Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1567. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, stran 3961.

Na podlagi 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) in na podlagi 13. in 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04) se v 6. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delodajalec je odgovoren za pravilno izvajanje pripravništva.«.
Sedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
V novem tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če ni predpisanega programa pripravništva, je delodajalec dolžan pripraviti program pripravništva in ga poslati v soglasje na ministrstvo, pristojno za zdravje.«.
2. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorja, ki je odgovoren za izvedbo posameznega programa pripravništva.«.
3. člen
V 12. členu se 5. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»5. socialna farmacija za magistre farmacije in farmacevtske tehnike,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo tekoče vodi seznam pravnih virov in strokovne literature, ki pomagajo pripravniku za pripravo na strokovni izpit. Seznam je na voljo na sedežu in na spletni strani ministrstva.«.
4. člen
V 14. členu se za drugo alineo namesto pike postavi vejica in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– potrdilo o plačilu stroškov izpita skladno s posebnim sklepom iz 27. člena tega pravilnika.«.
5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Pooblaščeni zdravstveni zavod in ministrstvo sta dolžna preveriti ali je pripravnik opravil pripravništvo po predpisanem programu pripravništva.
Če pooblaščeni zdravstveni zavod ali ministrstvo ugotovi, da pripravništvo ni opravljeno v skladu s predpisanim programom, o tem obvesti delodajalca in zahteva potrebne spremembe ali dopolnitve.«.
6. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika in člane komisije za strokovni izpit pripravnika s srednjo strokovno izobrazbo imenuje direktor pooblaščenega zavoda, predsednika in člane komisije za strokovni izpit pripravnika z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo pa imenuje minister.«.
7. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Strokovni izpit je usten, razen iz predmeta urgentna medicina, ki je sestavljen iz pisnega, praktičnega in ustnega dela.«.
8. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
Pripravnik, ki strokovnega ali popravnega izpita ne opravi, se lahko v treh dneh po razglasitvi rezultatov strokovnega ali popravnega izpita pritoži iz naslednjih razlogov:
– če izpit ni potekal v skladu s tem pravilnikom,
– če pripravnik meni, da je pokazal ustrezno znanje za uspešno oceno.
Obrazloženo pritožbo vloži ali priporočeno pošlje na ministrstvo.
Minister najpozneje v 30 dneh odloči o pritožbi. Če minister ugotovi, da so bile pri strokovnem ali popravnem izpitu kršene določbe tega pravilnika, ga razveljavi in določi, da ga pripravnik opravlja ponovno.
Odločitev ministra o pritožbi je dokončna.«.
9. člen
V 27. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če pripravnik ni v delovnem razmerju o kritju stroškov odloči minister ali direktor pooblaščenega zdravstvenega zavoda.«.
Sedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
10. člen
V 30. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko minister delavca, ki je nezaposlen, z odločbo oprosti opravljanja strokovnega izpita, če je pred vložitvijo prošnje tri leta v zadnjih petih letih samostojno delal v zdravstveni dejavnosti.
Delavec iz prejšnjega odstavka mora prošnji za oprostitev opravljanja strokovnega izpita priložiti:
– original oziroma overjeno fotokopijo diplome ali spričevala za drug poklic,
– original oziroma overjeno fotokopijo potrdila o že opravljenem strokovnem izpitu iz prvega odstavka tega člena,
– overjeno fotokopijo delovne knjižice,
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal delo v zdravstveni dejavnosti najmanj tri leta v zadnjih petih letih pred vložitvijo prošnje.«.
Sedanji četrti odstavek postane nov šesti odstavek.
11. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
Delavec, ki je v Republiki Sloveniji pridobil najmanj srednjo strokovno izobrazbo zdravstvene ali druge ustrezne usmeritve, ni pa opravil pripravništva in strokovnega izpita za poklic, ki ustreza njegovi pridobljeni izobrazbi, lahko v Republiki Sloveniji opravlja samo strokovni izpit, če je v drugih državah članicah Evropske unije delal v zdravstveni dejavnosti najmanj tri leta v zadnjih petih letih.
Delavec iz prejšnjega odstavka mora prošnji za opravljanje strokovnega izpita priložiti:
– original oziroma overjeno fotokopijo diplome ali spričevala,
– overjeno fotokopijo delovne knjižice,
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal delo v zdravstveni dejavnosti najmanj tri leta v zadnjih petih letih pred prijavo na strokovni izpit.«.
Izjava delodajalca oziroma delodajalcev iz tretje alinee prejšnjega odstavka ob predložitvi ne sme biti starejša od 12 mesecev in se predloži v overjenem prevodu, njen izvirnik pa na vpogled.«.
12. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
Delavcu, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti pred 25. junijem 1991 v eni od republik bivše SFR Jugoslavije, se potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu prizna, če je tri leta v zadnjih petih letih pred prijavo na strokovni izpit opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti. Pred zaposlitvijo pri delodajalcu v Republiki Sloveniji pa mora opraviti dopolnilni izpit iz predmeta »Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji«.
Če delavec iz prejšnjega odstavka tri leta v zadnjih petih letih pred prijavo na strokovni izpit ni opravljal svojega poklica v zdravstveni dejavnosti, se lahko določi na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost pripravništva. Strokovni izpit mora opraviti v celoti.
Delavcu, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi in se želi zaposliti pri delodajalcu v Republiki Sloveniji, se lahko določi na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost pripravništva. Strokovni izpit mora opraviti v celoti.
Prijava za opravljanje izpita in strokovnega izpita za delavce iz prvega in drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– original oziroma overjeno fotokopijo diplome oziroma spričevala,
– original oziroma overjeno fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj v slovenskem jeziku,
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine,
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti tri leta v zadnjih petih letih pred prijavo na strokovni izpit.
Prijava za opravljanje strokovnega izpita za delavce iz tretjega odstavka tega člena mora vsebovati:
– original oziroma overjeno fotokopijo odločbe o nostrifikaciji diplome oziroma spričevala s strani pristojnega organa v Republiki Sloveniji ali original oziroma overjeno fotokopijo odločbe o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljeno v postopku o priznavanju in vrednotenju po posebnem zakonu,
– original oziroma overjeno fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu in prevod tega potrdila,
– kratek življenjepis v slovenskem jeziku,
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine,
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti tri leta v zadnjih petih letih pred prijavo na strokovni izpit.
Izjava delodajalca oziroma delodajalcev iz četrtega in petega odstavka tega člena, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti tri leta v zadnjih petih letih pred prijavo na strokovni izpit, ob predložitvi ne sme biti starejša od 12 mesecev in se predloži v overjenem prevodu, njen izvirnik pa na vpogled.«.
13. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
Ne glede na določbo 11. člena tega pravilnika delavci iz 30., 30.a in 31. člena tega pravilnika opravljajo strokovni izpit pri ministrstvu.«.
14. člen
Besedilo Priloge I in Priloge II se nadomesti z novim besedilom, ki je v prilogi tega pravilnika.
15. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 16. člena pravilnika lahko še 5 let od uveljavitve tega pravilnika izprašujejo pripravnika člani komisije, ki imajo opravljen strokovni izpit in nižjo stopnjo strokovne izobrazbe, kot jo ima pripravnik, če imajo najmanj 15 let delovnih izkušenj na strokovnem področju na katerem izprašujejo.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-23/2005
Ljubljana, dne 31. marca 2006
EVA 2005-2711-0129
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost