Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1557. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-C), stran 3955.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. marca 2006.
Št. 001-22-35/06
Ljubljana, dne 6. aprila 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJNIH VETERANIH (ZVV-C)
1. člen
V Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 1. člena spremeni, tako da se glasi:
"Vojni veteran oziroma vojna veteranka (v nadaljnjem besedilu: vojni veteran) je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo opravljala za obrambo Republike Slovenije vojaško dolžnost ali katero od drugih dolžnosti na področju obrambe in zaščite, oseba, ki je poklicno opravljala določene naloge s področja obrambe in zaščite oziroma s področja upravnih notranjih zadev, oseba, ki je v policijskih enotah opravljala naloge s področja varnosti Republike Slovenije, oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem besedilu: JLA), oseba, ki je v zbirnem centru za vojne ujetnike (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) opravljala naloge, povezane z vojnimi ujetniki, oseba, ki je kot vodstveni delavec ali delavka (v nadaljnjem besedilu: delavec) carinske službe izvajala naloge po navodilih republiške koordinacijske skupine, in oseba, ki je bila na podlagi odločitve pristojnega organa ali poveljstva v skladu s predpisi neposredno vključena v oborožen odpor.".
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"Z društvom ali zvezo vojnih veteranov s statusom društva v javnem interesu minister, pristojen za vojne veterane, sklene pogodbo o financiranju njihove dejavnosti iz sredstev državnega proračuna na podlagi izpolnjenih meril za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna, ob upoštevanju zlasti programa društva ali zveze vojnih veteranov, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, števila članov – vojnih veteranov in premoženja, ki ga ima v lasti društvo ali zveza vojnih veteranov.
Natančnejša merila za financiranje dejavnosti društva ali zveze vojnih veteranov predpiše minister, pristojen za vojne veterane.".
2. člen
V 2. členu se za šesto alineo doda nova sedma alinea, ki se glasi:
"– vojni veteran je tudi oseba, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26.6. do 18. 7. 1991 opravljala naloge ali dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije kot:
a) delavec upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, ki je bil razporejen po vojni organizaciji in sistemizaciji upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, in je opravljal upravne in strokovne naloge s področja obrambe in zaščite, če je bil dejansko prisoten na delu in je opravljal naloge v povečanem obsegu;
b) delavec, odgovoren za obrambne priprave v katerem od republiških upravnih organov, ki je bil razporejen po vojni organizaciji in sistemizaciji in je po odločitvi republiške koordinacijske skupine usklajeval obrambne aktivnosti iz pristojnosti tega organa v skladu s smernicami Predsedstva Republike Slovenije o ukrepih za pripravljenost;
c) oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne JLA kot član državne, pokrajinske ali območne komisije za pogajanja s komisijami Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, korpusov in garnizij JLA, ter oseba, ki je neposredno prispevala k uspešnosti pogajanj o umiku JLA iz Republike Slovenije, za kar je prejela spominski znak "Pogajanja 1991";
č) delavec upravnega organa, pristojnega za upravne notranje zadeve, ki je bil odgovoren za obrambne priprave in je oborožen opravljal upravne in strokovne naloge s področja upravnih notranjih zadev, če je bil dejansko prisoten na delu in je opravljal naloge v povečanem obsegu;
d) oseba, ki je bila na območju in v času oboroženih spopadov po odredbi policije vključena v opravljanje njenih nalog, ki so se nanašale na postavljanje in varovanje barikad in drugih ovir;
e) oseba, ki je po odredbi republiškega sekretarja za notranje zadeve opravljala naloge tajne hrambe oborožitve, streliva, minsko-eksplozivnih sredstev, opreme ali dokumentacije policije, tajne namestitve policijskih enot ter oseba, ki je bila v času oboroženih spopadov po odredbi republiškega sekretarja za notranje zadeve vključena v izvajanje oskrbe policijskih enot na terenu;
f) pripadnik ali pripadnica (v nadaljnjem besedilu: pripadnik) oskrbne enote republiške koordinacijske skupine;
g) pripadnik službe za opazovanje in obveščanje, ki je opravljal obrambne naloge v vizualni opazovalnici;
h) član ali članica (v nadaljnjem besedilu: član) republiškega, mestnega in občinskega štaba za civilno zaščito, član njihovih specializiranih enot pa ob pogoju, da je opravljal obrambne oziroma zaščitno-reševalne naloge v času oboroženih spopadov;
i) voznik ali voznica (v nadaljnjem besedilu: voznik) ali zdravstveni delavec v reševalnih vozilih nujne medicinske pomoči ali kot član operativnega sestava gasilske organizacije, ki je opravljal naloge zaščite in reševanja neposredno med oboroženimi spopadi;
j) obveznik ali obveznica (v nadaljnjem besedilu: obveznik) delovne dolžnosti v podjetjih za distribucijo električne energije, v železniškem gospodarstvu, v PTT podjetjih, v cestnih podjetjih, v podjetju za upravljanje in vzdrževanje avtocest, Aerodromu Ljubljana in RTV Slovenija – oddajniki in zveze, ki je dejansko izvajal naloge po odločitvah republiške koordinacijske skupine in koordinacijskih podskupin, skladno s smernicami Predsedstva Republike Slovenije o ukrepih za pripravljenost;
k) predstojnik ali predstojnica (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) zbirnega centra ali delavec zbirnega centra, ki je po odredbi predstojnika opravljal naloge varovanja zbirnega centra, varovanja ali nadzora vojnih ujetnikov v zbirnem centru;
l) delavec carinske službe, ki je izvajal operativne naloge po odločitvah in navodilih republiške koordinacijske skupine;
m) oseba, ki je kot predstavnik Izvršnega Sveta Skupščine Republike Slovenije vzdrževala stike z Mednarodno nadzorno komisijo v času izpolnjevanja njenega mandata v Republiki Sloveniji na podlagi Brionske deklaracije, in oseba, ki je pomagala pri vzdrževanju stikov Mednarodne nadzorne komisije z državnimi organi Republike Slovenije.".
3. člen
V drugem in petem odstavku 2.a člena se besedilo "iz šeste alinee" nadomesti z besedilom "iz šeste in sedme alinee".
V tretjem odstavku 2.a člena se za besedama "občinskega načelnika" doda besedilo "in namestnika načelnika".
4. člen
V 6. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Oseba, ki uveljavlja status vojnega veterana, dokazuje trajno popolno izgubo delovne zmožnosti z odločbo ali potrdilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.".
5. člen
V prvem odstavku 21. člena se črta besedilo "in iz šeste alinee 2. člena tega zakona".
V drugem odstavku se besedilo "Vojnemu veteranu iz tretje alinee 2. člena tega zakona, ki je bil v času, prebitem v okoliščinah za priznanje statusa vojnega veterana, mlajši od 15 let," nadomesti z besedilom "Vojnemu veteranu iz prejšnjega odstavka".
V tretjem odstavku se za besedama "posebna doba" doda besedilo "za čas, prebit v okoliščinah za priznanje statusa vojnega veterana," za besedama "iz šeste" pa se dodata besedi "in sedme".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbe predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se posebna doba po prejšnjem odstavku upošteva kot zavarovalna doba.".
6. člen
V 26. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena odloči upravna enota o zahtevi za priznanje statusa vojnega veterana osebe, ki je bila v času, prebitem v okoliščinah za priznanje statusa vojnega veterana, mlajša od 15 let, in osebe, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 opravljala naloge ali dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije, o katerih se po tedaj veljavnih predpisih ni vodila uradna evidenca, ali se le ta ni ohranila, z odločbo.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedilom "Za odločbo, s katero se prizna" doda besedilo "status vojnega veterana po četrtem odstavku 26. člena tega zakona,".
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Revizijo odločb iz četrtega odstavka 26. člena tega zakona opravi ministrstvo v šestih mesecih po prejemu odločbe v revizijo.
Po opravljeni reviziji odločbe o priznanju statusa vojnega veterana vpiše upravna enota po uradni dolžnosti to osebo v evidenco vojnih veteranov.".
Besedilo sedanjega drugega odstavka, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
"Revizija odločbe, s katero se prizna status vojnega veterana, zadrži izvršitev odločbe.".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Minister predpiše natančnejša merila za financiranje dejavnosti društva ali zveze vojnih veteranov v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
9. člen
Z dnem uveljavitve izvršilnega predpisa iz petega odstavka 1. člena tega zakona preneha veljati Zakon o financiranju Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (Uradni list RS, št. 8/90).
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-01/93-1/31
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EPA 635-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti