Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006

Kazalo

414. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod, stran 1092.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni
raziskovalni zavod
1. člen
Naslov Sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98, 47/98, 65/99, 27/01 in 87/02) se spremeni tako, da se glasi: »Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom »K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,« doda naslednje besedilo:
»M/80.301      Višje strokovno izobraževanje,
M/80.302       Visoko strokovno izobraževanje,
M/80.303       Univerzitetno izobraževanje,«.
3. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor zavoda šteje devet članov, od katerih:
– pet članov imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Republike Slovenije, in sicer tri člane na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za promet, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje,
– dva člana imenuje upravni odbor zavoda na predlog direktorja s soglasjem znanstvenega sveta iz vrst uporabnikov dejavnosti zavoda, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda,
– dva člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti zavoda se podrobneje določi v statutu.«.
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov upravnega odbora zavoda je štiri leta.«.
5. člen
V drugi alinei prvega odstavka 15. člena se besedilo »infrastrukturna dejavnost« nadomesti z besedilom »infrastrukturne programe«, v tretji alinei drugega odstavka 15. člena pa se besedilo »opredelitev infrastrukturne dejavnosti« nadomesti z besedilom »opredelitev infrastrukturnih programov«.
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »ministrstva, pristojnega za znanost« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost«.
6. člen
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega odbora zavoda nadaljuje z delom dosedanji upravni odbor zavoda.
Novi upravni odbor zavoda se imenuje oziroma izvoli v roku, določenem z zakonom.
Zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte v roku, določenem z zakonom.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-19/2006/5
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
EVA 2005-3211-0051
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik