Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006

Kazalo

1518. Program priprave Strategije prostorskega razvoja (SPRO) Občine Laško, stran 3870.

Na podlagi 12., 22., 27. in 78. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 36. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je župan Občine Laško dne 27. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja (SPRO)
Občine Laško
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Laško
1.1 Ocena stanja
S pripravo in sprejemom strategije prostorskega razvoja občine bo Občina Laško določila temeljne usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe in tako zagotovila pogoje za vzdržen in usklajen prostorski razvoj na celotnem svojem območju v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.
Upoštevajoč Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. ZUreP-1) bo Občina Laško pripravila in sprejela Strategijo prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju SPRO) kot temeljni akt občine, s katero bo nadomestila sedaj veljavne prostorske sestavine planskih aktov; Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Laško za območje občine Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02).
Ocenjujemo, da je prostor celotnega teritorija občine izjemno zahtevno za prostorsko načrtovanje, zato je z njim potrebno skrbno in premišljeno ravnanje. Z vidika primernih površin za zagotavljanje kvalitete življenja je prostor po večini že pozidan. Na novo je potrebno analizirati nove površine in pripraviti strokovne podlage.
1.2 Razlogi
Občina Laško, pristopa k izdelavi SPRO iz dveh razlogov. Prvi je sprejem Zakona o urejanju prostora in državne Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Drugi in najpomembnejši, je povečana potreba po zazidljivih zemljiščih za stanovanjsko gradnjo in poslovno gradnjo, zagotavljanje razvoja ter prilagajanje novim družbeno ekonomskim in gospodarskim pogojem.
Občina Laško teži k razvoju turističnih destinacij.
Leta 2001 in 2002 je občinski svet sprejel spremembe družbenega plana, ki so zajemale predvideno gradnjo zdraviliškega kompleksa, trgovskega centra, obrata za predelavo mesa na Sevcah, gradnjo individualnih hiš na Belovem, gradnjo CČN in kanalskega omrežja. Vsi omenjeni projekti so že realizirani ali pa so v teku oziroma so temu primerno bili sprejeti prostorsko izvedbeni akti.
V letu 2005 je občinski svet sprejel strategijo razvoja turizma in kmetijstva, ki imata primarni pomen za nadaljni razvoj območja občine v čisti in neokrnjeni naravi. Z novimi turističnimi kapacitetami tako v Laškem, kakor tudi v Rimskih Toplicah, bo nuja zagotavljati tudi območja spremljevalnih dejavnosti(poslovna in stanovanjska). Do leta 2030 se po nekaterih pokazateljih predvideva porast prebivalstva za 3000 ljudi.
Prostorska območja za proizvodnjo storitveno oziroma obrtno dejavnost so delno še nezazidana vendar se mora kljub temu pristopiti k širitvi in pripravi površin za močno ekonomsko sredino.
Tako predvidevamo širitev oziroma zapolnitev gradnje v večjih naseljih, kompleks stanovanjske gradnje v Marija Gradcu, Sevcah, poslovno storitveno območje v Zidanem Mostu, Sevcah, Rimskih Toplicah, širitev turističnih destinacij Zdravilišča Laško in Rimske Toplice, turističnega kompleksa Šmohor, opredelitev perspektivnih nahajališč mineralnih surovin (Pojerje, Gorelce, Žigon). Za omenjene nove kvalitete v razvoju Občine Laško je občina že v letu 2004 pričela s spremembami družbenega plana po stari zakonodaji. Postopek nadaljevanja sprememb pa je zaradi sprejema novega Zakona o urejanju prostora zaustavljen, pridobljene pa so bile smernice oziroma pogoji.
S SPRO bodo določena izhodišča in temeljni cilji usmerjanja prostorskega razvoja Občine Laško. Le ta ne sme biti v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije, ter mora upoštevati usmeritve regionalne zasnove prostorskega razvoja, če je ta sprejeta za območje občine.
1.3 Pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Laško
– Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 171. člen ZUREP)
– Statut Občine Laško (Uradni list RS, št. 24/99, 38/02)
2. Predmet in programska izhodišča Strategije prostorskega razvoja Občine Laško njegovega urejanja
Osnovni namen Strategije prostorskega razvoja Občine Laško je določiti izhodišča in temeljne cilje prostorskega razvoja Občine Laško, z namenom zagotavljanja čim boljše kvalitete prostora, uveljavljanja javne koristi, izboljšanja kakovosti bivanja, smotrne rabe prostora, izboljšanja opremljenosti prostora in izvajanja prostorskih ukrepov. Usklajen prostorski razvoj s poudarkom na razvoju poselitve, povezan in usklajen razvoj turističnih destinacij ter izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, prepoznavnost kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter vitalnost in privlačnost podeželja, so izhodišča Strategije prostorskega razvoja Občine Laško.
Vsebina SPRO:
1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine.
2. Preveritev in morebitna smiselna dopolnitev obstoječe razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja občine:
– razvoja naselij, z opredelitvijo njihove vloge, funkcij in medsebojnih povezav v omrežju naselij,
– razporeditve stanovanj in proizvodnih dejavnosti,
– razporeditve oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter omrežja družbene javne infrastrukture,
– razporeditve omrežij komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– opredelitve območij za prostorski razvoj dejavnosti, ki so vezane na naravne vire,
– območij, pomembnih z vidika ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine ter varstva kakovosti okolja in
– opredelitev območij za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. Preveritev in morebitna smiselna dopolnitev posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru:
– poselitve,
– komunalne infrastrukture,
– krajine.
4. Preveritev in morebitna smiselna dopolnitev usmerjanja prostorskega razvoja in urejanja naselij z urbanistično zasnovo naselja Laško, Rimske Toplice in morebitnih drugih urbanističnih zasnov.
5. Zasnova prostorskega razvoja in urejanja krajinskih območij (krajinska zasnova bo opredeljena naknadno kot dopolnitev SPRO).
6. Ukrepi za izvajanje strategije prostorskega razvoja občine.
SPRO mora biti izdelana v skladu z določbami ZUreP-1 in Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04).
3. Ureditveno območje prostorskega akta
Območje Strategije prostorskega razvoja občine obsega celotno območje Občine Laško.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Laško, ter njihove naloge skupaj s seznamom strokovnih podlag
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo SPRO, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi SPRO in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
Nosilci urejanja prostora so v skladu z določili ZureP-1 zadolženi zadolženi, da:
1. sodelujejo s pripravljavcem Strategije prostorskega razvoja Občine Laško pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Laško,
2. pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZureP-1. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic. Za pripravo predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Laško pa se smiselno upoštevajo izdelane strokovne podlage nosilca urejanja,
3. pripravijo mnenja v skladu s 33. členom ZureP-1. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo mnenja,
4. pripravljavcu posredujejo strokovne podlage z njihovega področja, posredujejo jih natisnjeno in v digitalni obliki, če v tej obliki že obstajajo.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, poda izhodišča za področje poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja, ravnanja z odpadki in ohranjanja narave;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Izpostava Celje poda izhodišča in celovite strokovne podlage, in sicer:
– opredeli območja, ki so ogrožena zaradi delovanja voda in režime na teh območjih (ocene in karte ogroženosti),
– pripravlja programe in projekte zmanjševanja ogroženosti pred vodami (poplave in erozija, plazovi) skladno z načrtovanim razvojem poselitve,
– opredeli območja javne dostopnost do voda in obale,
– opredeli možnosti rabe vode in vodnih površin (energetska raba, ribištvo in ribogojstvo, namakanje, šport …),
– določa ukrepe aktivne zaščite voda skladno s stopnjo občutljivosti vodnih virov ter določa degradirana območja ter
– programe za njihovo sanacijo;
5. Ministrstvo za gospodarstvo poda izhodišča za področje blagovnih rezerv, turizma, za področje umeščanja energetske infrastrukture ter racionalno rabo energije in energetskih virov, za razvoj omrežja telekomunikacijske infrastrukture, izhodišča in strokovne podlage za področje rabe in izkoriščanja obstoječih in potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
6. Ministrstvo za promet poda izhodišča in strokovne podlage, ki se nanašajo na razvoj cestnega, železniškega in letalskega prometa;
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, poda izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
8. Zavod RS za varstvo narave in OE Celje poda izhodišča in strokovne podlage za področje ohranjanja narave;
9. Ministrstvo za kulturo poda izhodišča in strokovne podlage za področje razvoja dejavnosti varstva kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, poda izhodišča in strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine;
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poda izhodišča in strokovne podlage za področje rabe in ohranjanja potencialov kmetijskih zemljišč in gozdnega prostora;
12. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
13. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, poda izhodišča in strokovne podlage za področje gozdarstva lokalnega pomena;
14. Eles Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana poda izhodišča in strokovne podlage področje prenosa električne energije;
15. Elektro Celje, poda izhodišča in strokovne podlage področje prenosa električne energije na lokalni ravni;
16. Geoplin d.o.o. Ljubljana poda izhodišča in strokovne podlage za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
17. Telekom Slovenije, PE Celje, poda izhodišča in strokovne podlage za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
18. JP Komunalno podjetje Laško v zvezi z opravljanjem nalog, ki so ji dodeljene po Odloku o gospodarskih javnih službah.
19. Občina Laško poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
20. druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, če se v postopku SPRO ugotovi njihova relevantnost;
21. Pivovarna Laško d.d. poda izhodišča in strokovne podlage za zagotavljanje in razvoj oskrbe s pitno vodo;
22. WTE Projektna družba Laško poda izhodišča in strokovne podlage za zagotavljanje čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih vod.
23. Holding Slovenske elektrarne d.o.o., poda izhodišča za izrabo vode reke Save
24. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, poda izhodišče za področje omrežja z zemeljskim plinom
5. Strokovne podlage
5.1 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave SPRO (točka 4) pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov ter razvoja lokalnega cestne omrežja, koriščenja mineralnih surovin, kmetijstva in gozdarstva.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
5.2 Strokovne podlage za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Laško
Pripravljavec SPRO, Občina Laško skladno z določili tega programa priprave pridobi strokovne podlage in pri tem se smiselno uporabi že narejene študije in raziskave. Za strokovne podlage se štejejo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo.
Strokovne podlage vsebujejo analize in strokovne rešitve:
– analiza stanja in teženj ter razvojnih pobud v prostoru
– analiza razvojnih možnost prostorskega razvoja (za posamezne dejavnosti)
– analiza ranljivosti prostora.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu ZUreP-1 in Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04).
Pripravljavec SPRO, odgovoren za njegovo pripravo je Občina Laško.
Izdelovalca se izbere na osnovi zakonodaje na področju javnega naročanja in mora izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje. Za izbor izdelovalca je zadolžen pripravljavec.
7. Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage (M 1: 50.000, 25.000 ter 5.000) v digitalni obliki pridobi pripravljavec pri GURS – Območni enoti Laško.
8. Postopek in roki priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Laško
Priprava Strategije prostorskega razvoja Občine Laško bo ob sodelovanju nosilcev urejanja predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
– Izdelava analize stanja in delovnega gradiva za SPRO
Pred začetkom del pripravljavec zbere vsa že pripravljena strokovna gradiva, jih analizira in skupaj z izdelovalcem odloči o strokovnih podlagah, ki jih je potrebno dopolniti ali pripraviti.
Izdelovalec mora nato povzeti in ovrednotiti tiste strokovne osnove državnih organov in njihovih strokovnih služb s posameznih delovnih področij, ki jih je potrebno upoštevati ob izdelavi SPRO. Pri tem morajo nosilci urejanja prostora – državni organi in njihove strokovne službe ter lokalne javne službe aktivno sodelovati ter zagotoviti dostopnost svojih projektov in že izdelanih strokovnih podlag. Izdelovalec mora pripraviti analizo ter oceno veljavnega prostorskega plana občine in pripraviti analizo stanja in trendov v prostoru ter opredeliti položaj občine v širšem prostoru. Na podlagi analiz in že izdelanih strokovnih gradiv izdelovalec pripravi delovno gradivo za SPRO.
– Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec – občina na podlagi 29. člena ZUreP-1 pozove nosilce urejanja prostora, da najkasneje v 30 dneh od sprejema vloge, posredujejo smernice in strokovne podlage s področja razvoja posameznih dejavnosti kot usmeritve za izdelavo prostorske strategije. Hkrati s pozivom jim pripravljavec posreduje program priprave SPRO.
– Izdelava strokovnih podlag za SPRO in urbanistično zasnovo
Do izteka roka za pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora pripravljavec analizira, dopolni in uredi strokovne podlage.
– Izdelava predloga SPRO in zasnove prostorskega razvoja občine
Na podlagi ugotovitev iz strokovnih podlag in analize, izdelane v prvi fazi ter izbrane variante za urbanistično zasnovo izdelovalec opredeli najpomembnejše prostorske ureditve, ki bodo predmet obravnave SPRO in za njih oblikuje izhodišča za urejanje prostora v obliki usmeritev trajnostnega razvoja in po posameznih tematskih sklopih: poselitev, infrastruktura, krajina in okolje. Ob upoštevanju rezultatov opravljene analize in oblikovanih izhodišč izdelovalec pripravi predlog SPRO.
– Izdelava predloga SPRO
Izdelovalec pripravi predlog SPRO vključujoč urbanistično zasnovo naselja, ki mora kot prostorski akt vključevati temeljne cilje in usmeritve urejanja prostora, zasnovo prostorskih sistemov – poselitve, infrastrukturnih sistemov in zasnovo dejavnosti v krajini ter smernice in ukrepe za njeno izvajanje.
– Druga prostorska konferenca
Predlog SPRO, okoljsko poročilo in njegova revizija se obravnava na drugi prostorski konferenci skladno z 28. členom ZureP–1 najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo.
– Javna razgrnitev in javne obravnave
Predlog SPRO se javno razgrne na sedežu občine za najmanj 30 dni skladno z 31. členom ZureP–1. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
– Izdelava dopolnjenega predloga SPRO in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu SPRO
Občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave. Na podlagi potrjenih stališč do pripomb iz javne obravnave in razprave pripravi izdelovalec dopolnjen predlog SPRO, h kateremu se v roku 30 dni pridobijo mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora skladno s 33. členom ZureP–1. Izdela se usklajeni predlog SPRO.
– Sprejem predloga SPRO
Župan posreduje predlog SPRO v sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme SPRO z odlokom.
– Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti SPRO z ZUreP-1 in prostorskimi akti države
Pred objavo odloka o SPRO mora pripravljavec sprejeto SPRO poslati ministru za prostor, ki s sklepom potrdi skladnost SPRO z ZUreP-1 in državnimi prostorskim akti po 69. členu ZureP–1.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Laško in priprave strokovnih gradiv zagotovi Občina Laško.
10. Objava
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Laško začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35003-00003/2005
Laško, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

AAA Zlata odličnost