Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1582. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza, stran 4010.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
1. člen
S tem odlokom se skladno z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občina Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1989 in 1995 (SDL, št. 2/87, 13/90, 7/91, 11/91, Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00, 119/03 in 79/04) in drugega odstavka 24. člena Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj I. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02 in 81/03) zaradi potreb po širitvi proizvodnje sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza (v nadaljevanju: SD ZN).
SD ZN je izdelalo podjetje ARHA projektivni biro d.o.o. Črnomelj, pod številko 5.058 v januarju 2006. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
V 4. členu se za petim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
“Na zahodni strani kompleksa je med severno proizvodno halo in nadstrešnico za odpadne surovine, na severni strani pa med severno proizvodno halo in severnim aneksom do obstoječega vetrolova za vlačilce predvideno nadkritje manipulativnih površin z nadstreškom.“
3. člen
Na koncu 5. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
"Nadstrešnica je predvidena med severno proizvodno halo in nadstrešnico za odpadne surovine, na severni strani pa med severno proizvodno halo in severnim aneksom do obstoječega vetrolova za vlačilce. Horizontalni gabarit predvidene nadstrešnice zavzema celoten prostor med naštetimi tremi obstoječimi objekti. Gradbena linija na jugu mora biti poravnana z obstoječo linijo proizvodne hale. Streha je lahko ravna ali z nizkim naklonom do 6°. Sleme objekta ne sme biti višje od 9m, minimalna svetla višina nadstrešnice pa mora znašati 4,5 m, tako da bo omogočena manipulacija za tovornjake. Oblikovno se mora nadstrešnica podrejati obstoječim objektom."
4. člen
V 7. členu se v podpoglavju “Notranje ceste” za drugim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
"Znotraj notranjih manipulativnih površin je dovoljena izvedba mostne cestne tehtnice za interne potrebe. V neposredni bližini tehtnice je dovoljena postavitev pritlične kontrolne kabine, v maksimalnih tlorisnih gabaritih 2,5 x 2,5 m, višinsko pa ne sme presegati višine 3m. Oblikovno se mora podrejati obstoječim objektom. Mikrolokacija kontrolne kabine ne sme ovirati pretoka internega prometa znotraj kompleksa."
5. člen
V 25. členu se v točki I. ETAPA za sedmo alineo doda besedilo:
“– nadstrešnica (Z stran kompleksa)”.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 350-05-1/1999
Črnomelj, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost