19. člen
(1) Izvajalec gradbenih del mora ob posegu, ki imajo za posledico trajno ali bistveno krčenje javnih oziroma ostalih zelenih površin, pridobiti ustrezna dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.
(2) Kadar inšpekcijski organ ugotovi, da se posegi izvajajo brez dovoljenja, odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja.
20. člen
(1) V primerih prekopavanja javnih zelenih površin, zaradi nujnih del na komunalni infrastrukturi, je izvajalec posega dolžan najkasneje v roku 24 ur obvestiti pristojni občinski organ o izvajanju del in takoj po končanju del povrniti javno zeleno površino v prvotno stanje.
(2) V primeru, da izvajalec škode ne odpravi takoj po opravljenem delu, mu inšpekcijski organ odredi dodatni rok za odpravo škode oziroma mu odredi, da na stroške izvajalca škodo odpravi drug izvajalec.
21. člen
Poleg določb iz 4. člena tega odloka je na javnih zelenih površinah tudi prepovedano:
1. trgati cvetje, uničevati (sekati, obsekovati ipd.) drevje in grmovje, žive meje,
2. spremeniti namembnost javnih zelenih površin razen, če to ni predvideno v dovoljenju za gradnjo, načrtom urejanja ali javne varnosti,
3. obešati ali pritrjevati kable, žice, antene, obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa ali grmovnice,
4. gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline brez dovoljenja pristojnega občinskega organa,
5. sežigati nebiološke odpadke, požigati travne površine, suhe veje ali kuriti v bližini stavb in drugih objektov ter s tem motiti občane s smradom in dimom in s tem tako tudi povzročati nevarnost požara,
6. voziti in parkirati motorna vozila in prikolice, razen pri vzdrževanju teh vozil.
VII. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
(1) Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če ravna v nasprotju z določili 4. člena
2. če ravna v nasprotju z določili 5. člena
3. če ravna v nasprotju z določili 6. člena
4. če ravna v nasprotju z določili 7., 8., 10., 11. člena
5. če ne namesti snegobranov in ne odstranjuje ledenih sveč
6. če odmetuje sneg na javne površine
7. če se ne vzdržuje videza, kot je to določeno v 17. členu
8. če parkira vozila ali postavlja objekte na območjih, ki za to niso določena
9. če se ob posegih urejanja ali vzdrževanja ne pridobi ustreznega dovoljenja ali soglasja občinske uprave
10. če se sadi ali obrezuje ali odstranjuje drevesa ali grmičevje oziroma vrši sprememba namembnosti na javnih površinah brez dovoljenja občinske uprave
11. če pogodbeni izvajalec ali koncesionar ne izvaja programa urejanja in vzdrževanja javnih površin
12. če ravna v nasprotju z določili 20. člena
13. če ravna v nasprotju z določili 21. člena.
(2) Z globo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prejšnjega člena tega odloka, in tudi:
1. če na javnih in drugih površinah vodi psa brez vrvice ali ga pušča brez ustreznega nadzora ali, če v primerih onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki le-teh ne odstrani skladno z določili 10. člena oziroma skladno z določili drugega odstavka 10. člena ne odstrani iztrebkov ostalih domačih živali,
2. če na javnih in drugih površinah redi živali.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-638/2006-01/06
Dolenjske Toplice, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.