Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2006 z dne 23. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2006 z dne 23. 2. 2006

Kazalo

740. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2006, stran 1927.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 26. seji dne 16. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Horjul za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2006
----------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             522.512
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 245.195
70  DAVČNI PRIHODKI                     206.511
   700 Davki na dohodek in dobiček             174.067
   703 Davki na premoženje                 19.154
   704 Domači davki na blago in storitve          13.290
   706 Drugi davki                        0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     38.684
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    24.030
   711 Takse in pristojbine                  496
   712 Denarne kazni                      158
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           0
   714 Drugi nedavčni prihodki               15.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      0
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           0
   721 Prihodki od prodaje zalog                 0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
      neopred. dolg. sredstev                  0
73  PREJETE DONACIJE                        0
   730 Prejete donacije iz domačih virov             0
   731 Prejete donacije iz tujine                0
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   276.317
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                     276.317
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               984.950
40  TEKOČI ODHODKI                      97.420
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          20.970
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      3.400
   402 Izdatki za blago in storitve             72.050
   403 Plačila domačih obresti                  0
   409 Rezerve                        1.000
41  TEKOČI TRANSFERI                     129.220
   410 Subvencije                      3.300
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       86.105
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     15.475
   413 Drugi tekoči domači transferi            24.340
   414 Tekoči transferi v tujino                 0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  722.500
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         722.500
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  35.810
   431 Investicijski transferi drugim
      osebam, ki niso pror. upor.             34.810
   432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom      1.000
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)             – 462.438
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 0
   750 Prejeta vračila danih posojil               0
   751 Prodaja kapitalskih deležev                0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             0
 
V.  DANA POSOJILA                         0
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.
   DELEŽEV                            0
   440 Dana posojila                       0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      0
   443 Povečanje namenskega premoženja
      v javnih skladih in drugih osebah javnega prava,
      ki imajo premoženje v svoji lasti             0
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)           0
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       0
50  ZADOLŽEVANJE                          0
   500 Domače zadolževanje                    0
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA                        0
55  ODPLAČILA DOLGA                        0
   550 Odplačila domačega dolga                 0
 
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII)          – 462.438
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)                 0
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)          462.438
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo               462.438
----------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in na vpogled v upravi občine.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prispevki občanov za posamezne investicije,
– drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2007 ne sme presegati 60% obsega pravic porabe načrtovanih v proračunu za leto 2006. V letu 2006 lahko neposredni uporabnik sklene pogodbe za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2008 in 2009, do višine 30% obsega pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 2006.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 1,000.000 tolarjev.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji. Uporabniki sredstev proračuna izvršujejo naloge v mejah postavk proračuna.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
9. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna. O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
10. člen
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2006.
Št. 82/2006
Horjul, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti