Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1569. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev, stran 3978.

Na podlagi 74. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
1. člen
V Pravilniku o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev (Uradni list RS, št. 30/02, 34/02 – popr. in 94/02 – popr. in 82/04) se v 3. členu v prvem odstavku:
– črta beseda »medicine«;
– v 27. točki črta besedilo »in urgentno medicino«;
– za 30. točko dodajo nove 31., 32. in 33. točke, ki se glasijo:
»31. RSK za urgentno medicino 9 članov
32. RSK za področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti 6 članov
33. RSK za maksilofacialno in oralno kirurgijo 6 članov.«.
2. člen
V 4. členu se v drugem odstavku za enajsto alineo pika nadomesti z vejico in doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
»– RSK za urgentno medicino na Ministrstvu za zdravje.«.
3. člen
V celotnem besedilu 6. člena se beseda »imenujejo« nadomesti z besedo »predlagajo«, beseda »imenujeta« pa z besedo »predlagata«.
Za sedanjim sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Člane RSK za področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti predlagajo Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije, Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstvu in Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, vsak tretjino članov.
Na podlagi prejetih predlogov minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom imenuje člane posameznih RSK. Če se minister s predlogom institucije iz tega člena za posameznega člana RSK ne strinja, je institucija, ki je tega člana predlagala, dolžna v roku, ki ga določi minister, predlagati novega člana RSK. Če institucija v določenem roku ne predlaga novega člana RSK, minister sam imenuje člana posameznega RSK.«.
4. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsedujočega in njegovega namestnika določijo člani RSK za mandat 2 let.«.
5. člen
V 17. členu se črta prvi odstavek.
6. člen
Minister izda sklep, s katerim imenuje sedanje člane posameznih RSK za člane, najpozneje v 3 mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-24/2005
Ljubljana, dne 31. marca 2006
EVA 2005-2711-0138
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje