Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006

Kazalo

1510. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ankarano., stran 3861.

Številka: U-I-66/06-5
Datum: 23. 3. 2006
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Krajevne skupnosti Ankaran in Oliverja Morgana iz Ankarana na seji dne 23. marca 2006
s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka Mestne občine Koper o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper–Capodistria, Bertoki–Bertocchi in Ankaran–Ancarano (Uradni list RS, št. 113/05) se zadrži do končne odločitve Ustavnega sodišča.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnika izpodbijata zgoraj navedeni Odlok, ki na novo določa območja naselij tako, da se del naselij Ankaran in Bertoki vključi v naselje Koper. Navajata, da je izpodbijani odlok v neskladju s pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in z načelom zaupanja v pravo (44. in 2. člen Ustave) ter tudi v neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju ZLS), predvsem z njegovim 18. členom. V postopku pred sprejemom tega Odloka naj ne bi bile upoštevane določbe ZLS in Statuta Mestne občine Koper glede postopka spremembe območij krajevnih skupnosti. Postopek objave izpodbijanega odloka naj bi bil prav tako sporen, ker ni bilo omogočeno, da bi se v predpisanem roku v zvezi z njim vložila pobuda za razpis referenduma. Občinski svet naj pri sprejemanju tega Odloka tudi ne bi upošteval predpisanega postopka po Zakonu o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80 in nasl. – ZIENUS). Sporno območje naj bi pripadlo Kopru, je pa najbližje Ankaranu, in tako prebivalci, ki so v njegovi soseščini, ne bodo imeli besede oziroma bodo v izraziti manjšini pri reševanju pričakovanih ekoloških problemov. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče ugotovi, da izpodbijani odlok ni v skladu z Ustavo in zakonom.
2. Pobudnika predlagata tudi, naj Ustavno sodišče do dokončne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega odloka. Navajata, da bi na njegovi podlagi lahko Občinski svet in drugi pristojni organi izvedli vse postopke za izvedbo dokončne spremembe meja naselja, kar bi, zlasti ob pozitivni odločitvi Ustavnega sodišča, povzročilo materialne in druge posledice, ki naj jih ne bi bilo več mogoče odpraviti oziroma popraviti. Z začasnim zadržanjem naj bi se bistveno spremenilo tudi stanje glede nadaljnjih postopkov za ustanovitev občine Ankaran – Hrvatini in zagotovilo Krajevni skupnosti Ankaran večje možnosti za »aktivno vključevanje v reševanje akutnih ekoloških problemov«.
3. Na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
4. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z izvrševanjem izpodbijanega odloka, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka. Na podlagi izpodbijanega odloka se bodo namreč lahko začeli nadaljnji postopki določanja novih meja naselij v registru območij teritorialnih enot, ki pa bodo imeli prej ali slej tudi posledice v naravi (krajevne table in druge oznake), kar utegne pomembno poseči v življenje tamkajšnjih prebivalcev. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja tega Odloka nima drugih posledic, kot je ta, da se vsi ti postopki do končne odločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti in se bodo lahko izvedli kasneje, če izpodbijana ureditev ne bo spoznana za neskladno z Ustavo ali zakonom.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost