Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1586. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni, stran 4013.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1 in 100/05 – UPB2), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS. št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 22/02, 120/03 in 110/05) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02 in 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij
za primer daljše bolezni
1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Črnomelj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega meseca v času od 1. julija do 31. avgusta in rezervacijo za primer vsaj enomesečne neprekinjene odsotnosti otroka zaradi bolezni. Slednja se uveljavi na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.
2. člen
Starši so dolžni vrtcu napovedati rezervacijo oziroma odsotnost otroka najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca, razen v primeru bolezni. Obrazec izjave o uveljavljanju rezervacije starši dobijo in izpolnijo v vrtcu, ki ga otrok obiskuje.
3. člen
Starši plačajo rezervacijo v višini 40% plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, pri čemer se na enak način obračuna tudi znesek prehrane zaradi odsotnosti otroka v času rezervacije.
4. člen
Rezervacijo po tem sklepu lahko uveljavljajo starši otrok, za katere je Občina Črnomelj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2006.
Šifra: 602-2/2006
Črnomelj, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.