Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1566. Pravilnik o keramičnih izdelkih, namenjenih za stik z živili, stran 3959.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 74/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o keramičnih izdelkih, namenjenih za stik z živili
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 84/500/EGS z dne 15. oktobra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na keramične izdelke, namenjene za stik z živili (UL L št. 277 z dne 20. 10. 1984, str. 12, z vsemi spremembami) določa keramične izdelke, namenjene za stik z živili in pogoje za migracijo svinca in kadmija iz keramičnih izdelkov, ki so kot končni izdelki namenjeni za stik z živili ali so v stiku z živili in so temu namenjeni.
2. člen
Keramični izdelki so izdelki, narejeni iz mešanice anorganskih materialov z običajno visoko vsebnostjo gline in silikatov, ki ji je lahko dodana majhna količina organskih snovi. Ti izdelki se najprej oblikujejo, tako nastala oblika pa se trajno utrdi z žganjem. Lahko so glazirani, emajlirani in/ali okrašeni.
3. člen
Količine svinca in kadmija, ki prehajajo iz keramičnih izdelkov, ne smejo presegati mejnih vrednosti iz tega pravilnika.
Količine svinca in kadmija, ki migrirajo iz keramičnih izdelkov, se določijo s preskusi pri pogojih, ki so določeni v Prilogi 2, z uporabo analitskih metod iz Priloge 3 tega pravilnika.
Pri keramičnih posodah s keramičnim pokrovom, je mejna vrednost svinca in/ali kadmija, ki ne sme biti presežena (mg/dm2 ali mg/l), vrednost, ki se uporabi samo za posodo. Posoda in notranja površina pokrova se morata preskušati ločeno in pri enakih pogojih. Količina svinca in/ali kadmija, ki migrira iz posode in količina svinca in/ali kadmija, ki migrira iz pokrova se seštejeta. Tako dobljena vsota količine svinca in/ali kadmija, se upošteva samo na površino ali na volumen posode, ki je bila preskušana.
Keramični izdelki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, če količine svinca in kadmija, ki migrirajo med preskusom, opravljenim skladno s pogoji iz Priloge 2 in 3, v živilo, ne presegajo mejnih vrednosti iz Priloge 1 tega pravilnika.
Če migracija iz keramičnega izdelka presega količine iz Priloge 1, vendar ne za več kot 50%, za ta izdelek kljub temu velja, da ustreza zahtevam tega pravilnika, pod pogojem, da povprečna količina izločenega svinca in/ali kadmija iz najmanj treh izdelkov enake oblike in dimenzij, z enakimi okraski in glazuro, ki so preskušeni pod pogoji iz Priloge 2 in 3, ne presega mejnih vrednosti, pri čemer količine izločenega svinca in/ali kadmija iz posameznega izdelka ne presegajo mejnih vrednosti za več kot 50%.
4. člen
Keramične izdelke, ki še niso v stiku z živili, v fazah trženja, vključno s prodajo na drobno, spremlja pisna izjava v skladu s 16. členom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004, str.4; v nadaljnjem besedilu: Uredba1935/2004/ES).
Navedeno izjavo izda proizvajalec ali prodajalec s sedežem v Skupnosti. Izjava vsebuje informacije, določene v Prilogi 4 tega pravilnika.
Na zahtevo zdravstvenega inšpektorja proizvajalec ali uvoznik v Skupnost predloži ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da so keramični izdelki v skladu z mejnimi vrednostmi za migracijo svinca in kadmija, navedenimi v prejšnjem členu in Prilogi 1. Navedena dokumentacija vsebuje izsledke izvedene analize, preskusne pogoje ter ime in naslov laboratorija, ki je opravil preskus.
5. člen
Keramični izdelki, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, so lahko v prometu in uporabi od 20. maja 2006.
Po 20. maju 2007 je prepovedana izdelava in uvoz keramičnih izdelkov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega člena.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati poglavje VII, 26., 27., 28. in 29. člen Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05) ter 7. člen in Priloga VI Pravilnika o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 131/03).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-9/2006
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EVA 2006-2711-0069
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
  PRILOGA 1

  MEJNE VREDNOSTI MIGRACIJE SVINCA IN 
  KADMIJA
+------------------+----------+-----------+
|         | Svinec |  Kadmij |
|         |  (Pb)  |  (Cd)  |
|         |     |      |
+------------------+----------+-----------+
|Kategorija 1   |     |      |
|         |     |      |
+------------------+----------+-----------+
|Izdelki, ki se jih|0,8 mg/dm2|  0,07  |
|ne da napolniti in|     |  mg/dm2 |
|izdelki, ki so  |     |      |
|lahko napolnjeni |     |      |
|ter pri katerih  |     |      |
|višina polnjenja |     |      |
|od najnižje točke |     |      |
|do vodoravne črte |     |      |
|zgornjega roba  |     |      |
|znaša največ 25 mm|     |      |
|         |     |      |
+------------------+----------+-----------+
|         |     |      |
+------------------+----------+-----------+
|Kategorija 2   |     |      |
|         |     |      |
+------------------+----------+-----------+
|Vsi drugi izdelki,| 4,0 mg/l | 0,3 mg/l |
|ki se lahko    |     |      |
|napolnijo     |     |      |
|         |     |      |
+------------------+----------+-----------+
|         |     |      |
+------------------+----------+-----------+
|Kategorija 3   |     |      |
|         |     |      |
+------------------+----------+-----------+
|Posoda za kuhanje,| 1,5 mg/l | 0,1 mg/l |
|embalažne posode |     |      |
|in posode za   |     |      |
|shranjevanje, s  |     |      |
|prostornino večjo |     |      |
|kot 3 l      |     |      |
|         |     |      |
+------------------+----------+-----------+
   PRILOGA 2
 
  OSNOVNA PRAVILA ZA DOLOČANJE MIGRACIJE SVINCA IN KADMIJA
 
  1. Modelna raztopina
  4% (v/v) ocetna kislina v sveže pripravljeni vodni raztopini.
  2. Preskusni pogoji
  2.1 Preskus poteka pri temperaturi 22+-2 °C in traja 24+-0,5 ure.
  2.2 Pri določanju specifične migracije svinca se vzorec pokrije in
zaščiti pred vplivi iz okolja ter izpostavi normalnim razmeram osvetljenosti
v prostoru.
  2.3 Pri določanju specifične migracije kadmija ali svinca in kadmija se
vzorec pokrije in zaščiti tako, da je preskušana površina v popolni temi.
  3. Napolnitev vzorca z modelno raztopino
  3.1 Vzorci, ki se lahko napolnijo
  Vzorec se napolni z modelno raztopino do višine največ 1 mm pod točko
preliva; razdalja se meri od zgornjega roba vzorca. Vzorce z ravnim ali
rahlo poševnim robom je treba napolniti tako, da je razdalja med površino
tekočine in točko preliva največ 6 mm, merjeno vzdolž poševnega roba.
  3.2 Vzorci, ki se ne morejo napolniti
  Površino vzorca, ki ni namenjena za stik z živilom prekrijemo z
ustreznim zaščitnim slojem, ki prepreči delovanje 4% (v/v) raztopine ocetne
kisline. Vzorec se nato potopi v posodo z znanim volumnom 4% (v/v) raztopine
ocetne kisline tako, da je površina, ki bo prišla v stik z živili, v celoti
prekrita z modelno raztopino.
  4. Določanje površine
  Površina izdelkov iz kategorije 1 iz Priloge 1 je enaka površini
meniskusa proste površine tekočine, s katero je napolnjen vzorec pod pogoji
navedenimi v prejšnji točki.
   PRILOGA 3
 
  ANALITSKE METODE ZA DOLOČITEV MIGRACIJE SVINCA IN KADMIJA
 
  1. Predmet in področje uporabe
  Metoda omogoča določitev specifične migracije svinca in/ali kadmija.
  2. Princip
  Določitev specifične migracije svinca in/ali kadmija se izvede z
instrumentalno analitsko metodo, ki izpolnjuje merila učinkovitosti iz točke
4 te priloge.
  3. Reagenti
  Vsi reagenti morajo biti analitske kakovosti, če ni drugače določeno.
  ‚Voda‘ vedno pomeni destilirano vodo oziroma vodo ustrezne kakovosti.
  3.1 4% (v/v) ocetna kislina v vodni raztopini
  40 ml ledocetne kisline se razredči z vodo do 1 000 ml.
  3.2 Koncentrirane standardne raztopine
  Pripravijo se temeljne standardne raztopine, ki vsebujejo 1 000 mg/l
svinca in najmanj 500 mg/l kadmija v 4% raztopini ocetne kisline, kot izhaja
iz točke 3.1. te priloge
  4. Merila učinkovitosti instrumentalne analitske metode
  4.1 Meja zaznavnosti za svinec in kadmij mora biti enaka ali nižja kot:
  – 0,1 mg/l za svinec,
  – 0,01 mg/l za kadmij.
  Meja zaznavnosti je opredeljena kot koncentracija elementa v 4%
raztopini ocetne kisline, kot izhaja iz točke 3.1 te priloge, ki dá signal,
dvakrat močnejši od šuma ozadja instrumenta.
  4.2 Meja določanja za svinec in kadmij mora biti enaka ali nižja kot:
  – 0,2 mg/l za svinec,
  – 0,02 mg/l za kadmij.
  4.3 Izkoristek: izkoristek svinca in kadmija, dodanih 4% raztopini
ocetne kisline, kot izhaja iz točke 3.1 te priloge, mora biti med 80 in 120%
dodane količine.
  4.4 Specifičnost. Pri uporabljeni instrumentalni analitski metodi ne sme
biti interferenc zaradi matriksa in spektralnih interferenc.
  5. Postopek
  5.1 Priprava vzorca
  Vzorec mora biti čist, brez maščob ali drugih snovi, ki bi lahko
vplivale na preskus.
  Vzorec se opere v raztopini tekočega gospodinjskega detergenta pri
temperaturi približno 40 °C. Vzorec se splakne najprej s tekočo vodo, nato
pa z destilirano vodo oziroma z vodo ustrezne kakovosti. Pusti se, da voda
odteče in se vzorec osuši, tako da na njem ne ostanejo madeži. Očiščene
površine za preskus se ne sme več dotikati.
  5.2 Določitev svinca in/ali kadmija
  Tako pripravljeni vzorec se preskusi pod pogoji, določenimi v Prilogi 2.
  Pred odvzemom preskusne raztopine za določanje svinca in/ali kadmija se
vsebina vzorca primerno premeša, da se ne izgubi del raztopine in se
preskušana površina ne odrgne.
  Za vsako serijo določitev se izvede slepi preskus z reagenti.
  Svinec in/ali kadmij se določita pod ustreznimi pogoji.
   PRILOGA 4
  IZJAVA O SKLADNOSTI ZA KERAMIČNE MATERIALE IN IZDELKE
  Pisna izjava iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika vsebuje
naslednje informacije:
  1. identiteto (ime) in naslov družbe, ki izdeluje končni keramični
izdelek, in uvoznika, ki ga uvaža v Skupnost;
  2. identiteto keramičnega izdelka;
  3. datum izjave;
  4. potrditev, da je keramični izdelek v skladu z zahtevami iz tega
pravilnika in Uredbe 1935/2004/ES.
  Pisna izjava omogoča enostavno prepoznavanje blaga, za katero je bila
izdana, in se obnovi, ko bistvene spremembe proizvodnje povzročijo spremembe
na področju migracije svinca in kadmija.

AAA Zlata odličnost